Föremålsantikvarieprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Föremålsantikvarieprogrammet 2022/2023
Anmälan

Kombinera en unik yrkesinriktad utbildning i föremålsvård med ditt intresse för historiska föremål och retro, interiörer, antikviteter och design. Föremålsantikvarieprogrammet förbereder dig för att arbeta på till exempel museer och auktionshus med förebyggande vård och utveckling av samlingar, identifiering av antikviteter och förvärv av nya föremål. Din kompetens kommer innehålla både bredd och spets. Programmet ger dig färdigheter och erfarenheter som allt fler arbetsgivare inom branschen efterfrågar.

Föremålsantikvarieprogrammet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Föremålsantikvarieprogrammet ger dig en modern antikvarisk utbildning där olika kompetenser är samlade under ett och samma tak. Den bredden gör dig unik som föremålsantikvarie. Du får inte bara kunskapen om varför något ska bevaras utan även kunskaper i hur det ska bevaras.

Utbildningen ger dig:

 • en kombination av teknisk konstvetenskap och antikvarisk sakkunskap
 • unika kunskaper i att avläsa material, verktygsspår och tillverkningsmetoder
 • praktisk erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett museum
 • metoder för identifiering, analys och värdering av antikviteter

Du lär dig undersöka, identifiera och bevara gamla föremål ur både ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt och ett naturvetenskapligt/tekniskt förhållningssätt. Föremålens stil, historia och sammanhang hör ihop med den humanistiska delen av ämnet. Tillverkningsteknik, materialidentifiering och bevarande hör ihop med ämnets naturvetenskapliga del. Den kombinationen ger dig en gedigen bas att stå på i din kommande yrkesutövning.

Du kommer att lära dig hur man bevarar och vårdar föremål, hur man bromsar olika nedbrytningsprocesser samt om restaurerings- och konserveringsideologi. Du får också lära dig metoder för riskbedömning och hur man hanterar och förebygger eventuella skador som kan uppkomma exempelvis när föremål ställs ut i en publik verksamhet.

Du får även lära dig vilka lagar, regler och konventioner som styr förvaltningen av föremål. Vilka processer som ingår och hur insamling, utlåning, katalogisering, gallring och informationshantering sker. Du får träna på att själv göra dokumentationer och beskrivningar av miljöer och föremål i samband med kulturhistoriska värderingar, vårdplaner, skadereglering, katalogisering samt att skriva utställningstexter. Dessutom lär du dig att identifiera, analysera och värdera antikviteter.

Som examinerad föremålsantikvarie från Uppsala universitet står du väl rustad för ett arbete inom en rad olika branscher inom kultursektorn eller den privata marknaden. I Sverige är din samlade kompetens unik.

Föremålsantikvarieprogrammet ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturvård som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marcus Storholm
Från: Västerås

Varför valde du den här utbildningen?
Jag tyckte att utbildningen stämde överens med det jag ville plugga eftersom jag alltid har varit intresserad av historia. På senare tid har mitt intresse växt sig till antikt och vintage också. Intresset för dräkthistoria gör att jag både köper och själv ofta klär mig i vintage.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
De praktiska momenten har varit roligast, särskilt när vi fått göra exkursioner. Något jag minns lite extra var när vi hade en vecka då vi fick testa att blanda olika typer av historisk färg. Utöver det har vi fått ta del av många olika föreläsares kunskaper och fått inblick i olika yrkesroller. Utbildningen har gett mig en bred grund att stå på, utöver föremålskunskap har jag fått lära mig om preventiv konservering, lagstiftning och klimataspekter på kulturarv.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
Jag träffade många människor genom insparken (som kallas lamning på Campus Gotland) men även via andra aktiviteter som kulturvårdsfika, pubrundor och quizkvällar. Överlag är det lätt att träffa nya människor på campus eftersom det inte är så stort och mer personligt. 

