Historikerprogrammet 2021/2022

Bild för Historikerprogrammet 2021/2022
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger dig möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, samt att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Utbildningen ger dig en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag och öppnar upp en intressant europeisk arbetsmarknad.

Fördelar med programmet:

 • Unikt program, det enda i sitt slag i landet, då tre ämnen och två fakulteter samarbetar. Detta ger fördelar vad gäller bredd, integrerad undervisning och lärarkompetens.
 • Studieintensiv och snabb väg till högre studier genom att introduktionsterminen ger behörighet till B-kurser i alla tre ämnena.
 • Historia i praktiken: Särskilda färdighetskurser för högre studier, arbetsliv och samhällsengagemang.
 • Platsgaranti på kurser i de tre historieämnena.
 • Goda praktikmöjligheter.
 • Stora möjligheter till utlandsstudier; vi har avtal med ett 40-tal universitet.

Om programmet

På Historikerprogrammet studerar du hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att analysera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang.

Du studerar hur uppdelningar av människor i sociala klasser, kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Det ger möjligheter att förstå samtiden som del av pågående processer. Historiska perspektiv hjälper oss att se, förstå och förklara förändring, vilket är viktigt för både yrkesliv och samhällsengagemang.

Utbildningen ger dig:

 • förståelse för hur sociala klasser, kön och andra grupper skapats och förändrats genom tiderna
 • förmåga att kritiskt granska och utvärdera olika vetenskapliga ståndpunkter och opinionsyttringar
 • en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag
 • förmåga att läsa, förstå och sortera information i olika typer av texter
 • förmåga att argumentera sakligt och väl, både i skrift och i tal.
Utbildningen är den enda i sitt slag i landet då den integrerar de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria. Det innebär att valmöjligheterna gällande fördjupningsområden är mycket stora. Vill du profilera dig ytterligare väljer du att läsa den för programmet specialdesignade kursen Historia i praktiken. Du studerar då historiskt berättande, konsten att läsa statistik, användandet av materiellt källmaterial och utredningsteknik. Du kan även göra praktik på en för dig intressant arbetsplats eller läsa en termin utomlands.

Programmet ger dig förmåga att kritiskt och med stor noggrannhet utvärdera och granska stora mängder material, inklusive ståndpunkter som förs fram av samtida opinionsbildare och forskare. Du lär dig genomföra självständiga analyser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, samt utvecklar förmågan att formulera egna frågeställningar och mål.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Huvudområde blir det ämne du väljer att skriva ditt examensarbete i.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Annie Ekman
Från: Stockholm
Läser: Historikerprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde utbildningen då historia alltid varit ett brinnande intresse för mig. Jag ville läsa till historiker för att få en förståelse för det förflutna då jag tror det är en förutsättning för att förstå vår samtid. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid universitet är utvecklande, inspirerande, utmanande men samtidigt så mångfacetterat och roligt! Jag tror att många har fördomar innan de börjar studera, att det bara ska vara strikt och svårt. För mig har det varit en personlig utveckling jag aldrig hade förutspått. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa för mig personligen med att plugga i Uppsala är att det är ett stort universitet med många förutsättningar, lokalerna, miljön och hela staden i sig är inspirerande att studera i. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag innebär oftast mycket självstudier, att läsa texter, källor och arbeta i grupp. Ofta har vi ett seminarium eller föreläsning som kopplar ihop delarna. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för historikerprogrammet är det källkritiska element, att tolka och se på historien ur en historikers synsätt. Jag tror aldrig att man kan läsa en text på samma sätt efter utbildningen!

Hur upplevde du första tentan?
– Min första salskrivning var en dugga (mindre omfattande prov), jag var väldigt nervös men tyckte samtidigt att det var lite spännande! Man förstår snabbt att det är mycket jobb att vara student men också hur lärorikt det är att studera på det sätt som görs vid ett universitet. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att bli museiintendent eller arkivarie. Jag vill läsa master inom ABM (Arkiv Bibliotek Museer). 

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, det är svårt att välja! Studentlivet kan vara det bästa med Uppsala! Men jag tror det var min första gasque (studentfest med sittning) vid Uplands nation där jag numera är aktiv. Traditionerna var så märkliga och många men det var så himla roligt! Alla gamla och nya medlemmar samlas, från olika utbildningar och åldrar vilket gör Uppsala och nationerna så fantastiskt kul att vara en del av! 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Köket på Uplands nation. 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasquerna (studentfesterna)!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis är jag då klar med min utbildning och jobbar inom museiyrket.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningen är ett samarbete mellan de tre ämnena historia, ekonomisk historia, och idéhistoria. Du kan därmed välja mellan olika kurser och inriktningar. Du får också en studieintensiv och snabb väg till högre studier genom att introduktionsterminen ger behörighet till B-kurs i alla tre ämnena.

