Masterprogram i filosofi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i filosofi 2023/2024
Anmälan

Vad är verklighetens natur? Vad kan vi veta? Vad är förhållandet mellan språk, språkanvändare, och världen? Hur bör vi leva våra liv? Finns det objektiva moraliska sanningar? Vad är god och dålig vetenskap? På masterprogrammet i filosofi vidareutvecklar du din förmåga att tänka klart om liknande grundläggande frågor och får ingående vägledning i hur man skriver filosofiska texter. Du får såväl en kvalificerad allmänfilosofisk utbildning som en specialiserad utbildning inom praktisk eller teoretisk filosofi.

Om programmet

Masterprogrammet i filosofi är ett unikt internationellt tvåårigt program för dig som har en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp filosofi, och vill fortsätta dina studier i filosofi. På programmet kommer du att fördjupa och bredda din kunskap i praktisk och teoretisk filosofi och du ges möjlighet att specialisera dig på ett forskningsområde som särskilt intresserar dig.

Under programmet kommer du att:

  • bredda dina kunskaper och färdigheter i filosofi
  • specialisera dig inom praktisk eller teoretisk filosofi
  • påverka upplägget av dina studier under vägledning av programansvarig och handledare
  • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare.

Filosofiska institutionen erbjuder specialiserad handledning över ett brett fält av filosofiska ämnesområden, inklusive de centrala ämnena teoretisk analytisk filosofi (språkfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik, filosofisk logik och vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rationalitet och normativitet, rättsfilosofi och tillämpad etik). Institutionen har också betydande styrkor i estetik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet speglar till stor del den svenska forskarutbildningen och ger därför utmärkta förutsättningar för dig som vill fortsätta med studier på forskarnivå i Sverige eller internationellt.

Studentprofil

Studenter på det här programmet har vanligen en bakgrund i filosofi men även studenter med annan huvudsaklig bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap finns representerade. Ungefär 20-25 studenter med olika nationaliteter är aktiva samtidigt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med, beroende på masteruppsatsens ämne och specialisering, teoretisk eller praktisk filosofi som huvudområde. Programmet kan avslutas efter ett års studier med en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Masterprogrammet i filosofi är ett tvåårigt program. Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år men för att bäst tillgodogöra dig innehållet i programmet rekommenderar vi det tvååriga alternativet. I början av den första terminen kommer du att lägga upp en individuell plan för dina studier tillsammans med programansvarig. I planen bestämmer ni vilka kurser du avser att läsa och hur ditt examensarbete skall läggas upp.

Det tvååriga programmet består vanligen av kurser om 75 högskolepoäng och ett examensarbete om 45 högskolepoäng. Du kommer att välja praktisk filosofi eller teoretisk filosofi som huvudområde.

Tre kurser är obligatoriska: Filosofiska perspektiv I (termin 1), Filosofiska perspektiv II (termin 1 eller 2) och Master Class (termin 2 eller 4). Syftet med kurserna Filosofiska perspektiv I & II är att introducera och diskutera ett urval historiska och samtida texter och särskilt lägga vikt vid metodologiska frågor som t.ex.: Vad är filosofi? Vilka är filosofins verktyg och metoder? Vad innebär det att skriva filosofiska texter och vad är filosofisk argumentation? Kursen Master Class ges ofta i samband med Hägerströmföreläsningarna, en årlig föreläsningsserie till vilken internationellt erkända gästforskare bjuds in.

Bland de valbara kurser som du har tillgång till finns först och främst institutionens egna kurser på avancerad nivå. En valbar kurs per år kan ersättas av regelbundet och examinerat deltagande i institutionens högre seminarier. För närvarande finns följande högre seminarier (HS) vid institutionen: HS i estetik, HS i filosofins historia, HS i praktisk filosofi, HS i rättsfilosofi, HS i språk och kulturfilosofi, HS i teoretisk filosofi och HS i vetenskapsteori.

Du har också möjlighet att genomföra praktik, motsvarande 7,5 hp eller 15 hp, under programmets gång. Du ansvarar själv för att hitta en ev. praktikplats.

Examensarbetet, en uppsats om 45 hp, skrivs över flera terminer. Examensarbetet ger dig möjlighet att genomföra en djupgående studie av ett område eller en frågeställning som du väljer tillsammans med din handledare och programansvarig.

Om du tänker avsluta programmet efter ett år med en magisterexamen består examensarbetet av en uppsats om 30 hp. Under första terminen läser du kursen Filosofiska perspektiv I och två valbara kurser och påbörjar ditt examensarbete med 7,5 hp. Under den andra terminen läser du kursen Master Class och ägnar resten av tiden, 22,5 hp, åt ditt examensarbete.

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska kurserna har du viss frihet att tillsammans med programansvarig planera dina studier. Nedan följer hur kursarbetet vanligen är organiserat för ett tvåårigt program som leder till en masterexamen. Under rubriken Upplägg finns en kort beskrivning av hur studiegången ser ut om du vill avsluta programmet efter ett år med en magisterexamen.

Termin 1

Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)

Filosofiska perspektiv II, 7,5hp (obligatorisk)

Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

Valbara kurser, totalt 22,5 hp

Examensarbete, 7,5hp

Termin 3

Valbara kurser, totalt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete, 22,5 hp: inlämning av masteruppsats och ventilering vid ett masterseminarium

Master Class, 7,5 hp (obligatorisk)

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och löper på helfart under fem veckor. Undervisningen ges i form av seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina. På seminarierna diskuterar du med dina kurskamrater material som ni har läst i förväg. Att delta i återkommande masterseminarier, där studenterna presenterar och diskuterar sina uppsatser, är en viktig del av ditt examensarbete.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar för en karriär inom filosofi, genom att underlätta fortsatta studier på forskarnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Programmet ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många yrkesbanor. Det handledda arbetet med masteruppsatsen och de skriftliga inlämningsuppgifterna utvecklar och skärper dessutom din analytiska skriftliga förmåga. Filosofins krav på noggrannhet i argumentation och i den skriftliga framställningen är värdefulla tillgångar t.ex. inom journalistik, policy- och samhällsanalys, undervisning, i arbete på myndigheter och icke-statliga organisationer, i näringslivet inkl. finanssektorn och till och med inom juridiken.

Utbildningen ger dig också mycket goda förutsättningar för fortsatta studier på forskarnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Masterprogram i filosofi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5055 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Bland studentens samlade betyg skall finnas minst 60 hp i filosofi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Andreas Stokke, programansvarig

andreas.stokke@filosofi.uu.se

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02