Byggnadsantikvarieprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Byggnadsantikvarieprogrammet 2021/2022
 • 180 hp
 • HT 2021, Visby, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av äldre och yngre byggnader, byggnadsvård och traditionella byggnadsmaterial och tekniker? Byggnadsantikvarieprogrammet är en bred yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med byggnader och byggnadsvård på exempelvis museer, länsstyrelser eller inom arkitekt-, bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med befintliga byggnader och hur de på ett hållbart och varsamt sätt kan tas om hand och utvecklas för framtiden.

Byggnadsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Utbildningen på programmet ger dig en inblick i flera av de kompetenser som krävs för att du ska kunna arbeta professionellt med byggnadsantikvariska frågor. Utgångspunkten för programmet är själva byggnaden och varför den fungerar och ser ut som den gör. Därför är byggnadsteknik, byggnadstradition och bebyggelsehistoria viktiga delar i utbildningen. Hur byggnader underhålls och förvaltas för att bidra till en hållbar utveckling är också centralt för utbildningen.

Utbildningen ger dig

 • en unik kombination av byggnadsteknisk och antikvarisk sakkunskap
 • praktiska och teoretiska kunskaper i traditionella material och byggnadstekniker
 • kompetens att identifiera och beskriva kulturvärden samt göra riskbedömningar i samband med byggprojekt
 • erfarenheter från verkliga projekt och problemställningar
 • möjlighet till praktik under utbildning.
En av antikvariens viktigaste uppgifter är att dokumentera och samla in kunskap om byggnader. Du får jobba i fält med att dokumentera byggnader och besöka arkiv för att samla in kunskap som du sedan presenterar i rapporter och artiklar.

Du får lära dig om lagar, regler och förordningar som omfattar byggnader. Planeringsprocessen från den översiktliga kommunala planeringen till detaljplanering och bygglov samt bygg- och renoveringsprocessen är centrala att känna till för en byggnadsantikvarie.

Din kompetens som byggnadsantikvarie är unik eftersom du fungerar som en bro mellan andra yrkesgrupper, exempelvis arkitekter, ingenjörer eller planerare, som också arbetar med befintliga byggnader och bebyggelsemiljöer.

Byggnadsantikvarieprogrammet ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Camus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturvård som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Vanja Elsetrønning
Kommer från: Bøstad, Norge

Varför började du studera till byggnadsantikvarie?
– Jag började studera till byggnadsantikvarie eftersom jag alltid intresserat mig för gamla byggnader, historia och hantverk. Det var tack vare programmet ”Det sitter i väggarna” som handlar om byggnadsvård och byggnaders historia som jag hamnade här på Gotland.

Vad skulle du säga är unikt för Byggnadsantikvarieprogrammet?
– Det är kombinationen av teori och praktik i utbildningen. Det ger en bra grund för förståelsen för byggnaders material, konstruktion, funktion mm, vilket är mycket viktig att ha med sig i arbetet med att ta fram till exempel underlag för restaureringar. Under utbildningen får man som student god kontakt med både studiekamrater och lärare.

Hur är det att bo och leva på Gotland?
– Att bo och leva på Gotland är underbart även för en skogsmulle från Finnskogen på den norska sidan av gränsen. Gotland är så mycket mer än Visbys härligt pulserande innerstad med sina vackra byggnader och historier. Har man tillgång till en bil och kan följa stora som små vägar på Gotlands landsbygd blir det upptäcktsfärder man sent kommer glömma. Loppisar och små lokala fik är bonusar på vägen.

Vad skulle du vilja jobba med efter dina studier?
– Det finns ju alldeles för mycket som skulle vara roligt att jobba med, men under den femte terminen på programmet valde jag att göra praktik. Då fick jag möjlighet att arbeta praktiskt tillsammans med hantverkare på renoveringsprojekt. Det är något jag skulle vilja fortsätta med, det praktiska. Men att få grotta ner sig i byggnaders historier, gräva i arkiv, argumentera för bevarande och val av åtgärder är också något jag ser fram emot.

Har du något råd till den som funderar på att börja läsa Byggnadsantikvareprogrammet?
– Var aldrig rädd för att fråga och vara nyfiken. Lärare, gästföreläsare och människorna ni kommer att möta i fält och på studiebesök tycker det bara är roligt. Ta fram din inre nörd och våga vara nyfiken!

