Masterprogram i global miljöhistoria

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i global miljöhistoria 2022/2023
Anmälan

Mänskligheten och naturen står inför enorma utmaningar idag och i framtiden. Tvärvetenskaplig och historisk forskning är nödvändig för att förstå förhållandet mellan mänskliga samhällen och deras miljö. Masterprogrammet i global miljöhistoria erbjuder möjligheten för tvärvetenskapliga studier om människa-natur i olika tidsperioder och skalor.

Om programmet

Miljöhistoria är ett tvärvetenskapligt ämne som utforskar det komplexa förhållandet mellan människa och natur genom historien. Fokus ligger på historiska förändringar, händelser, debatter och olika perspektiv på relationer mellan mänskliga samhällen och naturliga miljöer. Genom att analysera dessa relationer kan vi också bättre tolka, förklara och debattera samtida frågor om hållbarhet och resiliens.

Programmet ger en översikt över långa historiska skeenden av samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna förhållanden, och djupare insikt i olika aspekter av hur relationen mellan människa-natur har förändrats både under förhistorian men också med framväxten av moderna stater och med sentida globala maktrelationer. Inom ämnet miljöhistoria finns också ambitionen att genom analys av det förflutna tolka, förklara och debattera samtidsfrågor.

Masterprogrammet i global miljöhistoria avser att ge dig avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhällsvetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur. Programmet ger en god grund till vidare forskarstudier liksom också goda förutsättningar att kunna konkurrera på en arbetsmarknad som i ökande grad efterfrågar en bred och ämnesöverskridande kompetens av samhällsanalys inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med global miljöhistoria som huvudområde.

Upplägg

Masterprogrammet i global miljöhistoria ges i samarbete mellan fyra institutioner och ett centrum inom Uppsala universitet, samt en institution vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): institutionen för arkeologi och antik historia, konstvetenskapliga institutionen, ekonomisk-historiska institutionen, institutionen för kulturgeografi, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), samt institutionen för stad och land vid SLU.

Som student på masterprogrammet i global miljöhistoria kommer du att uppleva Uppsala universitets breda expertis inom detta forskningsområde med lärare som är specialiserade inom aspekter av Afrikas, Europas och Asiens miljöhistoria.

Den första terminen är en introduktion till ämnet global miljöhistoria genom fyra obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera:

  • Historisk ekologi, 7,5 hp
  • Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7,5 hp
  • Modern natur: konflikter och omvandlingar, 7,5 hp
  • Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp.
Under termin två och tre följer du en obligatorisk kurs, Aktuella debatter och teman inom global miljöhistoria 7,5 hp, där föreläsningar varvas med examinerande uppgifter och egna presentationer. Under dessa två terminer specialiserar du dig även genom valbara kurser, och ges möjlighet att delta i fältarbete och kurser vid utländska universitet eller att göra praktik. Senast under termin tre påbörjas examensarbetet.

Under termin fyra ligger tyngdpunkten på masteruppsatsen och du kan skriva uppsats motsvarande antingen 45 eller 60 hp.

Om undervisningen

Utbildningen är tvärvetenskaplig och dina kurskamrater har ofta andra erfarenheter och annan bakgrund än du själv har. Denna fördel kommer speciellt till uttryck i seminarier och diskussionsgrupper.

Undervisningen, som ges i Uppsala, sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Som student kan du få möjlighet att arrangera och leda seminarier.

Kurser ges som regel på halvfart och du studerar två kurser parallellt. Obligatoriska läskurser i programmet motsvarar 37,5 hp. För resterande läskurser finns ett stort utbud av valbara kurser.

Masteruppsatsen examineras på institutionen för arkeologi och antik historia och handleds av lärare med relevant specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna för arkeologi och antik historia, konstvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, landsbygdsutveckling (SLU) eller vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus).

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med dig som student upprätta en individuell studieplan vid utbildningens början.

Studera utomlands

Masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig också möjlighet att få del av undervisning vid andra universitet genom de utbytesprogram och forskarnätverk som finns etablerade vid samarbetande institutioner utomlands. Det finns också möjlighet att praktisera på fältarbeten utomlands, oftast som en del av uppsatsarbetet. Kontakter med organisationer eller institutioner genom vilket fältarbetet görs etableras av studenten själv men i samråd och med stöd av programkoordinator. De flesta studenter som gjort fältarbete hittills har gjort det på icke-statliga organisationer och de har ofta kombinerat fältarbete med praktik.

Karriär

Programmet är speciellt lämpat för dig som söker framtida yrken där kunskap om miljöanalys och analys av människans inverkan på miljön och de förutsättningar som naturen ger för mänskliga samhällen är viktiga. Detta innefattar till exempel arbete inom statlig förvaltning inom tillämpad landskapsvård och planering, miljö eller kulturmiljövård, eller förmedling av dessa fält.

Andra möjliga karriärvägar är:

  • näringsliv med miljöanalys,
  • hållbarhetskonsultation/rådgivare,
  • corporate social responsibility rådgivare,
  • utförare inom miljökonsekvensanalys och samrådsprocesser,
  • planerare och kommunikatör,
  • och/eller liknande roller i icke-statliga och internationella organisationer där miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala.

Programmet är också lämplig som komplement till utbildningen för framtida lärare i historia och/eller geografi som vill bredda sin erfarenhet i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Programmet ger en god grund för fortsatt forskarutbildning inom miljöhistoriskt relaterade ämnen och kring breda tvärvetenskapliga frågeställningar.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i global miljöhistoria

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5004 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Anneli Ekblom, programkoordinator

anneli.ekblom@arkeologi.uu.se

018-471 20 77

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02