Byggnadsantikvarieprogrammet 2020/2021

Bild för Byggnadsantikvarieprogrammet 2020/2021
 • 180 HP
 • Visby
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av äldre och yngre byggnader, byggnadsvård och traditionella byggnadsmaterial och tekniker? På Byggnadsantikvarieprogrammet studerar du hur byggnader kan vårdas, brukas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för de kulturhistoriska värdena. Utbildningen är unik i Sverige genom sitt upplägg av att kombinera praktik med teori. Du förbereds för arbetsuppgifter som finns vid museer och myndigheter, samt även inom bygg- och fastighetsbranschen.

Byggnadsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Byggnadsantikvarieprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med byggnader och byggda miljöer från olika tider. Programmet är treårigt och består av kurser med olika inriktningar, vilka ger en grund för att kunna förstå och hantera det byggda kulturarvet. Några kurser fokuserar på byggnader som tekniskt system. I andra kurser lär du dig mer om vård, förvaltning och underhåll. Ytterligare andra kurser handlar om bebyggelsens historia, sammanhang och utveckling.

Vi rör oss ofta mellan teori och praktik, från rent filosofiska frågor om kulturhistoriska värden och principer till det konkreta och praktiska, till exempel traditionellt hantverk samt materialtekniska undersökningsmetoder.

Genom studier på programmet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas, brukas och utvecklas på ett hållbart sätt med respekt för kulturhistoriska värden och bebyggelsens tradition och historia. Du får också förståelse för hur och varför tidigare restaureringar har gjorts samt hur vi idag definierar och förhåller oss till kulturhistoriskt intressanta miljöer. I utbildningen kommer du att arbeta med verkliga projekt och problemställningar och du får många tillfällen att öva dina färdigheter i att skriva. Studiebesök, övningar och uppgifter kopplade till olika kulturarvsorganisationer är vanligt förekommande inslag.

Även om vård och bevarande är viktigt för ämnet så finns det andra utmaningar och framtidsfokus. Hur ska äldre hus och bebyggelsemiljöer användas och utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer? Vilka byggnader blir del av det framtida kulturarvet? Som byggnadsantikvarie skaffar du dig breda och djupa tidsperspektiv genom att du får möjlighet att arbeta med allt från ruiner till industrimiljöer i förvandling.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts, 180 cr.)  med kulturvård som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Alicia Bristulf
Kommer från: Lund

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag hade tidigare läst Arkitektur, visualisering och kommunikation på Malmö Högskola men inte riktigt sett mig själv jobba med den mer moderna arkitekturen. Sedan började programmet ”Det sitter i väggarna” på SVT och då gick det upp för mig att man faktiskt kan arbeta med äldre byggnader. Därför valde jag att söka till byggnadsantikvarieprogrammet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– På det stora hela tycker jag det. Jag har lärt mig väldigt mycket, både teoretiska och praktiska kunskaper. Eftersom ämnet är tvärvetenskapligt så finns det så otroligt mycket mer man kan lära sig än vad som får plats inom tre år! Så jag ser det är ett gott betyg att min kunskapstörst fortfarande är stor – utbildningen inspirerar!

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Jag tycker alla kurser där vi både haft teoretiska och praktiska inslag har varit särskilt roliga och intressanta! Mina favoritkurser har varit Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier där vi fick göra uppmätningar och se tillbaka historiskt på en viss byggnadstyp, och Byggnadstekniker i sten och trä där vi fick fälla träd och bygga ett bulhus. Det är något speciellt när man får vara väldigt nära byggnaderna och materialen.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag hamnade i en väldigt bra klass där vi alla kom från olika städer och förenades i vårt intresse för  äldre byggnader och föremål. Därför var det inte så svårt att snabbt lära känna folk. Efterhand lärde jag känna människor utanför skolan med. Visby är litet men det gör också att man förs samman på ett annat sätt. 