Hösten 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Byggnadsantikvarieprogrammet är en utbildning med ämnet kulturvård som bas. Bevarandefrågorna är fortfarande viktiga men ett allt större fokus läggs på att blicka framåt för att vara rustade för framtidens klimatutmaningar. Du kommer att studera en rad olika teman som sträcker sig från materiallära till bebyggelsehistoriska studier. Några kurser läser du tillsammans med studenter på Föremålsantikvarieprogrammet.

Här följer exempel på teman som programmet tar upp.

Byggnadsmaterial och konstruktion innehåller byggnadsmateriallära och traditionella konstruktioner och dess verkningssätt.

Byggnadsfysik och inneklimat ger grundläggande kunskaper om fukt och värme i byggnader, energieffektivisering, klimatstyrning och förebyggande konservering.

Byggnadsdokumentation ger en introduktion till dokumentationsmetoder och metodik för kunskapsinsamling.

Bebyggelsehistoria ger en introduktion till varför bebyggelsen och byggnaderna ser ut som de gör.

Materialvetenskapliga och teknikhistoriska aspekter på byggnader ger en kompletterande förståelse för hur material i byggnader har bearbetats och använts traditionellt.

Hållbar förvaltning handlar om kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I det ingår bl.a. frågan om hushållning av natur- och kulturresurser.

Kulturvårdens historia, ideologiska bakgrund och teori sätter in konserverings - och restaureringshistoria i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

Kulturvetenskapliga, ekonomihistoriska och juridiska aspekter innebär fördjupning av analys och bearbetning av vetenskapliga teorier och metoder av olika karaktär.

En mer utförlig beskrivning av varje tema finns i programmets utbildningsplan.

Kurser inom programmet

Termin 1 och 2
Kulturvårdens fält, 15 hp
Kursen ger dig en introduktion till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling. Du introduceras även till byggnadsantikvariska metoder och kulturhistorisk värdering.

Konserveringsvetenskap, 15 hp
Här introduceras du till förebyggande vård, nedbrytningsprocesser, materialförändringar och åldrande samt inomhusklimat. Du lär dig också grunderna i naturvetenskapliga metoder för undersökning av byggnader.

Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
I den här kursen får du en introduktion till hur byggnader kan dokumenteras genom olika slags undersökningsmetodik, till exempel uppmätningsövningar. Du får också arbeta självständigt med en uppgift där du studerar byggnader och bebyggelsemiljöers nutida och historiska sammanhang.

Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Här studerar, analyserar och arbetar du praktiskt med traditionella sten- och träbyggnadskonstruktioner. Grundläggande materiallära ingår också i kursen, liksom sten- och träbyggandet ur ett bebyggelsehistoriskt perspektiv.

Termin 3 och 4
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Här lär du dig grundläggande byggnadsfysik, material- och konstruktionslära. Fördjupning sker i några för byggnadsantikvarien viktiga material, såsom färg, plast, glas, järn, stål och betong. Hållbart byggande och livscykelanalys ingår också.

Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Kursen ger både en historisk översikt samt ett nutida och internationellt perspektiv på bevarande och kulturhistorisk värdering av byggnader, interiörer och föremål.

Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp
I denna kurs genomför du, under handledning, en begränsad undersökning och författar en vetenskaplig text utifrån ditt intresseområde.

Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Kursen ger dig kunskap om plan- och byggprocessen, ur ett tekniskt-antikvariskt perspektiv. Du får följa ett projekt från planeringsstadiet till genomförande och uppföljning.

Termin 5 och 6
Valbart ämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp
Höstterminen är reserverad för kurser inom ett annat ämne (biområde) som du själv väljer inom Uppsala universitets rika kursutbud, vid ett annat svenskt lärosäte eller utomlands. För dig som redan har tillräckligt antal högskolepoäng för biområdet finns möjlighet att göra praktik på en arbetsplats under en del av höstterminen. Praktiken kan även förläggas till andra perioder beroende på när du vill göra den.

Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp och Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp
I dessa kurser förbereder du dig inför ditt avslutande examensarbete. Här fördjupar du dig i föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, skadeinventering, teknisk dokumentation och arkivundersökningar.

Examensarbete i kulturvård, 15 hp
Programmet avslutas med en kandidatuppsats, i vilken du knyter ihop dina kunskaper och erfarenheter genom att på egen hand och under handledning undersöka en relevant aspekt av kulturvård. Examensarbetet blir ditt bidrag till utveckling av ny kunskap inom kulturvård.

Om undervisningen

Den grundläggande pedagogiska idén i programmet är att kombinera teori och praktik. Undervisningen består av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och övningar.