Vad har varit mest utmanande?
Det var nog att överhuvudtaget börja plugga igen. Det hade gått fyra år sedan jag slutade gymnasiet då jag började så det var mycket att ta in den första tiden. Studierna krävde eget ansvar på ett annat sätt och dessutom var det ju många nya intryck från att befinna sig i en ny stad och situation.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland och i Visby?
Det finns en nära kontakt mellan lärare och studenter. Det är enkelt att ställa frågor och det känns som att lärarna har mer tid för varje individ än på ett större lärosäte. Visby är en lite lugnare och hemtrevlig stad som jag trivs i.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Jag skulle vilja jobba på museum i framtiden. Särskilt kul hade det varit att jobba med utställningar eller historiska kläder, gärna i kombination. Jag funderar även på att läsa en master inom ABM (arkiv, bibliotek, museer) i Uppsala.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i Visby?
Utkiksplatsen på ringmuren vid Norderport.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
Lamningen är tycker jag är bästa studenttraditionen, ett jättebra sätt att lära känna nya människor.

Vad gör du om fem år? 
Om fem år jobbar jag förhoppningsvis på museum och har hand om utställningar och kläder.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Föremålsantikvarieprogrammets bas är ämnet kulturvård. Även om vård och bevarande är viktigt för ämnet så finns det andra utmaningar och framtidsfokus. Hur ska äldre hus, interiörer och föremål användas och utvecklas på ett hållbart sätt för framtida generationer? Du kommer att studera en rad olika teman som sträcker sig från konsthistoria till materiallära. Några kurser läser du tillsammans med studenter på Byggnadsantikvarieprogrammet.

Här är exempel på teman som programmet tar upp:

Inrednings-, föremåls- och arkitekturhistoria beskriver, förklarar och problematiserar europeisk konsthistoria.

Materialvetenskapliga och teknikhistoriska aspekter på föremål ger en kompletterande förståelse för hur material i byggnader, inredningar och föremål har bearbetats och använts traditionellt.

Byggnadsfysik och inneklimat ger grundläggande kunskaper om fukt och värme i byggnader, energieffektivisering, klimatstyrning och förebyggande konservering.

Hållbar förvaltning handlar om kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I det ingår bl.a. frågan om hushållning av natur- och kulturresurser.

Kulturvårdens historia, ideologiska bakgrund och teori sätter in dagens svenska förhållanden i såväl ett nationellt, internationellt som historiskt perspektiv.

Kulturvetenskapliga, ekonomisk-historiska och juridiska aspekter innebär fördjupning av analys och bearbetning av vetenskapliga teorier och metoder av olika karaktär.

Kurser inom programmet

Termin 1 och 2

Kulturvårdens fält, 15 hp

Kursen ger dig en introduktion till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling. Du introduceras även i föremålsanalys och kulturhistorisk värdering.

Konserveringsvetenskap, 15 hp

Här introduceras du i förebyggande vård, nedbrytningsprocesser, materialförändringar och åldrande samt inomhusklimat. Du lär dig också grunderna i naturvetenskapliga metoder för undersökning av föremål.

Interiörer och möbler, 15 hp

Interiörer och möbler från tiden 1500-2000 studeras och du lär dig förstå inredningars och möblers kronologiska förändring. I kursen ingår också ett antal metoder för bevarande och visualisering.

Föremål och design, 15 hp

Kursen tar upp olika stilar och hur föremål använts förr. Vi går också igenom historiska förhållanden som har påverkat föremåls formspråk och vem som har ägt och använt olika föremål.

Termin 3 och 4

Föremålens material och tekniker, 30 hp

Du lär dig att identifiera typiska material och tekniker i föremål och får kunskap om hur olika material åldras och bör förvaras. Kursen inleds med allmän och grundläggande materiallära. Därefter går vi specifikt in på material som trä, papper, textil, metall, glas, keramik, färg och plast.

Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp

Kursen ger både en historisk översikt samt ett nutida och internationellt perspektiv på bevarande och kulturhistorisk värdering av byggnader, interiörer och föremål.

Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp

I denna kurs genomför du, under handledning, en begränsad undersökning och författar en vetenskaplig text utifrån ditt intresseområde.

Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Kursen ger dig kunskap om samlingsförvaltning, däribland systematiskt och förbättrande arbete kring informationshantering, vård och förebyggande konservering, tillgängliggörande samt utveckling av samlingar.

Termin 5 och 6

Valbart ämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp

Höstterminen är reserverad för kurser inom ett annat ämne (biämne) som du väljer inom Uppsala universitets rika kursutbud, vid ett annat svenskt lärosäte eller utomlands. Många av våra studenter väljer att läsa ett klassiskt museiämne som konstvetenskap, arkeologi eller etnologi. Andra skapar sin unika profil med ämnen som projektledning eller företagsekonomi. Ditt intresse och vilket arbetsområde du vill arbeta inom styr ditt ämnesval.

För dig som redan har tillräckligt antal högskolepoäng för biområdet finns möjlighet att göra praktik på en arbetsplats under en del av höstterminen. Praktiken kan även förläggas till andra perioder beroende på när du vill göra den.

Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp och Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp

I dessa kurser förbereder du dig inför ditt avslutande examensarbete. Här fördjupar du dig i föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, skadeinventering, teknisk dokumentation och arkivundersökningar.

Examensarbete i kulturvård, 15 hp

Programmet avslutas med en kandidatuppsats, i vilken du knyter ihop dina kunskaper och erfarenheter genom att på egen hand och under handledning undersöka en relevant aspekt av kulturvård. Examensarbetet blir ditt bidrag till utveckling av ny kunskap inom kulturvård.

Om undervisningen

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik. Undervisningens bas är därför föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och övningar. Föreläsningar kombineras med laborationer och praktiska övningar i fält.

Kulturvård på Campus Gotland har ett stort kontaktnät, vilket innebär att du får tillträde till spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. Genom skarpa projekt och problemställningar får du större insikt i teknisk-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. I vissa kurser ingår exkursioner, inom Sverige såväl som utanför.

Praktik

Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt betydelsefullt för din framtida karriärsinriktning. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Dessutom kan du skapa kontakter och få erfarenheter i arbetslivet under praktikperioden. Många av våra tidigare studenter vittnar om hur värdefull praktiken var för dem.

Studera utomlands

Du kan välja att studera eller praktisera utomlands inom ramen för programmet. Tidigare studenter har gjort praktik eller studerat i bland annat Italien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Turkiet, Finland, Estland och Albanien. Konstvetenskapliga institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse av att handleda studenter. The Museum of Modern Art i New York och National Trust i Storbritannien är exempel på institutioner som har tagit emot våra programstudenter.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 universitet runt om i världen.

Karriär

Efter att ha läst Föremålsantikvarieprogrammet har du möjlighet att göra karriär inom flera olika branscher och verksamheter. På museerna kan du ansvara för föremålssamlingarna, både publikt och bakom kulisserna. I museernas magasin kan du arbeta med samlingsförvaltning, där uppgifter som rör katalogisering, utlån, urval vid insamling, gallring, underhåll och preventiv vård är vanliga. Uppgifter som hör samman med den mer publika verksamheten kan vara att digitalisera samlingar, att tillgängliggöra och visa samlingar via olika media och att delta i utställningsproduktioner.

Vi ser att våra tidigare studenter framförallt arbetar som traditionella antikvarier på museer, länsstyrelser och stift eller som föremålsexperter inom antik- och auktionsbranschen. På auktionsverken kan de ansvara för att utreda antikviteters proveniens och historik, värdera och presentera föremål samt bygga visningar. I denna bransch arbetar också några med antikhandel och antikvariat. En del arbetar med att skriva om antikt och retro på olika vis, exempelvis som skribenter och redaktörer på populärvetenskapliga tidskrifter.

