Specialpedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Specialpedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Vill du fördjupa dina kunskaper om delaktighet, lärande och utveckling i pedagogiska miljöer? Människor lär sig och utvecklas i formella och informella sammanhang och hamnar i olika typer av svårigheter. Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik möter du aktuell forskning om svårigheter i lärande, delaktighet och utveckling, samt om hur svårigheter kan förebyggas och åtgärdas.

Om programmet

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot specialpedagogik.

Specialpedagogik är ett delområde av pedagogiken och har viktiga relationer till andra vetenskapsområden. Inom specialpedagogik fokuseras svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang som bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter. Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning men också arbetslivet och informella sammanhang.

Viktigt inom området är att identifiera och analysera processer i pedagogiska miljöer som ger den enskilde förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling, identifiera hinder för sådana förutsättningar, samt hur hinder kan undanröjas.

Programinriktningen ger en fördjupad introduktion till kunskapsområdets historiska utveckling och till olika perspektiv på specialpedagogik i forskning och verksamhet. Studenter får vidareutveckla sin förmåga att reflektera kritiskt kring centrala begrepp inom forskning om specialpedagogik, samt att utveckla teoretiska och metodologiska kunskaper och förmågor.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med specialpedagogik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Läser du på halvfart väljer du en kurs i taget och på heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning specialpedagogik, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktningen specialpedagogik, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.

Karriär

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik förbereder både för forskarutbildning och för yrken i vilka utbildningsfrågor är viktiga, exempelvis undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller verksamhet i ledande befattningar.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik syftar till att ge breddad och fördjupad kunskap om specialpedagogiska frågor inom den egna yrkesutövningen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Specialpedagogik

120 hp

HT 2022, 50 %, Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4306 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkesverksamhet. 2. Lärarexamen. 3. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02