Kulturvård på Campus Gotland har ett stort kontaktnät som innebär att du får tillträde till spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. Genom verkliga projekt och problemställningar får du större insikt i teknisk-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. I vissa kurser gör vi exkursioner både i Sverige och utomlands.

Praktik
Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt värdefullt för din framtida karriärsinriktning. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Dessutom kan du skapa viktiga kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden. Många av våra tidigare studenter vittnar om hur viktig praktik är.

Studera utomlands

Du kan välja att studera eller praktisera utomlands inom ramen för programmet. Tidigare studenter har gjort praktik eller studerat i bland annat Italien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Turkiet, Finland, Estland och Albanien. Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse av att handleda studenter.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Läs mer om utlandsstudiemöjligheter vid Uppsala universitet.

Karriär

Efter att ha läst Byggnadsantikvarieprogrammet kan du arbeta inom många olika branscher och verksamheter. Exempel på arbetsplatser är olika myndigheter, länsstyrelser, kommuner och museer. Egna företag eller anställning inom den privata marknaden, till exempel i bygg- och fastighetsbranschen är också vanligt. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, erfarenheter och kunskapsbredd som en byggnadsantikvarie har. Vanliga arbetsuppgifter är att handlägga renoverings- och restaureringsärenden, ansvara för förvaltning, vård och underhåll samt arbeta med inventeringar och dokumentationer. Allt fler jobbar också på stadsbyggnadskontor med planering och bygglovhantering.

Några exempel på yrkestitlar är:

 • byggnadsantikvarie
 • stiftsantikvarie
 • museitjänsteman
 • restaureringsarkitekt
 • museipedagog
 • trädgårdsantikvarie
 • ingenjör
 • projektassistent
 • kulturarvsanalytiker
 • antikvarisk konsult
 • verksamhetschef
 • redaktör
 • doktorand
 • universitetsadjunkt/lektor
 • kulturmiljöhandläggare
 • bygglovhandläggare
Bra kontakter inom yrkesområdet under studietiden är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare.

Vill du studera vidare på avancerad nivå så kan du till exempel läsa Masterprogram i humaniora med inriktning mot kulturarv och hållbarhet.

Jobba som byggnadsantikvarie - möt några av våra tidigare studenter!

Behörighet och anmälan

Byggnadsantikvarieprogrammet

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5045 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Frågor om programmet: programansvarig Petra Eriksson

Petra Eriksson

petra.eriksson@konstvet.uu.se

0498-10 83 24

Frågor om studier i ämnet kulturvård: studierektor Magnus Wessberg

magnus.wessberg@konstvet.uu.se

0498-10 83 34, 018-471 83 34

Frågor om studieadministration (ex registering): studieadministratör Carina Dahlström

carina.dahlstrom@uadm.uu.se

0498-10 82 34

Har du dyslexi eller annan funktionsnedsättning? Kontakta Samordnare Hanna Karlsson

funka-cg@uu.se

Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Programstart och registrering

Välkommen till Byggnadsantikvarieprogrammet hösten 2021
Registreringsperioden är öppen: 2021-07-30 - 2021-08-22

Programstart

Programmet startar den 30 augusti och ges av Uppsala universitet - Campus Gotland, programmet går i Visby. Programstart och upprop för HT2021 sker måndagen den 30 augusti kl. 8.00-9.45. Sal meddelas på skärmen i receptionen på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

Information till antagna och efterantagna

För att börja på programmet behöver du registrera dig på den inledande kursen, 5KV766, Kulturvårdens fält. När du har gjort det blir du automatiskt även registrerad på programmet
Information om hur du skapar ett studentkonto för att sedan registrera dig finns här uu.se/student När du har skapat ett studentkonto och registrerat dig så kommer du att kunna logga in i lärplattformen Studium där du hittar ditt program och den inledande kursen, https://login.studium.uu.se/ Gå in på programmets första kurs Kulturvårdens fält i Studium för information om schema mm.

Om du är efterantagen och registreringsperioden har passerats så kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se för manuell registrering.

Reservantagning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Besked skickas ut via mail (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då mail från Uppsala universitet ibland har förmåga att hamna där.


Om du har frågor om antagning och registreringen, vänligen kontakta studieadministratör:
Carina Dahlström
E-post: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telefon: 0498-108234
Adress: Cramérgatan 3, 621 67 Visby
För frågor om programmet, kontakta, kulturvard@konstvet.uu.se


Varmt välkommen till programmet och Campus Gotland!

Senast uppdaterad: 2021-03-02