Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vänder sig till dig som vill ha verktyg att förstå och tolka eller själv delta som skribent eller debattör i det politiska och kulturella samtalet. Förmågan att analysera och kritiskt granska de berättelser och försök till påverkan som omger oss har blivit en alltmer angelägen och betydelsefull kompetens i vår samtid. Politisk propaganda, underhållning, reklam, poetiska betraktelser, fiktivt berättande eller eftertänksam politisk diskussion - programmet ger dig verktyg för att tolka och analysera sådana former av kommunikation. Genom utbildningen får du får en bred bildningsgrund, du tränar dig i kritiskt tänkande, och du får praktiska färdigheter att effektivt kommunicera såväl muntligt som skriftligt.

Om programmet

Utbildningen ger dig redskap för att reflektera över och analysera såväl litterära som opinionsbildande texter. Samtidigt tränar du din egen förmåga att skriva och tala effektivt och omdömesgillt. Inom kandidatprogrammet samverkar två ämnen, retorik och litteraturvetenskap, som från olika håll studerar kulturell kommunikation i bred mening.

Retorik
Retoriken ger kunskaper om den offentliga kommunikationens samtida och historiska former. Den bidrar också med tolkningsmodeller och analysredskap för att på djupet förstå kommunikationens argumenterande, politiska och meningsskapande funktioner, och övar dessutom de praktiska färdigheterna för att på ett kvalificerat sätt delta i detta samtal.

Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskapen är ett bildningsämne som förmedlar kunskap om litteraturhistorien och vår samtida kulturella offentlighet, men som även erbjuder en rad verktyg för att beskriva, tolka och värdera komplexa konstnärliga texter och deras sociala sammanhang.

Inom programmet kombineras teoretiska studier med praktiska, där dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av litteratur och olika sätt att kommunicera om litteratur, men också dig som vill få ökade kunskaper om till exempel politisk opinionsbildning och marknadskommunikation. Dessutom passar utbildningen både för dig som vill ha en bas för egen kreativ kommunikativ verksamhet och för dig som är mer intresserad av forskning, analys och kritik.

Fördelar med programmet:

 • Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation är det enda i sitt slag i landet, då det fokuserar på offentlig kommunikation i både retoriskt och litterärt avseende. Därigenom skapas en bred förståelse för kommunikationens estetiska, politiska och meningsskapande sidor.
 • Praktiska inslag tränar förmågan att delta i såväl kulturell som politisk debatt.
 • Programmet ger platsgaranti på alla grundutbildningens kurser i såväl retorik som litteraturvetenskap.
 • Programmet ger goda möjligheter till utlandsstudier
 • Programmet ger mycket goda möjligheter till praktik inom kultur och kommunikationssektorn

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Basen i programmet utgörs av huvudämnesstudier i Retorik A och B följt av Litteraturvetenskap A och B. Under den femte terminen har du möjlighet att bredda studierna genom att välja mellan en stor mängd kurser från olika humanistiska ämnen. En del av dessa kurser är verktygskurser som utvecklats speciellt för programstudenter, till exempel om projektledning, entreprenörskap, intervjuteknik och argumentationsanalys.

Under den femte terminen finns även möjlighet att välja praktik på till exempel:

 • en kulturredaktion
 • ett bokförlag
 • en reklambyrå
 • en retorikkonsultbyrå eller
 • inom olika medier.
Under sjätte och sista terminen fördjupar du dina ämnesstudier genom att läsa antingen Litteraturvetenskap C eller Retorik C. Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats och du läser en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. Under en fritt valbar kurs får du fördjupning utifrån programmets huvudinriktning.

Kurser inom programmet

Retorik A, 30 hp
Retorik B, 30 hp
Litteraturvetenskap A, 30 hp
Litteraturvetenskap B, 30 hp
Valbara kurser, 15-30 hp
Praktik, 7,5-15 hp
Litteraturvetenskap C/Retorik C, 30 hp

Om undervisningen

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. Särskilt under termin 1 övas både teoretiska och praktiska färdigheter i skrift och tal. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen. All undervisning genomförs av aktiva forskare i retorik och litteraturvetenskap. Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma.

De fördjupningskurser som du läser anknyter till respektive lärares forskningsområden och specialkompetens. En del av kurserna kan utgöras av så kallade verktygskurser inom fakultetens utbud för kandidatprogram. En av dessa kurser om antingen 7,5 eller 15 hp kan också vara praktik inom ett för programmet relevant område (till exempel kulturredaktion, bokförlag, reklambyrå, informationsenheter, retorikkonsultfirmor och media). Den här terminen kan också förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder.

Studera utomlands

Under utbildningens femte eller sjätte termin finns möjligheter till utlandsstudier genom utbyte vid något av de lärosäten som universitetet samarbetar med.

Karriär

Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning lämplig för en stor mängd verksamheter inom kultur- och kommunikationssektorerna. Väljer du att fokusera på ämnesstudier inom litteraturvetenskap skapas möjligheter för verksamhet inom till exempel kulturjournalistik, bokmarknad och kulturförvaltning.

Exempel på arbeten är:

 • redaktör
 • skribent
 • konsult
 • utredare
 • kultursekreterare
 • föreläsare
Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för ett arbete som till exempel:
 • talskrivare
 • kommunikationsrådgivare
 • föreläsare
 • informatör

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jon Viklund, studierektor

jon.viklund@littvet.uu.se

018-471 29 25

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

018-471 2950

info@littvet.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.