Masterprogram i digital humaniora

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i digital humaniora 2023/2024
Anmälan

Är du humanist eller samhällsvetare och vill fördjupa dig i digitala medier och digitala redskap? Har du funderat på människans roll i det digitala samhället och vilken betydelse digitala tekniker har för kultur, forskning och samhällsliv? På masterprogrammet i digital humaniora får du möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens med högt efterfrågade tekniska färdigheter och kunskaper om den digitala samtiden.

Om programmet

Genom att läsa masterprogrammet i digital humaniora kommer dina kombinerade kunskaper inom humaniora/samhällsvetenskap och digitala tekniker ge dig möjlighet till en karriär inom en rad olika yrkeskategorier. Du kommer kunna arbeta exempelvis inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorn samt med kultur- och informationsförmedling. både nationellt och internationellt. En annan möjlig yrkesväg är utvecklings- och utredningsarbete där din humanistiska eller samhällsvetenskapliga bakgrund och dina tekniska färdigheter kommer till användning. Programmet ger också en god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Som student på masterprogrammet i digital humaniora kommer du att få värdefulla kunskaper och färdigheter om:

  • hur digitala medier och digitala redskap och metoder kan användas för att stödja humanistiska och samhällsvetenskapliga verksamheter och kompetenser samt bredda deras tillämpbarhet i yrkesliv och forskning,
  • hur datorstödda metoder kan användas för att analysera, visualisera och forska kring humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med utgångspunkt i digitalt källmaterial,
  • tongivande forskningspraktiker och strömningar inom digital humaniora samt fältets tillblivelse och historiska utveckling, och
  • kulturarvsfrågor av central samtida betydelse såsom kulturarvets tillgängliggörande och dess infrastrukturella, organisatoriska, ekonomiska, politiska och etiska komplexitet.

I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina kunskaper i någon annan disciplin genom det betydande antal valbara kurser som ingår i programmet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med digital humaniora som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Simon Karlernäs
Från: Uppsala 

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan? 
Jag tycke att utbildningen lät väldigt intressant då jag tidigare studerat historia och ABM-programmet med inriktning på musei- och kulturarvsvetenskap. Med andra ord har jag ett stort intresse för humanistiska ämnen och jag tyckte det verkade spännande att få större förståelse för hur humanistisk forskning påverkas av den digitala utvecklingen. Att det var ett tvärvetenskapligt program med brett fokus på både teoretiska och praktiska kunskaper kändes också lockande och användbart inför framtiden!    

Vad var det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det är nog att man kan träffa så mycket intressanta och roliga människor som alla har kommit hit för att plugga. Studentnationerna erbjuder ett sammanhang där det är lätt att engagera sig i något man tycker är kul. Utöver det tycker jag också att nivån på undervisningen är hög på universitet.

Vad var mest utmanande?
Jag skulle säga att skrivandet av masteruppsatsen var det mest utmanade under utbildningen eftersom det kräver ett strukturerande och planerande under en så lång tid där det är lätt att bli isolerad med arbetet. Man hinner stöta på många hinder under vägen, så jag är glad att jag kom igång med tänkandet och skrivandet direkt när kursen startade så att jag hade marginaler för när saker tog längre tid än planerat. Jag hade också en kontinuerlig kontakt med min handledare under arbetet vilket underlättade mycket!

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är jättekul! Jag tycker verkligen man ska ta tillvara på de många möjligheterna det finns att engagera sig i något man tycker är kul genom nationerna, hålla utkik efter aktiviteter och träffa nya människor. Det ger ett välbehövligt avbrott i studierna.

Vad var ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med utbildningen var att fördjupa min kompetens vad det gäller att använda digitala metoder och verktyg inom humanistisk forskning, att få en större förståelse för hur dessa metoder och verktyg kan hjälpa oss att ställa nya frågor, men samtidigt också få en inblick i vilka utmaningar som finns, och till sist att kunna använda mig av de nya kunskaperna i en framtida yrkesroll.    

Vad gör du idag?
Jag arbetar som arkivassistent på institutet för språk och folkminnen (Isof).

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Om man söker den här utbildningen bör man vara beredd på ett program där man får bred kunskap med avstamp i flera olika discipliner, men hela tiden med en humanistisk grund. Särskilt i skrivandet av masteruppsatsen kan man rikta in sig på sitt specifika intresse och dra nytta av de olika metoder och verktyg man har fått bekanta sig med under programmets gång. Som student har man också möjlighet att delta i olika workshops och evenemang med fokus på digital humaniora anordnat av Uppsala universitet, vilket kan vara ett utmärkt tillfälle att exempelvis lära sig mer om ett specifikt datorprogram eller bara prata med organisatörerna.   

