Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2019/2020

Bild för Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter inom myndigheter, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Hög kompetens inom ryska språket i kombination med områdesexpertis och vetenskapligt förhållningssätt leder till kvalificerade uppdrag som till exempel analyser och utredningar baserade på ej filtrerade primära källor.

Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: en som inte förutsätter förkunskaper i ryska och en specialiseringskurs som bygger på filosofie kandidatexamen i ryska.

Om programmet

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer möter ett växande behov av analytisk och kommunikativ kompetens i det ryska språket i kombination med kunskaper om det ryska samhället och dess gränsområden. Det räcker inte längre att förlita sig på andrahandsanalyser och uppgifter förmedlade via ett tredje språk utan analyser och utredningar måste baseras på primära källor.
Som student får du:

  • både djup områdeskunskap och språkliga färdigheter
  • möjligheten att tillbringa en termin i Ryssland
  • studera i en internationellt ledande forskningsmiljö
Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i ryska språket genom analys av texter med kulturhistoriskt, ekonomiskt, juridiskt eller politiskt innehåll. Förutom språket tillägnar du dig också fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter. För att ytterligare fördjupa dina språkliga färdigheter och  områdeskompetens kan du tillbringa en termin i Ryssland.

Institutionen för moderna språk är hemvist för programmet och där bedrivs flera forskningsprojekt om det samtida Ryssland och dess språk, litteratur och den postsovjetiska ryska kulturen och identitetsformationen. Vi forskar även om den ryska kyrkans roll i aktuella politiska processer, om språkpolitik och politisk retorik och bedriver studier av postsovjetisk rysk propaganda och politisk visualitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.

Upplägg

Beroende på förkunskaper i ryska följer utbildningen två inriktningar enligt nedan. Kursutbudet på båda inriktningarna består av obligatoriska delkurser inom språklig kompetens samt delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och det ryska medielandskapet. Valbara delkurser med fokus på internationella relationer, politik, ekonomi med mera ger dig möjlighet att skapa din egen kompetensprofil.
Programmets tredje termin förläggs på Higher School of Economics i Moskva för fördjupnings- eller breddningskurser på ryska alternativt för studier i ryska språket, i enlighet med programmets två inriktningar.
Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 1, 30 hp (inga förkunskaper i ryska krävs)
Undervisningsspråk: svenska
Delkurser:
Introduktion till ryska språkets struktur, 5 hp 
Att läsa rysk text, 10 hp
Att kommunicera på ryska i tal och skrift, 5 hp 
Rysslands samhälls- och kulturhistoria, 10 hp 

Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 1, Specialisering, 30 hp (kandidatexamen i ryska krävs)
Undervisningsspråk: ryska
Delkurser:
Ryska språket i dagens medier, 7,5 hp
Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp
Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7,5 hp
Valbara specialiseringskurser relaterade till Rysslandsstudier och relevanta för yrkesprofileringen, 7,5 hp

Termin 2
Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 2, 30 hp
Undervisningsspråk: svenska
Delkurser:
Ryska språket i politisk diskurs, 7,5 hp
Ryska språket i kultur- och identitetsdiskurs, 7,5 hp
Ryska språket i dagens medier, 7,5 hp
Rysk idéhistoria, 7,5 hp

Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 2, Specialisering, 30 hp
Undervisningsspråk: ryska
Delkurser:
Det postsovjetiska Ryssland: språket och kulturen i förändring, 7,5 hp
Minnespolitik i dagens Ryssland, 7,5 hp
Valbara specialiseringskurser relaterade till Rysslandsstudier och relevanta för yrkesprofileringen, 15 hp

Termin 3
 Alternativ 1: Utlandsstudier, 30 hp, vid Higher School of Economics, Moskva.
Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 3, fortsatta studier i ryska språket
Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 3, Specialisering, studier på humanistiska fakulteten i valbara kurser på ryska.

Alternativ 2: Praktik inom huvudområdet, 30 hp

Termin 4
Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Om undervisningen

Du kommer att möta varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, PM, rapporter och analyser. All kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga publikationer som du kommer att analysera och diskutera tillsammans med dina lärare och övriga studenter.
I kurserna ingår läsning, analys och sammanfattning av vetenskapliga texter som examinerande moment.
Du får också möjlighet att  bygga upp ett professionellt kontaktnät utanför akademin genom två seminarieserier. Seminarieserierna med inbjudna samhälls- och arbetsmarknadsaktörer är ett unikt kontaktskapande forum, som erbjuder en värdefull inblick i yrkeslivet.
Undervisningen inklusive examinationerna bedrivs på svenska och ryska.

Karriär

Våra tidigare studenter finns inom landets alla strategiska verksamhetsområden: från statsförvaltning till ett globaliserat näringsliv, rikets säkerhet och ideella organisationer. Men bristen på utredare, analytiker och experter på Ryssland som bygger sin kunskapsbas direkt på primära källor är ständigt växande. Behovet av språkkompetenta områdesexperter med inriktning mot Ryssland och dess närområden är stort och utbildningen ger dig den spetskompetens som efterfrågas såväl nationellt, som internationellt.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5230 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare, Institutionen för moderna språk

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 1341

Institutionen för moderna språk

Thunbergsvägen 3L

Box 636, SE-751 26 Uppsala

018-471 1297

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.