Magisterprogram i klinisk farmaci 2021/2022

Bild för Magisterprogram i klinisk farmaci 2021/2022
Anmälan

Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen på exempelvis sjukhus och vårdcentraler och för att driva den kliniska professionen framåt.

Om programmet

I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus.

Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta regioner och inom olika typer av patientnära verksamhet.

Målet med utbildningen är att du ska kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning - framför allt för den enskilde patienten men även för samhället.

Examen

Programmet leder till en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits) med klinisk farmaci som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Emma Hargeby
Från:  Bro på Gotland
Läst: Magisterprogrammet i klinisk farmaci och Apotekarprogrammet
Yrke:  Klinisk farmaceut

Vad jobbar du med nu / Beskriv ditt nuvarande jobb?
– Jag jobbar som klinisk farmaceut inom Region Gotland. I och med att det är en liten region arbetar man ganska brett, men största delen av arbetet går ut på att göra underlag till läkemedelsgenomgångar. Det gör jag dels inom slutenvården på medicinavdelning, kirurgavdelning och ortopedavdelning och dels försöker jag hinna med att vara på några vårdcentraler. Jag har också litet administrativ tid och sitter med i Gotlands läkemedelskommitté.
Nu under året har jag handlett en student från magisterprogrammet i klinisk farmaci vilket varit mycket givande.

Hur känns det att handleda/ stå på ”andra sidan”?
– Det känns speciellt! Samtidigt som man har kommit ifrån studentlivet och känner sig ganska klar med det minns man ju såklart hur det var. Det känns kul att vara med i utvecklingen som man ändå går igenom under sin praktik. Sedan är det också utvecklande även för mig i handledning och i klinisk kunskap.  

Hur hamnade du här?
– Jag är från Gotland från början, men hade ingen tanke på att flytta tillbaka initialt. Det var något som växte fram med åren. Innan detta jobbade jag några år på akademiska sjukhuset i Uppsala där jag fick en bra kunskapsbas och kollegor. När tjänsten på Gotland dök upp kändes det rätt i tiden och jag ville gärna ta nästa steg. Här är jag ensam klinisk farmaceut vilket gör att jag styr mitt arbete ganska självständigt, vilket är både skönt och ensamt. Då känns det bra att ha gamla kollegor i ryggen.

Har du nytta av din utbildning?
– Utan min magisterexamen skulle det vara svårt att arbeta här. Man behöver en bra grund att stå på och man måste veta vad man gör och även känna sina begränsningar, annars blir det lätt patientfarligt. Utbildningen känns speciellt viktigt när man är ensam i sin yrkesroll. Utan magisterprogrammet i botten hade det tagit många år av kliniskt arbete att nå dit jag är idag.

Varför valde du en magisterutbildning?
– Jag ville arbeta som klinisk farmaceut. Några månader innan utbildningen började arbetade jag med att stämma av läkemedelslistor på en vårdavdelning och insåg snabbt att jag saknade mycket kompetens och sökte den. Att gå magisterprogrammet blev ett snabbt sätt att börja fylla i de kompetensluckorna.  

Vad tyckte du om din utbildningstid?
– Jag läste magisteråret på halvfart, under två års tid, vilket passade mig bra. Under perioder jobbade jag heltid eller pluggade heltid så det kräver ett ganska flexibelt jobb. Intensiteten gick litet i vågor. Även om det stundvis var jobbigt  hade vi ofta kul i gruppen och pluggade en hel del tillsammans.

Vad var det bästa med att plugga vid Uppsala universitet/Campus Gotland?
– Jag har nog alltid tycket att det bästa är den gemenskap som blir. Hela programmet var också mycket strukturerat, vilket verkligen underlättade.  

Har du några tips till nyblivna kliniska farmaceuter?
– Grattis till yrkesvalet! Du kommer ha en massa roligt och stimulerande arbete framför dig. Gå gärna med i nätverket för landstingsfarmaceuter, det kan vara en räddare i nöden! 

Våren 2017

Upplägg

Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ett projektarbete omfattande 15 hp. Programmet innefattar fyra kurser, vilka till viss del läses parallellt.

I början av programmet ges kunskaper och färdigheter för praktiserande av klinisk farmaci i form av föreläsningar, grupparbeten, workshops och diskussionsseminarier. Därefter praktiseras kunskaperna under VFU på en vårdavdelning, eventuellt i kombination med primärvård, under handledning av en erfaren klinisk farmaceut. I anslutning till VFU:n gör studenten fördjupade uppgifter baserat på kliniska exempel. Detta kopplar de praktiska erfarenheterna tillbaka till den teoretiska delen av programmet.

