Tyska - Masterprogram i språk

Läsåret 2023/2024

Bild för Tyska - Masterprogram i språk 2023/2024
Anmälan

Tyska är av historiska skäl ett viktigt språk i Europa med stor kulturell och ekonomisk betydelse. På masterprogrammet i språk med inriktning mot tyska bygger du upp en förståelse för språk och litteratur som kulturyttringar och sambanden mellan dessa och samhället. Du får lära dig hur språket såg ut under olika tidsskeden, hur det användes för olika kommunikativa syften, hur litteraturen speglar kulturella förhållanden, samt hur det talas om litteraturen. Programmet förbereder dig för en karriär inom kultur- och näringslivssektorn eller för vidare akademiska studier.

Om programmet

Genom att läsa masterprogrammet i språk, men inriktning mot tyska kommer du få insikter om det tyska språket och litteraturen, och förstå en språkkultur på ett djupare plan. Språket är inte bara ett verktyg för kommunikation. Via text- och litteraturstudier kommer du få svar om människors användning av språket och deras syften med ett visst språkbruk. Detta kräver metoder för att analysera texter med en känslighet för deras språkliga struktur och innehåll. Du kommer att möta den språkliga variationen och rikedomen i kommunikationen och kreativiteten i den, inte minst när medierna för kommunikationen ändrar karaktär.

Programmet ger dig:

  • avancerade insikter i mer teoretiska aspekter i språkvetenskap och litteraturvetenskap
  • specialkunskap inom ämnet, med experter på tysk språk- och litteraturvetenskap till lärare
  • möjlighet till utlandsstudier.

Programmets kurser bygger på specialkunskaper inom institutionen. Lärare och forskare är experter på tysk språk- och litteraturvetenskap samt kulturkunskapens didaktik. I samtliga kurser ingår mindre träffar av seminarietyp där studenterna förväntas diskutera relevanta ämnen. Aktivt deltagande och engagemang är viktiga komponenter i programmet.

Programmet förbereder dig för en karriär inom kultursektorn eller för en framtid i den akademiska världen, där nästa steg är forskarstudier. Studierna är därmed forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Masterprogrammet i tyska ges av institutionen för moderna språk vid Språkvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Utlandsstudier kan också ingå i programmet och är något som uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med tyska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde man väljer att fördjupa sig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen.  Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Om undervisningen

Undervisningsspråk är tyska och engelska.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Möjlighet till praktik finns. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ingå i examen.

Karriär

En masterexamen i tyska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor så att du är väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen. Du kan hitta arbete såväl inom landet som i utlandet. I Sverige finns över 1200 tyskägda företag där dina språk- och kulturkunskaper är efterfrågade. Omvänt finns det ca 1800 svenskägda bolag i Tyskland. Du kan arbeta som expert för språk och kommunikation vid dessa företag eller som expert för internationella frågor vid universitet och högskolor.

Tyska talas i Europa av ca 100 miljoner människor, huvudsakligen i Tyskland, Österrike och Schweiz, men det finns tysktalande grupper i andra länder, till exempel i Rumänien, Tjeckien och Ryssland. Med en masterexamen i tyska kommer du därför vara väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter i stora delar av Europa.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Tyska

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5872 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med tyska som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till Masterprogrammet i språket måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. För att registrera dig behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se). Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 24/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02