Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i kulturentreprenörskap 2022/2023
Anmälan

Vill du arbeta målinriktat med kreativitet, produktion samt social och kulturell hållbarhet? Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap ger dig ett specialdesignat ramverk av ämnesstudier och praktisk tillämpning av dessa, med individuell anpassning efter dina intressen och kunskaper. Här förbereds blivande projektledare, egna företagare, anställda och konsulter på en arbetsmarknad inom kultursektorn och andra kreativa näringar.

Om programmet

En kulturentreprenör ser möjligheter till samverkan mellan flera och vitt skilda aktörer. Som kulturentreprenör kan du arbeta som producent med exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. En kulturentreprenör har ofta en nytänkande roll som möjliggör innovation och ekonomisk utveckling. Dagens mångfacetterade kultursamhälle är komplext och ställer krav på både fördjupade faktakunskaper och egen drivkraft, oavsett om det gäller de stora kulturinstitutionerna, privata aktörer eller initiativ på gräsrotsnivå.

Utbildningen ger dig:

 • ett specialdesignat ramverk av ämnesstudier och praktisk tillämpning
 • övning i entreprenörskap, marknadsföring, projektledning, ekonomi och kulturpolitik
 • en termins praktik eller utlandsstudier

Din personliga profil får du när du väljer det ämne som blir din specialisering. Ämneskunskaperna ger dig en gedigen teoretisk och analytisk grund och utgör kärnan i din utbildning. Inom programmets ramar kan du fördjupa dig i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap.

Det som karaktäriserar programmet är de speciellt utformade entreprenörskurserna. Du får bland annat lära dig att göra en affärsplan och en marknadsundersökning. Du lär dig också grunderna i projektplanering och kommer att sätta upp och leda ett projekt från idé fram till genomförande kring ett verkligt objekt som varierar från termin till termin. Parallellt med de praktiska inslagen lär du dig om kulturpolitik; hur politisk styrning, ekonomi och kultur är sammanflätade. Det ger dig en gedigen grund för ett framtida arbetsliv som egenföretagare, konsult eller anställd.

Tillsammans ger kulturämnena och entreprenörskurserna dig en grund att stå på för att kunna analysera och producera kultur, samt att förstå samhällsstrukturer som gör dig slagkraftig på arbetsmarknaden.

Under ditt sista år har du möjlighet att göra en kortare eller längre praktik i Sverige eller utomlands inom ett arbetsområde som intresserar dig. Där kan du omsätta dina kunskaper i praktisk handling och skaffa dig kontakter inför framtiden. Du kan också välja att studera en termin vid ett utländskt universitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Huvudämnena och de programspecifika kurserna läser du på campus i Uppsala, men det finns möjligheter till att läsa på distans eller annan ort under de valfria kurserna och praktiken.

Under tre terminer väljer du att fördjupa dig i något av programmets ämnen:

Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och de klassiska grekiska och romerska kulturerna studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv.

Arkeologi studerar människor och samhällen under förhistorisk och tidighistorisk tid genom de materiella spår de lämnat efter sig.

Egyptologi är vetenskapen om det forntida Egyptens språk och kultur, och kombinerar moderna arkeologiska metoder och praktik med sofistikerade lingvistiska och filologiska undersökningar av skriftliga källor.

Etnologi är ett ämne som studerar människors vardagsliv, sociala former och kulturella uttryck.

Genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus men också hur dessa samverkar med andra maktdimensioner, t.ex. sexualitet, könsidentitet, etnicitet, rasifiering, klass, ålder och funktionalitet.

Konstvetenskap studerar bildernas och byggnadernas betydelse idag men vill också förstå dessa som historiska företeelser, det vill säga kontextualisera dem utifrån olika perspektiv.

Textilvetenskap lär dig om textilhistoria och behandlar ämnen som material och redskap samt bruk och tillverkning av textilier för inredning, dräkt och offentlig miljö under olika tidsepoker från förhistorisk tid fram till idag.