Under programmets gång sker en fortlöpande fördjupning av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmet avslutas med ett projektarbete inom klinisk farmaci.

Kurser inom programmet

Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder, 12 hp
Kursen har evidensbaserad medicin i centrum, med undervisning i metoder för att söka och kritiskt granska resultat från kliniska läkemedelsstudier, systematiska sammanställningar och metaanalyser samt värdering av ett läkemedels plats i terapin. Kursen innehåller även metoder för kliniskt farmaceutiskt arbete och kommunikation med patienter och vårdpersonal. Vidare introduceras sjukvårdens struktur samt de lagar och regler som styr farmaceutens arbete i kliniken och etiska aspekter av arbetet.

Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära, 15 hp
Kursen ger fördjupad kunskap kring behandlingsriktlinjer och bakomliggande evidens för ett flertal sjukdomstillstånd. Vidare ger kursen en fördjupning i klinisk tillämpning av farmakokinetik och farmakodynamik med individualisering av doseringsregimer och monitorering av läkemedelsterapi. Du får lära dig att välja läkemedelsbehandling till en given patient och motivera valet utifrån aktuell evidens och rekommendationer, patientfaktorer och läkemedelsegenskaper.

Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling, 18 hp
Under kursen tillämpas kunskap och metoder under VFU. Där tränar du, under handledning av en klinisk farmaceut, på att genomföra läkemedelsgenomgångar, patientsamtal och ronder. Parallellt med dina dagar på avdelningen arbetar du med patientfalls- och vårdsituationsbaserade uppgifter. I kursen ingår också tjänsteutveckling med fokus på hur farmaceutiska tjänster kan implementeras i vården.

Fördjupningsprojekt, 15 hp
I slutet av utbildningen görs ett fördjupningsprojekt. I detta ingår forskningsmetodik där kvalitativa och kvantitativa metoder samt statistiska analyser tas upp. Du ska självständigt identifiera behovet av ett kliniskt projekt, värdera behovet av etisk ansökan, lägga upp en försöksplan, genomföra datainsamling och databearbetning, värdera, diskutera, samt presentera arbetet.

Om undervisningen

Magisterprogrammet i klinisk farmaci kan läsas antingen på heltid under ett år eller på halvtid under två år. Programmet bygger till stor del på självstudier som varvas med samlingar i Uppsala, VFU och projekt på olika orter i landet.

Programmet har tre obligatoriska samlingar inplanerade under utbildningsåret samt redovisningar av fördjupningsprojekt i slutet av programmet. Samlingarna varar cirka tre veckor vardera och ligger i september, november/december och februari/mars. Under samlingarna i Uppsala ingår föreläsningar, workshops, seminarier, redovisningar och examinationer. Redovisningar av projekt sker i juni.

Mellan samlingarna görs handledd VFU på den tilldelade praktikorten. Sammantaget genomförs 35 dagar på klinik, utspritt över längre tidsperioder med exempelvis 3-4 dagar per vecka på kliniken. De dagar du inte har planerad VFU arbetar du med inlämningsuppgifter och självstudier. I slutet av programmet genomför du ett projekt på den tilldelade praktikorten.

Undervisningen ges i huvudsak på svenska men moment och examination på engelska förekommer. Litteraturen är till stor del på engelska. Du redovisar dina kunskaper genom muntliga och skriftliga examinationer samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Karriär

Magisterprogram i klinisk farmaci ger de fördjupade kunskaper och metoder som krävs för arbete med klinisk farmaci inom vården och för att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt.

Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis fördjupade läkemedelsgenomgångar och evidensutredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplad till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt.

Du kan exempelvis arbeta inom regioner, kommun eller privata aktörer med direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Personligt brev bifogas ansökan.

Magisterprogram i klinisk farmaci

60 HP

HT21 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3170 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Intervju. Studenter antas utifrån motivering för ansökan samt klinisk farmaceutisk erfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Magisterprogram i klinisk farmaci

60 HP

HT21 - 50 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3171 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Intervju. Studenter antas utifrån motivering för ansökan samt klinisk farmaceutisk erfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Samordnare Maria Swartling

maria.swartling@farmaci.uu.se

018-471 43 29

Farmaceutiska fakulteten

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 256, 751 05 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02