Masterprogram i biologiska läkemedel

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i biologiska läkemedel 2022/2023
Anmälan

Är du nyfiken på innovativa terapier som nya vaccin, gen- och cellterapi och immunoterapier? Detta är exempel på biologiska läkemedel, ett växande fält inom forskning och industrin. I masterprogrammet i biologiska läkemedel lär du dig om hela livscykeln för biologiska läkemedel, från design till produktion, testning och användning. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling, i akademin och i biotechindustrin.

Om programmet

Under detta tvååriga masterprogram i biologiska läkemedel kommer du att lära dig om olika typer av biologiska läkemedel. Både design och produktion skiljer sig från utvecklingen av småmolekylära läkemedel. Biologiska läkemedel gör att man kan behandla sjukdomar på ett nytt sätt, men med den ökade komplexiteten kommer andra problem, och du kommer få lära dig om möjligheterna och begräsningarna med denna innovativa typ av terapier.

Genom kurserna i programmet kommer du kunna lära dig om:

  • designstrategier för biologiska läkemedel
  • produktion av rekombinanta proteiner
  • in silico-analys av biologiska läkemedel
  • preklinisk och klinisk testning
  • regulatoriska aspekter
  • hälsoekonomiska utvärderingar
Programmet är direkt kopplat till världskända forskargrupper inom peptid- och proteinläkemedel, modellering och proteomik vid Uppsala universitet och har även samarbeten med flera biotech-företag i Uppsala. Som student vid programmet får du:
  • Programspecifikt mentorsprogram med aktiva forskare.
  • Kurser på Testa center - ett unikt samarbete mellan akademin och industrin på Cytiva.
Programmet förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling i akademin så väl som inom industrin, och för att arbeta med godkännanden vid myndigheter och med patentfrågor.

Programmet kommer bestå av 30-50 studenter från Sverige och hela världen med en kandidatexamen i t.ex. farmaci, bioteknik, biokemi eller biomedicin. Det här gör att du har möjlighet att lära av och bygga ett nätverk av människor från många olika länder med olika bakgrund.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Upplägg

Det första året läser du obligatoriska kurser där du får en bred kunskap om biologiska läkemedel. Programmet inleds med en orienteringskurs som täcker in relevanta ämnen för att ge alla studenter samma grund att stå på inför resten av programmet. Därefter följer fördjupningskurser i design, livscykelanalys samt farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel. Du läser också kurser i analytiska metoder för preklinisk prövning av biologiska läkemedel, om strategier och metoder för produktion och om tekniker för in‑silico-analys av biologiska läkemedel.

Under andra året väljer du kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar mot till exempel produktion eller försöksdesign eller fritt bland valbara fördjupande kurser som är relevanta för programmet. Slutligen gör du ditt självständiga masterprojekt på företrädesvis 45, alternativt 30 högskolepoäng, antingen hos någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid ett annat universitet, myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

ÅR 1:
Orienteringskurs för biologiska läkemedel 7,5 hp
Biologiska läkemedel 7,5 hp
Livscykelanalys av biologiska läkemedel 7,5 hp
Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel 7,5 hp
Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling 7,5 hp
Utveckling av biologiska läkemedel 7,5 hp
Proteomik för läkemedelsutveckling 7,5 hp
Databaserad farmaceutisk modellering 7,5 hp

ÅR 2:
Val mellan antingen 15 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 45 hp eller 30 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 30 hp.

Om undervisningen

I programmet varvas teori och praktiska övningar genomgående. Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska laborationer, case studies och seminarier. Föreläsare är antingen aktiva forskare inom sitt respektive ämne eller inbjudna från industrin eller kliniken. Undervisningsämnena är kopplade till aktuell forskning och de praktiska elementen är ofta direkt kopplade antingen till den forskning som pågår på universitetet eller till aktuell vetenskaplig litteratur. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Undervisningen sker på engelska och på campus i Uppsala. Obligatoriska moment framgår av respektive kursplan.

Studera utomlands

Programmet avslutas med ett masterprojekt som kan löpa över en och en halv termin. Detta erbjuder mycket goda möjlighet att förlägga projektet vid ett utländskt universitet eller företag.

Karriär

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelsutvecklingsområdet. En master i läkemedelsutveckling ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning som myndigheter och läkemedelsindustri.

Biologiska läkemedel är ett växande område inom läkemedelsutveckling, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom detta område. Behovet av utbildning inom biologiska läkemedel inom både industrin och myndigheter blir allt större, i och med att fler produkter ska utvecklas och godkännas. I masterprogrammet i biologiska läkemedel vid Uppsala universitet får du en bred och djup förståelse för olika aspekter av biologiska läkemedel i hela kedjan från design och produktion till klinisk användning och regulatoriska och hälsoekonomiska aspekter.

Karriärstöd
Som student på programmet kommer du få kontakt med biotech-företag via nätverksträffar, genom inbjudna föreläsare och samarbetet med Testa center. Du kommer även skapa dig ett kontaktnät inom akademin via mentorsprogrammet, kursledare och inbjudna föreläsare.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se

Det finns två anmälningsomgångar. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 17:e januari. Anmälan sker på universityadmissions.se.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 19:e april och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i biologiska läkemedel

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3178 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom ett eller en kombination av ämnena farmaceutisk vetenskap, cellbiologi, bioteknik, fysiologi, biomedicin, kemi och biologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder

pharmmaster@uu.se

018-471 44 36

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Jamie Morrison

jamie.morrison@farmaci.uu.se

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02