En termin ägnas åt ett biområde. Här kan du antingen välja en A-kurs från något av programmets huvudområden, eller välja något helt annat så länge det motsvarar 30 sammanhängande hp. Språk, pedagogik eller ekonomi är vanliga val av biämnen, men vi har ett stort utbud av kurser att välja på så att det passar just dina önskemål. Du kan också tillgodoräkna dig kurser du tidigare läst utanför programmet.

Kurser inom programmet

Studiegången kan anpassas individuellt. Exempel på studiegång inom programmet:

Termin 1

A-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 2 - Entreprenörstermin

Kultur, ekonomi och politik, 7,5 hp

Entrepreneurship, 7,5 hp

Marknadsföring inom kultursektorn, 7,5 hp

Projektplanering och projektledning, 7,5 hp

Termin 3

A-kurs i ditt biområde, 30 hp

Termin 4

B-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 5

C-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 6

Korta kurser och praktik, alternativt D-kurs om du läser egyptologi, 30 hp

Mer information om kurserna och vilka delkurser som ingår kan du läsa i de olika ämnenas kursplaner.

Om undervisningen

Du kommer att studera i Uppsala men kan göra din praktik på någon annan ort. Vissa delar av undervisningen kommer att vara digitala.

Undervisningens upplägg varierar lite mellan de olika ämnena. Generellt kan dock sägas att undervisningens bas är föreläsningar och självstudier, dvs. egen inläsning av angiven litteratur. Det ställs höga krav på din egen insats. I undervisningen förekommer också seminarier, som är lärarledda gruppdiskussioner om litteraturens och föreläsningarnas innehåll. Studiebesök och exkursioner förekommer också i flera kurser. Inom kurserna under Entreprenörsterminen ligger en tonvikt på projektarbeten som utförs i grupp, något som också kan förekomma i mindre skala inom de andra kurserna.

Handledning ges på examensarbetet, vilket görs under C-kursen i ditt valda huvudområde (D-kursen om du läser egyptologi). Undervisningen sker i hög grad av disputerade lektorer som har mycket goda ämneskunskaper och stor forskningsvana.

Praktiken (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) är valbar, men rekommenderad. Längd på praktiken kan varieras efter dina önskemål, från fem veckor till en hel termin. Praktiken kan också göras på halvfart. Du letar själv upp en praktikplats som är villig att ta emot praktikanter, antingen i Sverige eller utomlands, och som har en lämplig verksamhet. Examination sker via skriftliga inlämningsuppgifter.

Kurserna examineras med hjälp av hemtentamen, salstentamen eller genom projektarbeten och uppsatser. Projektarbeten kan antingen göras enskilt eller i grupp. Huvuddelen av undervisningen sker på svenska och ges på dagtid. Kursen Entrepreneurship (entreprenörskap) ges dock på engelska och på kvällstid. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Studera utomlands

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Dessutom har du genom programmet möjligheter till utbytesstudier eller utbytespraktik via Erasmus, Historiska institutionen och Nordplus.

Karriär

Efter att ha läst kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet kommer du kunna vara verksam som både egenföretagare och anställd. Du kommer kunna arbeta både inom privata eller statliga företag, samt inom regionala och kommunala kulturinstitutioner.

Beroende på personliga intressen och vald studieinriktning står dörrar till många yrken öppna för dig, bland annat:

 • kulturproducent
 • kulturstrateg
 • jämställdhetsutvecklare
 • utställningsanordnare
 • kultursekreterare
 • guide
 • gallerist
 • konsult
 • utredare
 • debattör
 • föreläsare
 • redaktör
 • kulturskribent
 • kultursamordnare
 • reseledare
 • arkeolog
 • kulturanalytiker
 • antikvarie
 • museiintendent

Om du vill läsa vidare efter avslutat program kan du ta en master- eller magisterexamen antingen inom ditt huvudområde eller i exempelvis ABM (arkiv, bibliotek och museer). Därefter finns möjligheter till forskarstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5040 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor om programmet

kep@konstvet.uu.se

Programsamordnare och studierektor Olle Wilson

olle.wilson@konstvet.uu.se

0498-10 83 40

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02