Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Är du intresserad av att hjälpa människor i social utsatthet och att förstå sociala problem? Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger socionomer möjlighet till fördjupning och specialisering. Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete liksom kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn.

Om programmet

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individer, grupper och samhälle. Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete. Kurserna kan vara orienterade både mot konkreta insatser mot sociala problem och mot att förstå deras orsaker och utbredning. Detta kan till exempel röra områden som barn och unga, våld i nära relationer, missbruk, socialgerontologi och funktionsvariationer.

Programmet är både forskningsförberedande och en vidareutbildning inom området socialt arbete. Utbildningen ger dig exempelvis en förstärkning av kompetens inom avancerat utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete, vilket i dag utgör ett viktigt inslag inom privat och offentlig verksamhet. Du utökar även din förståelse för socialt arbete inom frivillig verksamhet och organisationer.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt programgemensamma kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med socialt arbete som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ansöka om en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala. Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom socialt arbete, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och vetenskapsteori till ett värde av 30 hp. Återstående kurser om 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Under termin ett läser du två ämneskurser inom socialt arbete, varav den första är obligatorisk. Du läser även två obligatoriska färdighetskurser gemensamma för samtliga programstudenter.

Den andra terminen läser du valbara kurser i socialt arbete eller egenvalda ämnen. De två senare kurserna kan ersättas av en magisteruppsats.

Under termin tre läser du två färdighetskurser samt två valbara kurser i socialt arbete eller annat ämne. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter eget intresse och önskemål. Under den sista terminen, termin fyra, skriver du din masteruppsats.

Om undervisningen

Kurserna i socialt arbete omfattar 7,5 hp vardera, förutom uppsatskursen som omfattar 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självstudier. En betydande del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Studenterna arbetar såväl enskilt som i grupp. Ämneskurserna under termin ett och tre läses tillsammans med sistaårsstudenter på Socionomprogrammet. Examinationsformerna varieras och kan inkludera salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga examinationer.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att själv utforma din utbildning. Den valda inriktningen ger dig ämnesfördjupning. Dina specialkompetenser inom inriktningen breddas genom att du även läser bestämda färdighetskurser och valfria kurser som du själv väljer. Kombinationen av detta kursupplägg ger en utbildning som efterfrågas av organisationer och arbetsgivare inom såväl offentlig, privat och frivillig sektor.

De som tidigare har läst socialt arbete arbetar bland annat med utvärderings-, utrednings- och utvecklingsarbete. Många jobbar även med avancerat analysarbete.

Samhällsvetare återfinns inom privat- och frivillig- såväl som offentlig sektor på både kommunal, regional och statlig nivå. Fördjupningen inom huvudområde ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Gemensamt för samtliga inriktningar är att studenter tränas i förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en god introduktion till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. På Sociologiska institutionens hemsida finns mer information om forskarutbildningen i socialt arbete.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Socialt arbete

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2007 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp socialt arbete eller socionomexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta Sociologiska institutionens studievägledare: studievagledare@soc.uu.se

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsinformation:

När du blivit antagen till Masterprogrammet i samhällsvetenskap - Socialt arbete måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurser som listas här nedan. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 22 augusti. Du når Ladok för studenter och annan viktig information via Studentingången: www.uu.se/student.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap - Socialt arbete

  • Socialt arbete - forskning och professionell praktik, 7,5 högskolepoäng (2SC158)
  • Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 högskolepoäng (2SC099)
  • Våld i nära relation, 7,5 högskolepoäng (2SC157)
  • Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng (2ST106)

Villkorligt antagen?

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 22 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad?

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti.

Programstart:

Programmet startar med information och en föreläsning den 29 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02