Masterprogram i speldesign

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i speldesign 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i speldesign är för dig som vill utveckla en djupare förståelse för spel som uttrycksfulla medier och deras sociala och kulturella effekter. Med en tonvikt på spelens inverkan på samhället och kärnteman som etisk speldesign, meningsskapande, representation, inkludering och social rättvisa, förbereder Masterprogrammet i Speldesign dig på att bli en kritisk och välinformerad röst inom spelområdet, som kreatör, konsult, kommunikatör, forskare eller utbildare.

Du kommer att studera vid Campus Gotland, som ligger i Visby.

Om programmet

I Masterprogrammet i speldesign vid Uppsala universitet, Campus Gotland, läggs tonvikten på att studenterna ska lära sig aktiv spelkompetens för att förstå och ansvarsfullt använda spelens uttrycksfulla och konceptuella potential och deras påverkan på samhället. Med aktiv spelkompetens menas förmågan att förstå spel på djupet ur ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. Det inkluderar att kunna analysera befintliga spel, designa nya spelupplevelser, få insikt i och medvetenhet om de sammanhang där spel skapas och spelas, samt förstå hur de kan påverka sina spelare genom sina regler och teman, och genom sin mekanik, berättelse och audiovisuella design.

Masterprogrammet i speldesign syftar till en nyanserad diskussion genom ett brett spektrum av tvärvetenskapliga teorier och praktiska designövningar, där vi bland annat undersöker frågeställningar som:

  • Vad måste övervägas för att ett spel ska kunna resonera med sina spelare?
  • Hur kan spel stimulera tankar och perspektiv och möjliggöra utforskning av djupa idéer och djupa upplevelser?
  • Och vad - å andra sidan - är mörka designmönster?
  • Vilka möjligheter, och vilket ansvar, har en speldesigner?
  • Hur kan speldesignspecialister påverka synen på spel i samhället, och deras påverkan på detsamma?

Efter genomgånget program kan du välja att fortsätta läsa vidare på det andra året av masterprogrammet, där du får fördjupa dina forskningsfärdigheter och blir behörig till forskarutbildning i ämnet.

Studentprofil
Våra studenter behöver inte ha tidigare erfarenhet av speldesign, utveckling eller programmering. De får stifta bekantskap med ett brett spektrum av teorier och kreativa metoder för att hjälpa dem att utveckla sina egna perspektiv; att tänka helhetligt, brett och djupt.

Studenter som kommer till oss som - eller som går vidare till att bli - journalister, lärare, artister, samhällsarrangörer, aktivister, eller yrkesverksamma inom kreativa näringar, kommer att kunna använda sig av sina kunskaper i aktiv spelkunnighet för att informera budskapet i sitt arbete.

Vårt mål är att uppmuntra studenter att utnyttja kraften i spel och lek för att förmedla idéer, öka medvetenheten, stimulera dialog, främja kreativitet, lösa problem, främja systemtänkande, ta itu med etiska dilemman och erbjuda kritiskt samråd.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med speldesign som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
Emilie: We are currently enrolled in the Master's Programme in Game Design

What made you choose this programme and specialisation?
Emilie: Over the last couple of years my interest in both game research, game studies and game research has increased, so the choice to enroll for this programme was driven by my further growing interest of those topics.

Amr: As a game developer, I've always wanted to improve my game design skills and broaden my knowledge in the Game Design part in making Videogames.

What made you choose Uppsala University?
Emelie: The Institution of Game which is located at Campus Gotland is located in Visby where I already live, as well as the previous reputation of the bachelors programme gave me the confidence to pick Uppsala Univesity.

Amr: After some research, I've found that Uppsala University is one of the top universities that provide studies in Game Development and Design, so it was a natural choice.

What are the best things about your programme?
Emelie: This far, the Course Material and lectures have been fantastic.

Amr: It develops your thinking in different aspects in game design, and puts you on the right road.