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Väldigt bra! Vi har ett bibliotek för kulturvård där vi ofta sitter från alla årskurser och pluggar. Det gör att man känner igen de flesta och det är god stämning.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland?
– Det är närheten till allt och alla. Jag upplever att man får en närmare relation till lärarna och sina kurskamrater eftersom det är ett ganska litet sammanhang. Dessutom är ju Visby fullt av vackra byggnader och ett vackert hav så om man behöver inspiration är det bara att ta en promenad utanför skolan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill på något sätt jobba med stadsutveckling genom att ta tillvara på vår äldre bebyggelse. Förutom att de ofta har estetiska värden så bär de på mycket kunskap. Allt hör ihop, det vi ser som nytt nu har alltid samhörighet med historien och med den insikten kan vi göra saker ännu bättre genom att lära av det och inte snubbla i samma fallgropar.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Byggnadsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i Visby och de flesta kurser läses på helfart. Några kurser samläser du med studenter på Föremålsantikvarieprogrammet. Du stiftar tidigt bekantskap med ämnets mångdisciplinära karaktär. Programmets kurser innehåller såväl naturvetenskapliga och tekniska som samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Kurser inom programmet

År 1
Kulturvårdens fält, 15 hp
Kursen ger en introduktion till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling. Du introduceras även för föremålsanalys och kulturhistorisk värdering.
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Här introduceras du för förebyggande vård, nedbrytningsprocesser, materialförändringar och åldrande samt inomhusklimat. Grunderna i naturvetenskapliga metoder för undersökning av föremål ges också.
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
I den här kursen får du en introduktion till hur byggnader kan dokumenteras genom olika slags undersökningsmetodik, till exempel uppmätningsövningar. Du får också arbeta självständigt med en uppgift där du studerar byggnader och bebyggelsemiljöers nutida och historiska sammanhang.
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Här får du möjlighet att studera, analysera och praktiskt arbeta med traditionella sten- och träbyggnadskonstruktioner. Grundläggande materiallära ingår också i kursen, liksom sten- och träbyggandet ur arkitektur- och bebyggelsehistoriska perspektiv.

År 2
Byggnadsvetenskap, 30 hp
I kursen lär du dig grundläggande material- och konstruktionslära, byggnadsfysik och några för det byggnadsantikvariska fältet typiska materialområden, såsom färg, plast, glas, järn, stål och betong. Kursen innehåller en del där du själv fördjupar dig i ett valfritt materialområde.
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Kursen ger både en historisk översikt samt ett nutida och internationellt perspektiv på bevarande och kulturhistorisk värdering av byggnader, interiörer och föremål.
Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp
I denna kurs genomför du, under handledning, en begränsad undersökning och författar en vetenskaplig text utifrån det intresseområde du har.
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Kursen ger dig kunskap om byggprocessen, ur ett tekniskt-antikvariskt perspektiv. Du får möta bygg- och restaureringssektorns aktörer och deras ansvarsområden, och följa en restaurering från att den planeras och projekteras till att den genomförs och slutligen följs upp.

År 3
Biämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp
Höstterminen är reserverad för kurser inom ett biområde vid Uppsala universitet, annat svenskt lärosäte eller utomlands. För den som redan har tillräckligt antal högskolepoäng för biområdet finns möjlighet att göra praktik på en arbetsplats under en del av höstterminen. Praktiken kan även förläggas till andra perioder beroende på när du vill göra den.
Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp och Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp
I dessa kurser förbereder du dig inför ditt avslutande examensarbete. Metoder som föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, skadeinventering, teknisk dokumentation och arkivundersökningar som introducerats tidigare i utbildningen fördjupas här.
Examensarbete i kulturvård, 15 hp
Programmet avslutas med en kandidatuppsats, i vilken du knyter ihop kunskaper från tidigare kurser med andra erfarenheter genom att på egen hand och under handledning undersöka en relevant aspekt av kulturvård. Examensarbetet blir ditt bidrag till utveckling av ny kunskap inom kulturvård.

