Masterprogram i konstvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i konstvetenskap 2023/2024
Anmälan

Om du vill arbeta inom kultursfären ger masterprogrammet i konstvetenskap dig en stabil och god grund att stå på. Med sina tvärvetenskapliga inslag och öppna form ger programmet dig stora möjligheter till att skräddarsy din utbildning. Med stor valfrihet kan du skaffa dig den kunskapsprofil du behöver för att kunna jobba inom vald kultursektor på arbetsmarknaden, exempelvis inom museum, kulturförvaltning, liksom auktions- och gallerivärlden.

Om programmet

Masterprogrammet i konstvetenskap är forskningsförberedande, och ger dig nödvändiga redskap för att på egen hand kunna bedriva konstvetenskapliga undersökningar på avancerad nivå. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper i ämnet och även en gedigen arbetsmarknadsanknytning. Du får de förkunskaper som krävs för att arbeta med avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden inom kultursektorn.

Genom examensarbetet kommer du att öva din analytiska förmåga och träna på att skriva texter på avancerad nivå. Du kan göra ditt examensarbete inom något av de områden som ämnet konstvetenskap traditionellt ägnat sig åt, som bildkonst, arkitektur och design, liksom gränsöverskridande konstformer bortanför det i strikt mening visuella. Det omfattande kursutbudet låter dig även bredda dina kunskaper inom olika humanistiska ämnen i den omfattning du själv önskar.

Individuella studieplaner upprättas med varje student efter coachningssamtal i början av utbildningen och justeras efterhand. Du kan vid det tillfället även påverka valet av handledare i den mån läraren har utrymme i sin tjänst. Flertalet av institutionens forskare är verksamma som handledare för examensarbete och undervisar på kurser inom programmet utifrån sin expertis.

Våra studenter kommer från olika svenska universitet och en årskull brukar normalt omfatta cirka tio studenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

I programmet ryms obligatoriska kurser och ett antal övriga kurser som kan väljas från utbudet av kurser inom historisk-filosofiska fakultetens institutioner. Valbara praktikkurser skapar nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för hur arbetsmarknaden ter sig för en konstvetare idag. Den inledande obligatoriska teori- och metodkursen ger en introduktion till aktuella teoribildningar och metoder inom ämnet.

Den andra obligatoriska kursen En röd tråd genom arkiven ger träning i att söka och hantera kulturhistoriskt källmaterial. Kursen Yrkesorientering ägnas åt den konstvetenskapliga praktiken och syftar till att ge en bred arbetsmarknadsintroduktion. Valbara praktikkurser om fem heltidsveckor vardera kommer i anknytning till kursen för att kunna ge dig nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för hur arbetsmarknaden ter sig för en konstvetare idag.

När uppsatsförfattandet påbörjas ges en rad seminarier där processen får växa fram i ett akademiskt samtal där läsandet av andras texter och återkoppling på det egna arbetet utvecklas.

Examensarbetet är indelat i tre delar: två delkurser á 7,5 hp, och en sista större del om totalt 30 hp. Den första delkursen är Vetenskapligt skrivande och har utgångspunkt från ditt uppsatsämne så att teori och praktik vävs samman. Den andra delkursen har fokus på uppsatsens planering, tillämpning av teori och metod, tidigare forskning, samt empiri. Den tredje delkursen á 30 hp ägnas åt uppsatsförfattande.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och ett examensarbete om 30 hp. Under utbildningen är du också välkommen att delta i institutionens högre forskarseminarium.

Kurser inom programmet

Rekommenderad studiegång för magister- och masterexamen:

Magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Avancerad teori och metod, 7,5 hp

En röd tråd genom arkiven, 7,5 hp

Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Examensarbete II: Teori/metod, tidigare forskning, empiri, 7,5 hp

Termin 2

Examensarbete III, 22,5 hp

Yrkesorientering, 7,5 hp

Masterexamen (120 hp)

Termin 1

Avancerad teori och metod, 7,5 hp

En röd tråd genom arkiven, 7,5 hp

​Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Examensarbete II: Teori/metod, tidigare forskning, empiri, 7,5 hp

Termin 2

Föremålsforskning i teori och praktik, 7,5 hp

Yrkesorientering, 7,5 hp

Examensarbete III: uppsats, 15 hp

Termin 3

Valbara kurser om sammanlagt 15 hp

Examensarbete IIII, uppsats 15 hp

Termin 4

Valbara kurser VFU om sammanlagt 30 hp

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. På de kurser som erbjuds av konstvetenskapliga institutionen förekommer även exkursioner och studiebesök.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

De kurser som institutionen ger är i regel på svenska. Kurslitteraturen är till övervägande del på engelska även om undervisningen sker på svenska. Utbildningen ges i huvudsak på helfart i Uppsala. Då Uppsala universitet har campus både i Uppsala och i Visby är en del valbara kurser förlagda till Campus Gotland, vilket ger dig möjlighet att vistas där en termin. De flesta kurser som ges i Visby är dock distanskurser.

Inom utbildningen finns möjlighet att gå en eller två praktikkurser, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande 7,5 hp vardera. Du väljer själv praktikplats och kontaktar dem. Det finns även möjlighet till utlandsstudier om du så skulle önska, då behöver du i god tid ta kontakt med utbytesansvarig inom Erasmus eller Uppsala universitet.

Studera utomlands

Det finns även möjlighet till utlandsstudier via universitetets centrala avtal. Du behöver planera din utbytestermin i god tid.

Karriär

Utbildningen är integrerad i våra samarbetspartners löpande verksamhet vilket erbjuder studenter unika möjligheter till insteg på arbetsmarknaden. Karriärvägar finns både inom offentlig och privat sektor, såsom kulturförvaltning, musealt arbete, auktionsvärlden och konsthandeln med mera. Värdefulla kontakter med expertis på området etableras genom praktik i nära samarbete med Nationalmuseum, Region Uppsala, Uppsala konstmuseum, Bror Hjorths hus, Museum Gustavianum, med flera.

Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.

Både magister- eller masterexamen ger dig behörighet för att bli antagen till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i konstvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5135 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen i konstvetenskap eller ett annat huvudområde med konstvetenskaplig inriktning (t.ex. kulturarvsstudier, designstudier, arkitekturhistoria, bildvetenskap eller visuell kultur).

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Emilie Karlsmo, programansvarig

emilie.karlsmo@konstvet.uu.se

018-471 28 94

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02