Describe how an average day looks for you
Emelie: A pretty standard 9-5 schedule for me, I get up and prep for class, starting work at around 9 AM or 10 AM. Then I get ready for classes which start at 1 after lunch. Following class, I wrap up any reading I still got left for the next lesson and then I enjoy the Visby Free time activities like climbing and gaming cafés.

Amr: Usually the lectures start later at 1pm, so I either have enough time for sleep, or breakfast or workout, and then to the lecture/s, never boring, it usually ends at 3pm, later on, I usually get home to prepare dinner, then either read any assigned readings for the next lecture, or hang out with friends, or party if its a week-end, it won't get boring on the island if you know what to do.

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
Emelie: The Atmosphere in class is great, we’ve gotten to build a very talkative and close build group during lectures which also stretches outside of class. The Campus area is great and there is almost always space to work while not being disturbed.

Amr: The atmosphere in class is usually interactive and goes both ways, lecturers keep opening up discussions, the campus is great to be in before or after classes.

What do you hope to do after you graduate?
Emelie: Move on to a PhD or keep doing game design/research consultancies in the mean time.

Amr: I would either try to find a job as a game design, or start my own start-up with fellow designers/developers.

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
Emelie: There will be a lot of reading of academic texts, the better your English is the easier it is to take the material to heart.

Amr: Reading about game design research in general, and get ready to read scientific papers about game design.

Fall 2020

Upplägg

Masterprogrammet i speldesign omfattar två års heltidsstudier. Terminerna ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå. Efter ett års studier är det möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng genom att välja att skriva ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Samläsning sker med studenter på det ettåriga magisterprogrammet.

Under den första terminen tar du en introduktionskurs som ger dig en genomgång av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom speldesign och spelstudier, med betoning på aktiv, kritisk spelkompetens när det gäller skärningspunkten mellan spel och samhälle. Du kommer att fördjupa dig i konceptuella metoder för speldesign genom praktiska, kreativa undersökningar i speldesignstudio-kursen som följer.

Du återvänder sedan till djupgående, kritiska reflektioner över praxis och sammanhang för speldesign i kursen Spel och samhälle, som följs av en annan praktisk kurs i början av andra terminen: Kritiskt skapande. Diskussionen om spel som ett genomgripande medium som finns och spelas överallt fortsätter sedan i kursen Verklighetsspel, där du utforskar hur den verkliga världen och dess fysiska utrymmen integreras i en spelupplevelse och på så sätt suddar ut gränserna mellan verklighet och fiktion.

Under det andra året får du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dig enligt dina personliga intressen genom valbara kurser under tredje terminen. Du kan även välja att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet.

Examensarbetet avslutar dina studier och måste baseras på teoretisk forskning, ha en tydlig problemställning och genomföras på ett metodiskt, rigoröst och etiskt sätt. Vi ser gärna uppsatsämnen som är baserade på praktik, och institutionen för speldesign har tillgång till viss utrustning och andra resurser som du får tillgång till under kursens gång.

Kurser inom programmet

​Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består huvudsakligen av seminarier, föreläsningar, praktiska speldesignworkshops, projektarbete (både i grupp och individuellt) och designkritik som förmedlas genom lärare och studiekamrater. Nya koncept och teorier introduceras på ett tydligt sätt genom föreläsningar och tillämpas sedan i praktiken där det är lämpligt.

Du förväntas ta initiativ och arbeta självständigt även utanför klassrummet för att finslipa dina designförmågor och utveckla din identitet och röst som skapare och speldesignforskare. Du kommer att uppmanas att bekanta dig med en rad speldesignrelevanta teorier och metoder, både i och utanför klassrummet. Du får sedan formulera din nyvunna kunskap i skriftliga och muntliga rapporter.

Under hela sista terminen genomför du ett examensarbete på 30 hp.

Programmet ges på Campus Gotland i Visby. Programmet undervisas helt på engelska.