Om undervisningen

Undervisningens bas är föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och övningar. Därför är utbildningen campusbaserad. På programmet finns både en närhet och gemenskap mellan studenter och lärare. Här blir du inte en i mängden! Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik. Föreläsningar kombineras med laborationer och praktiska övningar i fält.

Kulturvård på Campus Gotland har ett stort kontaktnät som innebär att du får tillträde till spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. Genom verkliga projekt och problemställningar får du större insikt i teknisk-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. Du uppmuntras att på egen hand söka material som finns i offentliga arkiv och bibliotek.

I vissa kurser ingår exkursioner, inom Sverige såväl som utanför. Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt värdefullt för en framtida karriärsinriktning. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Dessutom kan du som student skapa viktiga kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden. Många studenter har vittnat om hur viktig praktik är: då om inte förr förstår man vad man har lärt sig och varför.

Studera utomlands

Du kan välja studier utomlands eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för programmet. Tidigare studenter har gjort praktik eller studerat i bland annat Italien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Turkiet, Finland, Estland och Albanien. Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse av och kunskaper i att handleda studenter.

Karriär

Efter att ha läst Byggnadsantikvarieprogrammet kan du arbeta inom många olika branscher och verksamheter. Våra tidigare studenter arbetar som antikvarier på arbetsplatser såsom Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, kommuner och museer där de bland annat handlägger restaureringsärenden, ansvarar för vård och underhåll, samt arbetar med inventeringar och dokumentationer. En stor andel av våra tidigare studenter jobbar vid olika konsultföretag eller är egna företagare inom kulturvårdsområdet.

Vanliga yrkestitlar för de studenter som gått Byggnadsantikvarieprogrammet är till exempel:

 • byggnadsantikvarie
 • stiftsantikvarie
 • museitjänsteman
 • restaureringsarkitekt
 • museipedagog
 • trädgårdsantikvarie
 • ingenjör
 • projektassistent
 • kulturarvsanalytiker
 • antikvarisk konsult
 • verksamhetschef
 • redaktör
 • doktorand
 • universitetsadjunkt/lektor
 • kulturmiljöhandläggare
 • bygglovhandläggare
Våra studenter får jobb! I en undersökning som genomfördes 2015 bland våra tidigare studenter kan vi se att anställningsbarheten är stor hos de studenter som läst Byggnadsantikvarie- eller Föremålsantikvarieprogrammet. Av de ca 100 studenter som tillfrågades hade hela 93 procent sysselsättning och av dem var det så många som 79 procent som jobbar inom branschen de är utbildade för.

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som byggnadsantikvarisk expert vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, museer och liknande, i eget företag eller som anställd på den privata marknaden, till exempel i bygg- och fastighetsbranschen. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, erfarenheter och kunskapsbredd som en byggnadsantikvarie har.

Bra kontakter inom yrkesområdet är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare. Vill du studera vidare på avancerad nivå så kan du till exempel läsa Masterprogram i humaniora med inriktning mot kulturarv och hållbarhet.

Jobba som byggnadsantikvarie - möt några av våra tidigare studenter som idag arbetar som byggnadsantikvarier.

Behörighet och anmälan

Byggnadsantikvarieprogrammet

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5045 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Frågor om programmet: programansvarig Petra Eriksson

Petra Eriksson

petra.eriksson@konstvet.uu.se

0498-10 83 24

Frågor om studier i ämnet kulturvård: studierektor Magnus Wessberg

magnus.wessberg@konstvet.uu.se

0498-10 83 34, 018-471 83 34

Frågor om studieadministration (ex registering): studieadministratör Carina Dahlström

carina.dahlstrom@uadm.uu.se

0498-10 82 34

Följ oss i sociala medier!

https://www.facebook.com/kulturvard/

https://www.instagram.com/kulturvard/

Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.