På länsstyrelserna handlägger en föremålsantikvarie bland annat restaureringsärenden och tillståndsfrågor. På stiften arbetar de som stiftsantikvarier, ofta med olika projekt rörande kyrkliga inventarier. Privata företag inom utställningsproduktion, kulturturism och inredningsbranschen är andra möjliga arbetsplatser. Det finns även exempel på studenter som startat egna företag, exempelvis med antikvarisk konsultverksamhet.

Här följer exempel på yrkestitlar och befattningar, sorterade i bokstavsordning, som våra tidigare studenter har idag:

 • antikhandlare
 • antikvarisk konsult
 • föremålsantikvarie
 • föremålsregistrator
 • föremålsvärderare
 • kulturarvsanalytiker
 • museiintendent
 • museipedagog
 • museitjänsteman
 • samlingskoordinator
 • stiftsantikvarie
 • utställningsproducent
 • visningsvärd

Vi ser att en hög andel av våra studenter får jobb, de flesta inom branschen de är utbildade för. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, erfarenheter och kunskapsbredd som en föremålsantikvarie har. Tidigare studenter berättar att de har väldigt varierande jobb där de förväntas ta ansvar för flera olika uppgifter, även sådant som inte direkt ingår i utbildningen. Bra kontakter inom yrkesområdet är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare. Vill du studera vidare på avancerad nivå så kan du till exempel läsa Masterprogram i humaniora med inriktning mot kulturarv och hållbarhet.

Jobba som föremålsantikvarie - möt några av våra tidigare studenter som idag arbetar som föremålsantikvarier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Föremålsantikvarieprogrammet

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5046 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Frågor om programmet: Programansvarig Susanna Carlsten

susanna.carlsten@konstvet.uu.se

0498-10 83 35

Frågor om studier i ämnet kulturvård: Studierektor Magnus Wessberg

magnus.wessberg@konstvet.uu.se

0498-10 83 34

Studieadministrativa frågor (ex. registrering): Studieadministratör Carina Dahlström

studentservice-cg@uu.se

Har du dyslexi eller annan funktionsnedsättning? Kontakta Samordnare Hanna Karlsson

funka-cg@uu.se

Studievägledning

studievagledning-cg@uu.se

Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Programstart och registrering

Välkommen till Föremålsantikvarieprogrammet hösten 2022

Registreringsperioden för den inledande kursen är öppen: 2022-07-29 - 2022-08-21

Programstart

Programmet startar vecka 35 och ges av Uppsala universitet - Campus Gotland, programmet går i Visby. Programstart och upprop för HT2022 sker måndagen den 29 augusti. Schema och uppropstid kommer att finnas på kurshemsidan i Studium i god tid före programstart. Sal meddelas på skärmen i receptionen på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

Information till antagna och efterantagna:

För att börja på programmet behöver du registrera dig på den inledande kursen, 5KV766, Kulturvårdens fält. När du har gjort det blir du automatiskt även registrerad på programmet.

Information om hur du skapar ett studentkonto för att sedan registrera dig finns här uu.se/student När du har skapat ett studentkonto och registrerat dig så kommer du att kunna logga in i lärplattformen Studium, där hittar du ditt program och den inledande kursen, https://login.studium.uu.se/ Gå in på programmets första kurs Kulturvårdens fält i Studium för information om schema mm.

Om du är efterantagen och registreringsperioden har passerats, kontakta studentservice-cg@uu.se för manuell registrering.

Reservantagning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Besked skickas ut via mail (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då e-mail från Uppsala universitet ibland har förmåga att hamna där.

Om du har frågor om registreringen, vänligen kontakta studieadministratör:

Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-108234

Adress: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

För frågor om programmet kontakta, kulturvard@konstvet.uu.se

Varmt välkommen till programmet och Campus Gotland!

Senast uppdaterad: 2021-03-02