Psykologi - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Psykologi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning psykologi ger möjlighet till fördjupning inom några av psykologins områden såsom kognitionspsykologi, psykologiska mätmetoder, utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Du har även möjlighet att bredda dina kunskaper inom en mängd andra samhällsvetenskapliga områden. Du avslutar programmet med ett självständigt vetenskapligt arbete, en uppsats som ger dig möjlighet att ytterligare utveckla dina metodiska färdigheter, din kritiska bedömningsförmåga och dina teoretiska kunskaper inom ett av psykologiämnets delområden.

Om programmet

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Det kan även gälla utvärderings- och projektledningsarbete, då djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande.

Psykologi handlar om kunskapen om människans beteenden, tankar, känslor och samspel med andra människor. Ämnet utgörs av ett stort antal delområden. Inom den psykologiska inriktningen ingår bland annat kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi, beteendemedicin.

Grunden för psykologisk kunskap ligger både i ämnets teoretiska utgångspunkter och i dess empiriska forskningsmetoder. Psykologin utgår från både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser, dock med större fokus på kvantitativa mätningar och den statistik som behövs för att analysera sådana data.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med psykologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt läsa 60 högskolepoäng (hp) inom psykologi varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift. Återstående 30 hp väljer du inom ett brett utbud av kurser inom olika ämnen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning psykologi inleds med en termin som omfattar två kurser i psykologi; Kognitionspsykologi och Psykologiska mätmetoder med mätteori, och två färdighetskurser, som läses av samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i psykologi: Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion, samt Hälsopsykologi och beteendemedicin Du kombinerar detta med två valfria kurser. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats.

Om undervisningen

Utbildningen är akademiskt baserad, den bygger på empirisk forskning och består i huvudsak av föreläsningar och seminarier. Utbildningen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete, en uppsats som ger dig möjlighet att ytterligare utveckla dina metodiska färdigheter, din teoretiska kunskap och kritiska bedömningsförmåga.

Du förväntas under utbildningen ta ett ökat självständigt ansvar för dina studier, och att förvärva yrkesrelevanta och forskningsförankrade kunskaper och färdigheter.

Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp och masteruppsatsen i psykologi omfattar 30 hp.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning. Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av organisationer och offentlig verksamhet liksom företag och konsultverksamhet.

Gemensamt för programmets samtliga inriktningar är att det höjer förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning psykologi ökar din vetenskapliga kompetens och möjliggör efter avslutat utbildning för arbete med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver kritiskt tänkande, analytisk förmåga och vetenskaplig kunskap om såväl psykologiämnet som psykologisk och samhällsvetenskaplig forskningsmetod. Det öppnar upp för arbete som konsult eller analytiker. Vidare kan man vara lämplig för arbete inom HR, hälsa/ohälsa och avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Samhällsvetare arbetar ofta med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet. Samhällsvetare finns såväl inom privat som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå. De anställningar som du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen/teman och färdigheter.

Fördjupningen inom ämnet psykologi ger också möjlighet att söka forskarutbildning inom ämnet. Forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Gå till Institutionen för psykologis webbplats för mer information om utbildningen på forskarnivå.

Karriärstöd

Om du har frågor om utbildningen, karriärmöjligheter eller vill boka tid för studievägledning kan du kontakta studievägledningen på institutionen för psykologi: studievagledare@psyk.uu.se

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär..

Behörighet och anmälan

Psykologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp psykologi inklusive uppsats om 15 hp eller motsvarande, eller psykologexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta programsamordnare Kahl Hellmer (kahl.hellmer@psyk.uu.se) eller studievägledare Karin Rehn (karin.rehn@psyk.uu.se)

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Programstart och registrering

Antagna till Masterprogrammet i samhällsvetenskap inriktning psykologi ska webbregistrera senast 24 augusti i Ladok. Om du är antagen med villkor behöver du uppvisa behörighetshandlingar senast vid terminsstart.

Registreringsinformation, kursplaner och scheman för terminens kurser i psykologi finns i Studium - kursernas koder är 2PS744 och 2PS745.

Schema finns också på schema.uu.se.

Kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium och kunna registrera dig i Ladok! Läs antagningsbesked 2 noga för hur du ansöker om studentkonto.

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon i augusti/september fram t.o.m. 9 sep, vi har inte något upprop för reserver.

Senast uppdaterad: 2021-03-02