Samhällskunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Samhällskunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
  • 330 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Att fundera över de stora samhällsproblemen är vanligt. I ämneslärarprogrammet får du en möjlighet att fördjupa dig i samhällsvetenskap och samtidigt få utbildning i hur du kan föra dina kunskaper vidare till andra. Som gymnasielärare i samhällskunskap har du både en gynnsam arbetsmarknad och en möjlighet att själv göra skillnad i samhällsutvecklingen.

Om programmet

Samhällskunskap är det skolanpassade ämnet där bland annat statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi ingår. Som student på ämneslärarprogrammet i samhällskunskap får du under de första två terminerna en bred introduktion till några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika teorier och inriktningar. Det kombineras med undervisning och praktiska övningar i hur du kan föra dina kunskaper vidare till gymnasieungdomar. Därefter fördjupar du dina kunskaper vid antingen Statsvetenskapliga eller Sociologiska institutionen, där några av Sveriges främsta forskare och lärare inom dessa ämnen är verksamma.

Som lärarstudent i samhällskunskap får du förutom ämneskunskapen

  • en möjlighet att själv göra skillnad i samhällsutvecklingen
  • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet samhällskunskap
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Can Ismail
Från: Uppsala
Läser: Ämneslärarprogrammet med inriktning matematik och samhällskunskap

Varför valde du den här utbildningen? 
Inför valet 2018 fick jag möjligheten att jobba med demokratifrågor med gymnasie- och grundskoleelever, något som fick mig att bli intresserad av lärarrollen. Att besitta en viss kunskap och kunna förmedla den vidare kan vara bland det vackraste som finns. Men läraryrket handlar om mer än att lära ut, det handlar om att vara den utsträckta handen för att elever ska kunna förverkliga sina drömmar. 

Motsvarar utbildningen dina förväntningar? 
Det har varit så många lärorika kurser hittills och jag ser redan fram emot kommande kurser. Jag började med matematik och nu läser jag samhällskunskap. Flera saker har överträffat mina förväntningar. Dels när det gäller upplägget för kurserna men även de engagerade föreläsarna. 

Vilket är ditt mål med utbildningen? 
Målet med utbildningen är att ta till mig en bred gedigen kunskap i mina ämnen. Dels för att utvecklas som person men också för att föra det vidare till mina framtida gymnasieelever. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
Det bästa med att plugga vid Nordens äldsta universitet är definitivt alla fantastiska föreläsare som har så stort engagemang för sina ämnen. Men även det stora utbudet av fristående kurser som man kan läsa på sidan av sina studier. Dessutom alla fina campus och tillhörande bibliotek. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad vilket betyder att du kan ta dig fram över allt med cykel i lugn och ro, utan så mycket hinder.  

Nämn tre saker som står på ditt schema den här veckan! 
Denna vecka har jag flera föreläsningar och ett grupparbete inför ett seminarium. Utöver det har jag ett möte om Ångströms mästerskap i innebandy med andra idrottsansvariga för respektive sektionsförening vid UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår).   

Vad har varit mest utmanande? 
Det mest utmanade för mig har varit när jag misslyckats på tentor. Stressen och ångesten som jag kände varje gång var enorm. Den största lärdomen blev för mig att även motgångar kan utveckla mig som person såväl som inom mitt kunskapsområde. 

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor? 
Under den första perioden var det nervöst och stressigt eftersom jag hade föreläsningar och lektioner varje dag. Men allt började kännas bättre med tiden. Det faller sig ganska naturligt att man börjar umgås med sina kursare. Det har haft en oerhört stor betydelse för att kunna uppskatta tiden som student. 

Berätta om studentlivet! 
Det finns så mycket man kan göra under studietiden. Jag skulle vilja rekommendera att man som ny student inte missar insparken som pågår i flera veckor. Det är ett bra tillfälle att lära känna nya människor. Våra fantastiska studentnationer organiserar allt möjligt, från fester till sportaktiviteter. Även föreningarna inom studentkåren anordnar sittningar (festmiddagar) och annat. Att engagera sig i en studentförening innebär per definition fler sittningar och större umgänge.  

Några snabba frågor  
Favoritplats i din studentstad? 
Volleybollpasset på Campus 1477 :) 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
Att bygga egen flotte och vara med forsränningen på Valborg.   

Bästa studieplatsen i Uppsala? 
Blåsenhusbiblioteket! 

Vad gör du när du är klar med studierna? 
Undervisar på någon gymnasieskola i Uppsala :) 

Våren 2022. 

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen och väljer det andra ämnet senare i utbildningen.

I ämnesstudierna ingår också didaktik, det vill säga hur ämnet kan läras ut. Ämnesdidaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Se ​nedan exempel på studiegång.

Ämneskombinationer

Samhällskunskap måste läsas upp till 120 högskolepoäng (hp) för gymnasieskolan. Ditt andra ämne läser du upp till 90 hp, undantag från ämnet svenska som också kräver 120 hp.

Följande ämnen kan kombineras med ämnet samhällskunskap. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne.)

Engelska

Filosofi- Hi 1b/1a1+1a2

Geografi - Ma 2a/2b/2c

Historia - Hi 1b/1a1+1a2

Matematik - Ma 4/Ma D

Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2

Svenska

Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med samhällskunskap:

Termin 1

Samhällskunskap, 30 hp

I kursen ingår 15 hp statskunskap (om hösttermin) eller 15 hp nationalekonomi (om vårtermin) och 15 hp sociologi.

Termin 2

Samhällskunskap, 30 hp

I kursen ingår 15 hp nationalekonomi (om vårtermin) eller 15 hp statskunskap (om hösttermin), 7,5 hp kulturgeografi och 7,5 hp juridik.

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

Samhällskunskap C, 30 hp

Du väljer om du vill fördjupa dig inom statskunskap eller sociologi.

Termin 5

Ämne 2, baskurs, 30 hp

Termin 6

Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2, fördjupning inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

(Om ämne 2 är svenska ingår istället det självständiga arbetet i termin 11.)

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (samhällskunskap), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

Samhällskunskap fördjupning avancerad nivå, 30 hp. Ingår 15 hp statskunskap eller sociologi beroende på vald ämnesfördjupning (termin 4) och ett självständigt arbete i samhällskunskapsdidaktik, 15 hp

Termin 11

(Utbildningen omfattar en elfte termin om samhällskunskap kombineras med svenska.)

Svenska 4 inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå 30 hp.

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Samhällskunskap

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4064 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Samhällskunskap

330 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9064 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet samhällskunskap inom ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktuppgifter till kursansvariga institutioner för kurserna du påbörjar programmet med, som är:

Samhällskunskap AB: Nationalekonomi 15 hp. Kursen ges vid nationalekonomiska institutionen.

Samhällskunskap AB: Sociologi 15 hp. Kursen ges vid sociologiska institutionen.

Har du frågor om din registrering kontakta kursansvarig institution.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02