Masterprogram i läkemedelsmodellering

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i läkemedelsmodellering 2023/2024
Anmälan

Är du nyfiken på hur du designar nya läkemedel med optimal bindning till målproteiner? Vill du veta mer om hur prediktiv modellering kan användas för att förstå och styra hur läkemedel absorberas av, fördelas i, och utsöndras från, kroppen? Modelleringstekniker används allt mer inom alla aspekter av läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Masterprogrammet i läkemedelsmodellering ger en inblick i detta spännande område.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsmodellering syftar till att ge fördjupad kunskap och färdigheter i prediktiv modellering inom läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet. Särskild tonvikt läggs vid praktisk applicering av modelleringsmetodik samt vid att kunna kommunicera resultat från modellering inom och utom den egna disciplinen.

Programmet bygger på den breda kompetens som finns inom modellering och simulering inom läkemedelsutveckling som finns vid den farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet. På vissa av kurserna behandlas också samspelet mellan modelleringsresultat och experimentella metoder, mot bakgrund av hur modellering och simulering aktivt kombineras med experiment inom forskningen på fakulteten. Exempel på tekniker och kunskaper som lärs ut är:

  • beräkningskemi
  • modellering av kliniska och prekliniska data
  • maskininlärning och artificiell intelligens
  • bioinformatik
  • farmakokinetik och farmakodynamik
  • biofarmaci
  • grundläggande programmering.

Studentprofil

Den typiska studenten på programmet har en bakgrund inom farmaceutisk vetenskap, kemi, biologi eller liknande. Programmet har en tydligt internationell profil med många nationaliteter, både inom och utanför EU, representerade bland studenterna. Programmet ger kunskaper och färdigheter för en fortsatt karriär i läkemedels- och bioteknikindustri (både större och mindre företag), vid myndigheter eller för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Upplägg

Masterprogrammet ges på heltid över fyra terminer. Masterprogrammet har bunden studieordning, vilket betyder att kurserna ska läsas i den ordning studieplanen anger. Första terminen ger en översikt av läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet, och ger dig de verktyg som behövs för fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Termin två och tre ger fördjupad kunskap i olika applikationer och tekniker för modellering inom läkemedelsområdet. Termin tre avslutas med möjligheten till fördjupning i en önskad inriktning, genom eget val av kurser. Termin fyra ges i form av ett fördjupningsprojekt (examensarbete) på 30 hp vid någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

Termin 1

Läkemedelsutveckling 7,5 hp

Biofarmaci 7,5 hp

Introduktion till programmering i Python och R inom biovetenskap 7,5 hp

Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling 7,5 hp

Termin 2

Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys 7,5 hp

Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 7,5 hp

Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign 7,5 hp

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik 7,5 hp

Termin 3

Molekylär fysikalisk farmaci 7,5 hp

Modeller för biologiska system 7,5 hp

Valbara fördjupningskurser 15 hp

Termin 4

Fördjupningsprojekt 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar som t ex syftar till att introducera olika modelleringstekniker och deras applikationer, men också grupparbeten, laborationer och seminarier där kunskaperna inom läkemedelsmodellering fördjupas på olika sätt, och eget avslutade projektarbete (sista terminen) där ansvar och stor frihet ges att ytterligare förkovra sig inom ett specifikt område. Undervisningen har direkt koppling till aktuell forskning, och lärarna är aktiva forskare med djup specialistkunskap. Material för till exempel praktiska laborationer hämtas ofta från den egna forskningen eller från aktuell vetenskaplig litteratur.

All undervisning sker på engelska. Obligatoriska moment är de moment som anges i respektive kursplan.

Studera utomlands

I samband med fördjupningsprojektet kan möjlighet finnas att förlägga projektet vid utländskt universitet.

Karriär

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelmodelleringsområdet. En master i läkemedelsmodellering ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning som myndigheter och läkemedelsindustrin. Utöver en fortsatt karriär inom akademin har tidigare studenter hittat anställning som projektledare, laboratorie- och forskningsingenjör och inom till exempel programmering på läkemedelsföretag.

Läkemedelsmodellering kommer att spela en allt viktigare roll inom många olika Life-Science områden framöver, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom modellering. Behovet av utbildning inom modellering och simulering inom just industrin blir allt större, i och med att fler läkemedelsbolag inser fördelarna med att använda datorer och beräkningsmodeller i allt högre grad. I masterprogrammet i läkemedelsmodellering vid Uppsala universitet får du en teoretisk bas och praktisk erfarenhet av läkemedelsutveckling inom alla delar. Du får en bred och djup kunskap om hur prediktiva modeller används i hela kedjan från tidig utveckling till klinisk användning av läkemedel.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3172 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi, fysik, farmaci eller motsvarande. Tidigare studier ska innehålla 7,5 hp farmakologi samt 15 hp kemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder

pharmmaster@uu.se

018-471 44 36

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Per Larsson

per.r.larsson@uu.se

018-471 53 96

Farmaceutiska fakulteten, studentservice

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02