Studera utomlands

Utlandstudier görs bäst under termin tre och du kan söka dig till de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Med vårt unika tillvägagångssätt som väver samman teori och praktik strävar vi efter att skapa en balans som öppnar många karriärvägar för våra studenter; allt från att själva ta steget in i spelbranschen, om de redan har en spelutvecklingsbakgrund, till en akademisk bana. Färdigheterna och kunskaperna från programmet kan däremot tillämpas inom alla områden och yrken som kräver färdigheter inom ledarskap, problemlösning och effektiv, övertygande kommunikation.

Denna examen är bäst lämpad för dem som använder den som ett komplement till redan befintliga färdigheter eller ett etablerat yrke där en fördjupad, kritisk, aktiv spelkompetens - inklusive spelens uttrycksfulla potential och inverkan på samhället - är av särskild relevans.

Efter examen från masterprogrammet i speldesign kan du utnyttja fördelarna med spel och lek för att kommunicera viktiga idéer, delta i ytterligare studier på magister- eller doktorandnivå och/eller forma det offentliga samtalet kring detta medium. Detta ger våra alumner möjlighet att agera konsulter för spelindustrin samt att bidra till en informerad användning av och offentliga samtal kring detta medium.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Till anmälan till programmet ska du ladda upp ett personligt brev och digitala arbetsprover som skickas direkt till institutionen för speldesign senast sista kompletteringsdag: gamedesign@speldesign.uu.se. Se urval för information. Du kan med fördel även ladda upp dessa i din ansökan i antagning.se när du söker.

Masterprogram i speldesign

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5130 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev på engelska (1 sida) och en digital portfölj med 1–5 arbetsprover. Det personliga brevet ska innehålla en redogörelse för den sökandes konstnärliga och/eller akademiska mål och skäl för att söka till masterprogrammet. Sökande uppmuntras att i sin redogörelse uttrycka sig specifikt, levande och fokuserat och att beakta programbeskrivningen samt att koppla sitt eget kreativa arbete och/eller bakgrund till programmets upplägg.

Arbetsproverna ska utgöras av högst fem digitala prototyper eller spel som visar den sökandens bredd och djup i arbetet från fältet. Inkludera nedladdningslänkar, installations- och spelinstruktioner. Exempel på arbetsprover:

  • Brädspel eller fysiskt spel. Inkludera detaljerad dokumentation inklusive video och fotografier av spel samt regler.
  • Speldesigndokument.
  • Föreställning eller evenemang. Inkludera dokumentation av projektet med video, fotografier och manus.
  • Skriftliga arbeten som till exempel en vetenskaplig artikel, uppsats eller kreativt skrivande.
  • Kreativ produktion inom ett professionellt område (animering, video, film, applikationer, grafisk design och så vidare.).

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning, Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning el. registrering, kontakta gärna Studentservice, Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign, Stephanie Noroozy

gamedesign@speldesign.uu.se

018-471 84 41

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING
Om du är antagen och har tackat ja till en plats på ett utbildningsprogram i speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du registrera dig själv på kurserna i "Ladok för studenter". Följ instruktionerna på studentingången. Registreringsperioden är öppen från den 29 juli t.o.m. 22 augusti 2022. Du registrerar dig på de kurser som ingår i ditt program.

Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

ANTAGEN MED VILLKOR
Är du "Antagen med villkor" till magister- eller masterprogrammet, måste du visa att du har blivit behörig till programmet. Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, i god tid före sista registreringsdag den 22 augusti. För att kunna påbörja utbildningen och bli registrerad på dina programkurser behöver vi se att ditt examensbevis är utfärdat och dokumenterat i antagningssystemet. (I vissa fall kan det räcka med ett intyg från examensenhet eller motsvarande om att examensansökan är inlämnad och fordringarna för examen är uppfyllda, för att säkra din plats på programmet.)

RESERV
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post tidigast från den 22 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN
Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02