Masterprogram i digital humaniora 2019/2020

Bild för Masterprogram i digital humaniora 2019/2020
Anmälan

Är du humanist och intresserad av att fördjupa dig i digitala medier och digitala redskap? Har du funderat på människans roll i det digitala samhället och vilken betydelse digitala tekniker har för kultur, forskning och samhällsliv? På masterprogrammet i digital humaniora får du möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens med högt efterfrågade tekniska färdigheter och kunskaper om den digitala samtiden.

Om programmet

Genom att läsa masterprogrammet i digital humaniora kommer dina kombinerade kunskaper inom humaniora och digitala tekniker ge möjlighet till nationell eller internationell karriär inom en rad olika yrkeskategorier. Du kommer kunna arbeta inom kulturarvs-eller digitaliseringssektorn samt med kultur- och informationsförmedling. En annan möjlighet är utvecklings- och utredningsarbete där din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kommer till användning. Programmet ger en också god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina kunskaper i någon annan disciplin genom det betydande antalet valbara kurser som ingår i programmet.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med digital humaniora som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

I programmet ingår kurser och ett examensarbete. Kurserna är i regel på 7,5 hp och ges på halvfart eller helfart. Inom huvudområdet digital humaniora läser du tio obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp som väljs inom kursutbudet vid Uppsala universitet.

Det första årets obligatoriska kurser ger dig bred kunskap inom såväl teoretiska som praktiska och tekniska aspekter av digital humaniora. Digitalisering av texter och visualisering av olika typer av data, exempelvis bilder och artefakter, samt metoder för hur digitaliserat material kan analyseras och förmedlas utgör en central del av innehållet i programmets första år.

År två innehåller valbara kurser om 22,5 hp och ger dig stor valfrihet vad gäller utbildningens upplägg. Beroende på när de kurser som du väljer att läsa infaller bestämmer du själv när du påbörjar ditt examensarbete samt den obligatoriska projektkursen med möjlighet till praktik. Lärarlaget på masterprogrammet i digital humaniora erbjuder stöd i planeringen av din personanpassade studieplan för programmets andra år.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till digital humaniora, 7,5 hp
Digitalt kulturarv, grundkurs, 7,5 hp
Digitala redskap och metoder, 7,5 hp
Digitalt kulturarv, fördjupningskurs, 7,5 hp

Termin 2
Visuell analys, 7,5 hp
Teori och metod i digital humaniora, 7,5 hp
Digitala perspektiv på användare och förmedling, 7,5 hp
Språk- och litteraturstudier i digital humaniora, 7,5 hp

Termin 3 och termin 4
Valbara kurser, 22,5 hp
Obligatorisk projektkurs med möjlighet till praktik, 7,5 hp
Masteruppsatskurs, 30 hp

Du som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar andra halvan av termin två åt att skriva examensarbete (15 hp).

Om undervisningen

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar, praktiska övningar med digitala metoder och verktyg, seminarier och handledningar. Övningar, seminarier och handledning är i regel obligatoriska om ingenting annat anges i den aktuella kursplanen. Inom programmet förekommer också grupparbeten, vilka ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation.

De huvudsakliga examinationsformerna är individuella eller gruppbaserade skriftliga uppgifter, individuella tentor, seminarieuppgifter och examensarbete.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du på egen hand eller i grupp bedriva de studier och förberedelser krävs för att tillgodose kunskapsmålen i programmets kurser. Utbildningen har en både teoretisk och praktisk, tillämpningsorienterad och laborativ karaktär. Under andra året finns inom ramarna för projektkursen möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller annan verksamhet. Undervisningen på programmets obligatoriska kurser äger rum på campus i Uppsala. Kurslitteraturen är på engelska.

Karriär

Med en masterexamen i digital humaniora kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorerna, samt med kultur- och informationsförmedling. De större arkiven, biblioteken och museerna är således exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens inom digitalisering, digital förmedling och digital kunskapsproduktion. Detta är färdigheter som du kommer att behärska efter att du gått igenom masterprogrammet i digital humaniora.

Din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kan också öppna möjligheter för arbete inom utvecklings- och utredningsarbete och mångdisciplinära projekt. Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med hjälp av digitala källmaterial och redskap kommer du med denna masterexamen också att vara en attraktiv kandidat till forskarutbildningen inom de discipliner som samverkar kring masterprogrammet i digital humaniora. Programmet samverkar i dagsläget med forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap, forskarutbildningen i arkeologi och antik historia samt forskarutbildningen i konstvetenskap och textilvetenskap.

Behörighet och anmälan

Urval baseras på ett personligt brev skrivet på engelska. I brevet ska du förklara varför du vill läsa masterprogrammet i digital humaniora samt sammanfatta ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) Ladda upp brevet med din motivering och din sammanfattning av kandidatuppsatsen i pdf-format på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Brevet ska inte omfatta mer än 800 ord.

Om du inte är färdig med din kandidatuppsats och inte heller kommit så långt att en sammanfattning av din kandidatuppsats är aktuell, kan du istället göra en sammanfattning av en annan akademisk text. Då behöver du noga ange vilken text det gäller. Välj en ganska kort text, gärna inom ditt eget huvudområde. En artikel ur en vetenskaplig tidskrift eller en akademisk uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå kan vara en lämplig text att sammanfatta.

Dokumenten kommer att plagiatgranskas.

Masterprogram i digital humaniora

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5105 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på ett brev skrivet på engelska där du förklarar varför du vill läsa masterprogrammet i digital humaniora. Brevet ska också innehålla en sammanfattning av ett egenproducerat akademiskt examensarbete (kandidatuppsats, magisteruppsats, masteruppsats) alternativt av en annan akademisk text. Brevet får sammanlagt inte överstiga 800 ord.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Olle Sköld

olle.skold@abm.uu.se

018-471 15 89

Åse Hedemark

ase.hedemark@abm.uu.se

018-471 25 98

Institutionen för ABM

Engelska parken Thunbergsvägen 3H 752 38 Uppsala

Box 625, 751 26 UPPSALA

018-471 2292

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.