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Botaniska trädgården, stadsskogen, och Uplands nation.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Det måste nog vara Valborg.

Var finns den bästa studieplatsen? 
Carolina Rediviva.

Hösten 2021

Upplägg

I masterprogrammet ingår ett antal kurser och ett examensarbete. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng (hp) och ges på halvfart eller helfart. Inom huvudområdet digital humaniora läser du obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp.

Det första årets obligatoriska kurser ger dig en introduktion till digital humaniora som ett tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde inom ABM- och kulturarvssektorerna. Under det första året får du också en förståelse för den digitala teknikens betydelse inom kulturarvssektorn ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Centrala frågor rör samhälleliga, ekonomiska, juridiska, politiska och etiska aspekter av digitalisering av kulturarvssektorn, samt produktion, bevarande, användning och spridning. Andra områden i fokus är kunskapsproduktion och materialitet.

De obligatoriska kurserna ger dig vidare en bred kunskap inom såväl teoretiska som praktiska och tekniska aspekter av digital humaniora. Digitalisering av texter och visualisering av olika typer av data, exempelvis bilder och artefakter, samt metoder för hur digitaliserat material kan analyseras och förmedlas utgör en central del av innehållet i programmets första år.

År två innehåller valbara kurser om 22,5 hp och ger dig stor valfrihet vad gäller utbildningens upplägg. Lärarlaget på masterprogrammet i digital humaniora erbjuder stöd i planeringen av din individuella studieplan för programmets andra år.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till digital humaniora, 7,5 hp

Verktyg och metoder - kritiska möten, 7,5 hp

Digitalt kulturarv, 7,5 hp

Digitala implementeringar i kulturarv, 7,5 hp

Termin 2

Fjärrläsning, 7,5 hp

Teori och metod i digital humaniora, 7,5 hp

Informationsförmedling och användarperspektiv i den digitala tidsåldern, 7,5 hp

Visuell analys: materialitet och digital humaniora 7,5 hp

Termin 3 och termin 4

Valbara kurser, 22,5 hp

Obligatorisk projektkurs med möjlighet till praktik, 7,5 hp

Masteruppsatskurs, 30 hp

Masterprogrammet i digital humaniora utvecklas ständigt för att bibehålla högsta internationella kvalité och en stark relevans i fältet digital humaniora. Detta utvecklingsarbete kan leda till att kursutbudet och kursordningen ovan kan komma att justeras.

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar, praktiska övningar med digitala metoder och verktyg, seminarier, studiebesök och handledningar. Övningar, seminarier och handledning är i regel obligatoriska om ingenting annat anges i den aktuella kursplanen. Inom programmet förekommer också grupparbeten, vilka ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation.

De huvudsakliga examinationsformerna är individuella eller gruppbaserade skriftliga uppgifter, individuella tentor, seminarieuppgifter och examensarbete.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du på egen hand eller i grupp bedriva de studier och förberedelser som krävs för att tillgodose kunskapsmålen i programmets kurser. Utbildningen är till sin karaktär både teoretisk och praktisk, tillämpningsorienterad och laborativ. Under andra året finns inom ramarna för projektkursen möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller annan verksamhet.

Undervisningen på programmets obligatoriska kurser äger rum på campus i Uppsala. Undervisningsspråk är engelska.

Karriär

Med en masterexamen i digital humaniora kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorerna, samt med kultur- och informationsförmedling. De större arkiven, biblioteken och museerna är således exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens inom digitalisering, digital förmedling och digital kunskapsproduktion. Detta är färdigheter som du kommer att behärska efter att du har fullföljt programmet.

Din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kan också öppna möjligheter för arbete inom utvecklings- och utredningsarbete och mångdisciplinära projekt.

Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med hjälp av digitala källmaterial och redskap kommer du också att vara en attraktiv kandidat till forskarutbildningen inom de discipliner som samverkar kring masterprogrammet i digital humaniora. Programmet samverkar i dagsläget med forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap, forskarutbildningen i arkeologi och antik historia samt forskarutbildningarna i konstvetenskap och textilvetenskap.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Observera att samtliga delar av meritformuläret måste fyllas i för att din anmälan till programmet ska räknas som fullständig.

Masterprogram i digital humaniora

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5280 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Personligt brev inklusive sammanfattning av examensarbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Ta en titt på Masterprogrammet i digital humanioras blogg om du är intresserad av att få en närmare inblick i programmet och dess innehåll. På bloggen finns ögonblicksbilder av kurser och undervisningsaktiviteter, lärarporträtt, med mera!

Kontakt

Olle Sköld

olle.skold@abm.uu.se

018-471 15 89

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsvägen 3H 752 38 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

018-471 2292

Senast uppdaterad: 2021-03-02