I ekonomisk historia får du en bra grund för att reda ut och förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. Perspektiven i ekonomisk historia går från lokalt till globalt. Kunskapen i ekonomisk historia ger dig verktyg för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Historia handlar om hur våra samhällen har förändrats över tid. Du studerar bakgrunderna, orsakerna och effekterna av dessa förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt. Du får förförståelse för forna tiders ekonomiska, sociala och politiska system och lär dig att se dem i ljuset av samtidens kultur och ideologi. Du får veta hur och varför historiker i olika tider har gett olika förklaringar till historisk förändring.

Idéhistoria behandlar tänkandets historia. Här studeras hur filosofi, vetenskap, medicin, samhällstänkande och kultur har förändrats genom tiderna. Återkommande frågor gäller hur människor i olika epoker har förstått omvärlden och sig själva, samt hur idéer och kunskaper har använts, och vad deras roll är i dagens samhälle.

Första terminen går du en introduktionskurs till historiska studier: Frågor till det förflutna. Här integreras de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria genom en kombination av kronologiska översiktsstudier och tematiska fördjupningar. Introduktionskursen ger behörighet och platsgaranti till fortsättningskurser på B-nivå i alla de tre historieämnena (en särskild programbonus).

Andra och tredje terminen väljer du vilka två B-kurser du vill läsa i de tre ämnena. Genom det väljer du också fördjupningsområde och vilka slags analyser du vill bli särskilt skicklig på.

Den fjärde terminen är valbar; du kan söka vilket ämne du vill. Du kan också välja att läsa vid ett utländskt lärosäte, göra praktik, eller läsa en extra kurs i historiska ämnen.

Även femte terminen är valbar, men vi rekommenderar Historia i praktiken som omfattar fyra kurser som är speciellt designade för programstudenter. Kurserna lyfter fram och utvecklar historiska kunskaper och färdigheter som är särskilt värdefulla både för vidare studier på avancerad nivå eller i ditt yrkesliv.

Den sjätte och avslutande terminen ägnas åt ditt skriftliga examensarbete, C-uppsatsen.

Kurser inom programmet

Historikerprogrammet består till största delen av kurser i historia, ekonomisk historia och idéhistoria, varav flera är ämnesövergripande. Valfriheten är stor inom denna ram, och det finns också helt valbara terminer.

Termin 1
Introduktionskurs: Frågor till det förflutna, 30 hp

Termin 2
B-kurs i historia, ekonomisk historia eller idéhistoria, 30 hp

Termin 3
B-kurs i ett annat av de tre historieämnena, 30 hp

Termin 4
Valbara kurser, utlandsstudier och/eller praktik, 30 hp

Termin 5
Historia i praktiken eller valbara kurser, 30 hp

Termin 6
Examenstermin (C-kurs) i något av de tre historieämnena, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen äger rum i centrala Uppsala och ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärarna är forskare inom historia, ekonomisk historia och idéhistoria. De anknyter till sina forskningsintressen i undervisningen, både vid föreläsningar och seminarier.

Dina studier innebär att du läser kurslitteratur, lyssnar på föreläsningar och diskuterar olika historiska frågeställningar, både med dina studiekamrater i studiegrupper och vid lärarledda seminarier. Du får också skriva kortare och längre texter som diskuteras och bedöms. Examination sker genom skrivningar, seminariedeltagande, och skriftliga uppgifter: PM och vetenskapliga uppsatser.

Vi har också gemensamma aktiviteter där alla studenter som läser programmet får ta del av gästföreläsningar och debatter. I anslutning till dessa ordnas ofta informella sammankomster. Det finns en mycket aktiv studentförening - Historikerstudenterna - som ordnar olika sammankomster och fester dit alla som läser programmet är välkomna.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier inom programmet. Vi har avtal med ett 40-tal universitet i Europa. Som regel sker utlandsstudier under fjärde terminen, men här finns viss flexibilitet och det kan utökas till två terminer.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom bibliotek, arkiv, förlag, eller på myndigheter, för att ge några exempel. Historikerprogrammet är inte en yrkesutbildning utan ger dig istället färdigheter som förbereder dig för många olika former av yrken med fokus på utredning och analys.

På europeisk nivå finns också en arbetsmarknad där kvalificerade historiker med rätt kompetenser behövs. Dessutom kommer denna grundutbildning att vara en bra förberedelse för dig som vill fortsätta med ett masterprogram i historiska ämnen liksom för dem som sedan vill fortsätta med en forskarutbildning.

Utbildningen öppnar också möjligheter för påbyggnadsprogram, exempelvis inriktade mot arbete inom förvaltning, undervisning, journalistik och medier, arkiv eller bibliotek. Den kunskapsproducerande sektorn utanför högskolevärlden är en växande och högst relevant arbetsmarknad för historiker.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Historikerprogrammet

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5020 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Christine Ekholst

christine.ekholst@hist.uu.se

018-471 70 22

Historiska institutionen

Thunbergsvägen 3 A, Uppsala

Box 628, 751 26 Uppsala

018-471 15 23

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02