Retorik - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Retorik - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Retoriken är i dag en central disciplin i vårt samhälle. Att kunna granska och förstå kommunikation i olika medier och själv kunna förmedla vad man vet efterfrågas alltmer. Masterutbildningen i retorik utvecklar din färdighet att analysera och tolka kommunikation av olika slag genom teoretisk och praktisk fördjupning i mänsklig kommunikation. Utbildningen öppnar för arbete inom media och kommunikation, till exempel som informatör eller som retorikkonsult. Programmet är forskningsförberedande.

Om programmet

Masterprogrammet i retorik ger en gedigen fördjupning inom retorikämnet. Du inleder med forskningsförberedande kurser om retorikvetenskapen som forskningsfält, och kan sedan välja att bredda dina kunskaper inom retorikhistoria, retorisk teori liksom moderna tillämpningar av den klassiska disciplinen. Du kan välja exempelvis kurser som Retorikens didaktik, Vetenskapsretorik och Den politiska kommunikationens historia. Du kan delvis skräddarsy din utbildning med specialisering inom den del av retorikämnet som intresserar just dig. Dessutom har du en frihet att sätta samman din examen med kurser inom den historisk-filosofiska fakulteten, till exempel med kurser i etnologi, filosofi, genusvetenskap eller litteraturvetenskap. Huvudnumret i programmet är författande av en vetenskaplig uppsats.

Masterprogrammet ger dig en god grund för vidare doktorandstudier, och fungerar samtidigt som en färdighetsutbildning där du utvecklar dina förmågor i muntlig och skriftlig framställning, textanalys och kritiskt tänkande.

Retoriken är ett eget ämne på den litteraturvetenskapliga institutionen. Masterstudierna bedrivs i nära kontakt med doktorander, professorer och lektorer som alla forskar inom det retoriska fältet. Institutionen har nationellt sett den bredaste forskningsförankringen, med aktiva forskare inom till exempel retorikhistoria, retorik och filosofi, argumentationsanalys och politisk retorik.

Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med inriktning mot retorik. Studierna sker på heltid och är förlagda till Uppsala.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) eller filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Här belyses olika retoriska företeelser i den samtida offentligheten, såväl nationellt som internationellt. Särskilt betonas retorikens metodiska och teoretiska utveckling under 1900-talet, liksom retorikvetenskapens förhållande till angränsande discipliner.

Inom programmet erbjuds även ett antal kurser som speglar den aktuella forskningen på området. Du kan till exempel läsa kursen Den klassiska retorikens begrepp och idévärld, där klassiska texter om retorik studeras från både begreppshistoriska och språkhistoriska perspektiv. Därutöver finns en lång rad valbara kurser om retorikens didaktik, retorikhistoria och retorisk teori. Under dessa tränas förmågan att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext.

Varje termin ges seminariebaserade kurser som också erbjuder träning i muntlig presentationsteknik. Det akademiska skrivandet tränas kontinuerligt i varierade skrivuppgifter.

Kurser inom programmet

För magisterexamen gäller att:
Under den första terminen läser du en teori och metod-kurs á 7,5 hp som är obligatorisk.

Under termin 1-2 läser du en valfri kurs om 7,5 hp inom retorik och två valfria kurser á 7,5 hp inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.

Författande av ett examensarbete om 30 hp är en central del av utbildningen. Examensarbetet består av en uppsats som fördjupar sig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv, men vanligast är att merparten av arbetet görs under den andra terminen.

För masterexamen gäller att:
Under den första terminen läser du en teori- och metodkurs om 7,5 hp som är obligatorisk.

Under termin 1-4 läser du tre valfria kurser á 7,5 hp inom retorik varav en ska vara historiskt inriktad och en kan utgöras av praktik. Du väljer själv när du vill läsa kurserna under utbildningsgången, men du måste läsa minst tre kurser inom ämnet retorik.

Under termin 1-4 ingår också sex valfria kurser á 7,5 hp inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.
Dessutom är examensarbetet om 45 hp obligatoriskt.

Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv. Vi brukar rekommendera att man försöker komma igång med uppsatsarbetet så tidigt som möjligt, men vanligast är att merparten av arbetet görs under andra året av utbildningsgången.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik ger dig fördjupade färdigheter att arbeta inom yrken där granskning, analys och behandling av texter och andra medier står i centrum. Du kan arbeta inom kommunikationssektorn, inom statlig förvaltning eller inom kulturförmedling i olika former, till exempel förlag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt akademisk karriär. Våra examinerade studenter arbetar till exempel inom forskning, undervisning, kulturområdet och i kommunikationsbranschen. De har yrkestitlar som exempelvis forskningsassistent, universitetsadjunkt, retorikkonsult och förlagskoordinator.

Behörighet och anmälan

Retorik

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5062 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp retorik eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi: Annika Teppo

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet

info@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.