Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
  • 330 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Efter ämneslärarprogrammet i naturkunskap får du ämneskompetens som sträcker sig över både kemi, biologi och fysik. Att läsa naturvetenskap är att få alla de naturvetenskapliga ämnena i ett och samma paket. När du undervisar i ämnet handlar det om att levandegöra naturvetenskapens rika innehåll på ett spännande och varierande sätt där du hämtar inspiration från verkligheten. En lektion är inte den andra lik eftersom det finns så mycket roligt och intressant att berätta om.

Om programmet

Naturkunskap ger dig grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik, samt hur du som lärare kan väva ihop dem och göra ämnet spännande och viktigt för olika elevgrupper. Du kommer som naturkunskapslärare att jobba med en väldigt blandad elevgrupp. Därför läggs stor vikt vid praktiska moment i undervisningen, samt att skolklasser bjuds in som du får undervisa i till exempel labbet, i växthuset och ute i naturen.

Som lärarstudent i naturkunskap får du förutom ämneskunskapen

  • göra exkursioner och laborationer som visar på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning
  • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet naturkunskap
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marina Ruokolainen
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
Jag valde den här utbildningen för att jag alltid haft ett intresse för pedagogik och att undervisa. Jag har även haft ett stort intresse för naturkunskap och tycker det är roligt att få undervisa i både fysik, kemi och biologi. Inom ämnet naturkunskap kan man dessutom knyta an miljöfrågor och det är något som engagerar mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Jag tycker att det är en väldigt spännande utbildning. Främst för man har en hel del VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning där man gör praktik på en skola. När det kommer till kurserna som behandlar ämnena som man ska undervisa i, har vi haft en blandad undervisning med båda föreläsningar, laborationer men även exkursioner och det är väldigt givande.

Vad var varit roligast och mest intressant med utbildningen?
Det som har varit roligast var VFU. Första VFU:n genomförs i mitten av terminen efter att man har läst två andra kurser inom pedagogik. Redan då får man chansen att applicera sina nya teoretiska kunskaper i praktiken. Under min första VFU fick jag hålla några egna lektioner vilket var jättespännande.

Hur ser en vanlig dag på din utbildning ut?
En vanlig dag på utbildningen kan se olika ut beroende på vilken kurs man läser. Man brukar ha seminarier, föreläsningar eller laborationer. Vanligtvis har vi två eller tre seminarier i veckan. När det kommer till föreläsningar är de också runt två eller tre gånger i veckan. Sedan är det mycket självständigt arbete. Under första kursen på kemiterminen var det en hel del laborationer.

Vad är bästa med att plugga på Uppsala Universitet?
Det bästa med att plugga på Uppsala Universitet är att det är väldigt hög nivå på utbildningen men även att det finns en hel del studentliv. Här finns det både nationer och sektioner för de olika programmen. Det finns olika typer av utskott som organiserar idrottsaktiviteter, fester och en massa annat.

Favoritplats i din studentstad?
Västmanlands dala (V-dala) nation eller promenera vid ån under våren/sommaren.

Bästa studieplatsen i din studentstad?
Blåsenhus eller Carolina Rediviva.

Hösten 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du formar din utbildning genom att välja mellan ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik och språk. Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen och väljer det andra ämnet senare i utbildningen.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin.

Ämnet naturkunskap består delvis av studier i både biologi och kemi. Under ditt första år kommer att läsa en termin biologi och en termin kemi. I dessa kurser ingår mycket exkursioner och laborationer. Ordningen du läser kurserna i beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). I din första kurs i biologi ingår fältstudier förlagda till västkusten. Under programmets första år ingår också en obligatorisk sommarkurs. Fördjupningsterminen i naturkunskap består av ett tvärvetenskapligt paket som knyter ihop biologi och kemi. Det innehåller miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Viktiga didaktiska frågor behandlas: Hur gör jag undervisningen spännande och viktig för mina elever?

Har du valt biologi eller kemi som andra ämne/huvudämne kommer du att ersätta en av fördjupningsterminerna med kurs i geovetenskap.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. Ett arbete inom varje ämne ska skrivas med ämnesdidaktisk inriktning, vilket innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Ämnesstudier inom naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp. Det innebär att du alltid läser 120 hp i ditt andra ämne (=huvudämne).

Följande ämnen kan kombineras med ämnet naturkunskap (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

Biologi - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Engelska

Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Matematik - Ma 4/Ma D

Svenska

Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång för ingångsämnet naturkunskap kombinerat med ämnet biologi när du påbörjar utbildningen en hösttermin:

Termin 1

Biologi A: mönster och processer, 22,5 hp

Ämnesdidaktik i naturkunskap, 7,5 hp

Sommarkurs

Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 2

Kemins grunder och principer, 15 hp

Organisk kemi I, 10 hp

Biokemi I, 5 hp

Termin 3

Cellbiologi 15 hp

Fysiologi 15 hp

Termin 4

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

Biologi fördjupningskurser 30 hp

Termin 6

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

Naturkunskap och didaktik, 15 hp

Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning i naturkunskap, 15 hp

Termin 8

Geovetenskap 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (naturkunskap), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (biologi), 7,5 hp

Termin 10

Biologi fördjupning avancerad nivå 30 hp, inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Naturkunskap

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet naturkunskap inom ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktinformation till kursexpeditionen för inledande kurser på programmet. När du antas till ingångsämnet naturkunskap en vårtermin kommer du att läsa kurser i kemi under din första termin.

Första terminens kurser läses vid institutionen för kemi - BMC och institutionen för kemi - Ångström. Kurserna är:

Kemins grunder och principer, 15 hp

Organisk kemi I, 10 hp

Biokemi I, 5 hp

Har du frågor om din registrering kontakta kursexpeditionen för kemi.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats. Om du har ångrat dig och redan har hunnit registrera dig på första kurserna behöver du också meddela ett avbrott på programmet.

Senast uppdaterad: 2021-03-02