Pedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Pedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Hur uppstår, upprätthålls och förändras kunskaper och värderingar hos oss människor? Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap, mer inriktning mot pedagogik, fokuseras frågor kring hur individer, grupper och samhällen påverkas och formas i olika sammanhang. Du får till exempel lära dig om vad det är som gör att ett visst vetande blir viktigare än ett annat i formella utbildningsinstitutioner och hur detta förändras över tid. Du får också kunskap om hur identitetsformering och socialisering sker i interaktion med vår omgivning.

Om programmet

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot pedagogik.

Pedagogik handlar om formella och informella processer genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang som förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Inom pedagogiken behandlas fenomen som lärande, fostran, bildning, utbildning, undervisning och andra påverkansprocesser. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Dessutom studeras organisation, ledning och styrning samt utvärdering och bedömning inom både utbildning och arbetsliv.

Inom inriktningen arbetar du med frågor om kulturell reproduktion som till exempel handlar om lärande, uppväxt, socialisation, identitetsskapande, utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning. Vidare behandlas relationer mellan lärande och interaktion, barns utveckling, mångfaldsfrågor, styrning och utvärdering av utbildning, pedagogisk idéhistoria och olika pedagogiska system som barnomsorg, skola, högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Läser du på halvfart väljer du en kurs i taget och på heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning pedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen pedagogik, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.

Karriär

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik förbereder både för forskarutbildning och för yrken i vilka utbildningsfrågor är viktiga, exempelvis undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller verksamhet i ledande befattningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Pedagogik

120 hp

HT 2022, 50 %, Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4307 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02