Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

Läsåret 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2021/2022
 • 180 hp
 • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
 • HT 2021, Visby, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du kan läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala.

Om programmet

Arkeologi och antik historia är en mångsidig utbildning för dig som är nyfiken på att upptäcka och studera tidiga kulturer i dess många olika skepnader. Här studerar du människors liv runtom i världen från forntiden fram till idag. Programmet har en mångvetenskaplig profil som är unik i Sverige och ger dig förutsättningar för att både närma dig forntida verkligheter och hitta egna svar.

Utbildningen ger dig:

 • en unik mångvetenskaplig profil
 • förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder fragmentariskt källmaterial
 • bred förståelse för forntida kulturer och specialkunskaper inom ditt valda huvudområde
Centralt i utbildningen är att du ökar din förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder källmaterial. Du lär dig att resonera källkritiskt genom att jämföra vad olika, ofta fragmentariska, källor kan berätta, och att värdera kunskap i dess olika former. Programmet ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i det långa perspektivet och du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans samspel med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv.

Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor. Utöver ämneskunskaper förmedlar programmet även färdigheter som du har nytta i ett framtida yrkesliv. I detta ingår att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper och att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du kommer att utveckla din förmåga till självständig reflektion och få kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang.

Kunskaper om hur människan utvecklades både som kulturell och som biologisk varelse efterfrågas alltmer idag. Vår utbildning försöker ge svar på dessa frågor och förmedlar perspektiv på vår egen samtid och de stora utmaningarna som finns.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sedef Yurdagül
Varifrån du kommer: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Sen jag var liten har jag varit intresserad av historia och arkeologi. Under en lång tid var jag osäker om jag skulle söka utbildningen, på grund av svårigheterna på arbetsmarknaden, men min kärlek för ämnet vann över mig och jag har aldrig tittat tillbaka. Jag tror att så länge man gör det man älskar, så kommer det lösa sig i slutändan. Det kan bli lika intressant att kämpa över hindren längs med vägen för att uppnå sina mål som när man väl har gjort det, hoppas jag.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Det har det absolut gjort! Jag har speciellt älskat grundåret på programmet där vi fick studera flera olika kulturer och sedan inrikta in oss på det man tyckte var mest intressant. Vi studerade allt från Egypten, Norden, Mesopotamien till Antika Rom och Grekland. Det var väldigt brett och man studerade arkeologi väldigt globalt.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är svårt att välja, väldigt mycket har varit intressant för mig. Jag kan säga en av de mest intressanta var kursmomentet myt, religion och världsåskådning, där vi bland annat studerade religionens roll i samhället, Gud, döden och världens skapelse och undergång. Jag lärde mig hur mycket olika kulturer och deras religioner är på ett eller annat sätt kopplade med varandra. När man väl börjar analysera märker man hur myter och skapelseberättelser liknar varandra över världen, vilket var en helt ny synvinkel för mig. Något jag fortfarande bär med mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– I början var det genom programmet och alla grupparbeten vi gjorde, och det gör jag fortfarande. Jag tror det är det lättaste sättet att börja lära känna människor, eftersom det är personer som man kommer tillbringa en stor del av tiden med.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är ett väldigt stort och internationellt universitet. Jag älskar att man kan lyssna på gästföreläsare över hela världen. Första året av mina studier hade vi en japansk arkeolog som gästföreläsare. Han berättade om Ainu folket i Japan. Ett ämne jag kanske inte skulle ha en möjlighet att höra, om det inte vore för mina studier här. Programmet vidgade mina perspektiv.

Vad har varit mest utmanande?
– Litteraturen har varit väldigt utmanande för det här programmet. Eftersom vi läser väldigt mycket kan det ibland vara svårt att hänga med alla texter. Men under programmets gång lär man sig hur man ska anpassa sig och hinna med texterna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– En framtid inom arkeologi. En framtid där jag får chansen att jobba med det jag älskar.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag har faktiskt inte varit med i någon studenttradition än, men jag ser framemot att vara det.

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis har jag ackumulerat erfarenheter som arkeolog och jobbar inom en bransch jag är intresserad av.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

År 1
Under det första året studerar du olika aspekter av forntida kulturer runt om i världen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Kurserna är tematiskt uppbyggda där lärare från samtliga ämnesdiscipliner och båda våra campus medverkar i undervisningen. På detta vis får du undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning, oavsett vilken studieort du befinner dig på.

Kursernas upplägg ger dig en bred bas och förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, och hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial. Vidare får du förståelse för hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap samspelar, hur olika föreställningsvärldar och religioner erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut.

Under slutet av det första studieåret väljer du ett av följande ämnen som huvudområde:

 • arkeologi (Visby och Uppsala),
 • antikens kultur och samhällsliv (Uppsala),
 • egyptologi (Uppsala),
 • assyriologi (Uppsala) eller
 • osteologi (Visby).
År 2 och 3
Under det andra studieåret läser du kurser inom ditt huvudområde. På höstterminen ges de grundläggande A-kurserna och på vårterminen de fördjupande B-kurserna. Under det tredje studieårets första termin finns möjlighet att läsa valfria kurser och att göra praktik. Du kan till exempel läsa en A-kurs i något av de andra ämnena som ingår programmet. Under den sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete (15 hp), som leder till kandidatexamen i ditt huvudområde.

Om undervisningen

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller på Campus Engelska parken i Uppsala. För att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Du kommer att få lösa problem och andra uppgifter både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner finns under det andra eller tredje studieåret.

Karriär

Beroende på vilket huvudområde du valt ger dig programmet behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, egyptologi, global miljöhistoria och ABM. Kandidatprogrammet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer, inom kulturvård, uppdragsarkeologi och miljövård.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5007 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5008 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Programstart och registrering

För att börja på programmet behöver du registrera dig på vår inledande kurs, 5AR604. Du finner registreringen i Ladok

Information till antagna och efterantagna:
Registrering sker i Ladok. Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto, all information finns på https://www.uu.se/student
Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila till kursadministratören för att bli registrerad på kursen.

Villkorligt antagna:
Om du inte uppfyller kursens/programmets behörighetskrav blir du antagen med villkor (VI). Är du antagen med villkor så kan du inte registrera dig. För att ha kvar din plats så måste du tacka ja till den. Det gör du genom att maila till camilla.bergstrom@arkeologi.uu.se för studerande i Uppsala, Engelska parken, samt studentservicecampusgotland@uadm.uu.se för studernade på Campus Gotland, Visby.
Senast sista registreringsdag. Skriv, "Antagen med Villkor" i ämnesraden och uppge i mailet namn, personnummer och vilken kurs/program
 
Reservantagning
Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mail (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då mail från Uppsala universitet ibland har förmåga att hamna där.


Det är olika registreringsperioder på olika kurser, var noga med att inte missa din registreringsperiod! När registreringen stängts börjar vi kalla reserver, och du riskerar att förlora din rätt till platsen. 

Det är viktigt att du om du ångrat dig eller fått förhinder, lämnar återbud så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.
Har du några frågor, kontakta camilla.bergstrom@arkeologi.uu.se i Uppsala eller carina.dahlstrom@uadm.uu.se för Gotland.

Senast uppdaterad: 2021-03-02