Masterprogram i språkteknologi 2019/2020

Bild för Masterprogram i språkteknologi 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i språkteknologi är avsett för dig som är intresserad av att arbeta med datorsystem som har en förmåga att bearbeta mänskligt språk på ett intelligent sätt. Du är välkommen till programmet också med en rent humanistisk bakgrund i lingvistik eller ett annat språkämne. Programmet ger en professionellt relevant utbildning inom design, utveckling, och värdering av språkteknologiska tjänster och programvaror.

Om programmet

Många av de digitala tjänster som definierar vår samtid bygger på ett avgörande sätt på språkteknologiska komponenter. Det kan handla om användarprofilering, dokumentsökning och dokumentsovring, omvärldsbevakning, automatisk översättning och författarstöd. Detta kräver metoder för att automatiskt analysera texter med en känslighet för deras språkliga struktur och innehåll. De utmaningar du möter i detta arbete ligger i rikedomen, oförutsägbarheten och kreativiteten hos mänsklig kommunikation, inte minst i de nya former av personliga uttryck som uppmuntras genom sociala medier. Programmet kommer också att ge dig avancerade insikter i mer teoretisk datorlingvistik. Syftet med programmet är att förbereda dig för en karriär inom den kommersiella språkteknologin, eller för en framtid i den akademiska världen, där nästa steg är forskarstudier.

Masterprogrammet i språkteknologi ges av Institutionen för lingvistik och filologi vid Språkvetenskapliga fakulteten. Institutionen är också hemvist för forskning och utbildning inom allmän språkvetenskap (lingvistik), klassiska och asiatiska språk. Kurser från andra institutioner och universitet kan ingå i examen och universitetet kommer att uppmuntra dig så långt det är praktiskt möjligt, om du vill tillbringa en termin på ett annat universitet.

Eftersom Uppsala universitet har en internationellt framstående datorlingvistikgrupp, hålls utformningen av programmet och innehållet i kurserna aktuella i relation till forskningsfrontens krav. Ni som studerar på programmet uppmuntras att delta aktivt i utbildningens utveckling.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med språkteknologi som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen av det tvååriga programmet ger dig en utgångspunkt för fortsatta studier. Kurser i programmering och matematik ger dig de färdigheter som krävs för att utföra kvantitativ analys av språkliga fenomen och för att arbeta med storskalig automatisk behandling av språkliga data. Terminen innehåller också en översikt över de viktigaste frågorna och metoderna inom språkteknologin.

Den andra terminen ger ytterligare fördjupning i programmering och i viktiga delområden inom språkteknologin. Tonvikten ligger på datadrivna statistiska metoder. Det finns också utrymme för valbara kurser, så att du kan skräddarsy dina studier efter dina egna intressen och karriärplaner.

Kursen Språkteknologi: forskning och utveckling på tredje terminen fokuserar på arbete inom projekt och på forskningsmetodik, och sporrar dig att tänka kritiskt, självständigt och kreativt, när du närmar dig språkteknologiska problem. Ytterligare valbara kurser kommer att belysa andra språkteknologiska områden eller ge dig andra relevanta kunskaper.

Under den fjärde och sista terminen arbetar du med din masteruppsats, där du självständigt utför och presenterar en mer djupgående studie av något språkteknologisk problem.

Kurser inom programmet

Termin 1
Programmering för språkteknologer I
Matematik för språkteknologer
Språkteknologi

Termin 2
Avancerad programmering för språkteknologer
Maskininlärning inom språkteknologin
Valbara kurser

Termin 3
Språkteknologi: forskning och utveckling
Valbara kurser

Termin 4
Masteruppsats i språkteknologi

Examensvillkoren tillåter förändringar i valet av kurser och universitetet kommer att uppmuntra att du tar andra kurser om det är motiverat av din tidigare bakgrund, dina personliga intressen eller studier vid andra lärosäten.

Om undervisningen

Under dina studier på programmet kommer du att möta i stort sett alla undervisningsformer som är typiska för universitetsutbildning. Det finns dock en betoning på uppgifter där praktiska implementationer står i fokus. Som student på programmet uppmuntrar vi dig att inta ett självständigt och experimentellt förhållande till olika metoder och olika typer av data (till exempel olika språk). Flera kurser innehåller större projektuppgifter och programmet avslutas med det större självständiga arbete som redovisas i masteruppsatsen.

Studera utomlands

Programmet kan med fördel inkludera studier under vistelser vid lärosäten utomlands. Det finns olika utbytesprogram och etablerade kontakter som underlättar detta.

Karriär

Med en masterexamen i språkteknologi kommer du att vara attraktiv för olika anställningar inom det språkteknologiska näringslivet. Du kan arbeta som systemutvecklare, med språk- eller kundanpassning, med stöd och med marknadsföring. Viktiga branscher är maskinöversättning och verktyg för översättare, samt andra typer av system för författarstöd. Andra exempel är system för dokumentsökning och dokumentklassificering.

Informationsutvinning från texter på naturligt språk är en viktig del av tjänster för omvärldsbevakning. En annan betydelsefull sektor är talteknologin, där system som producerar och känner igen tal utvecklas. Språkteknologer arbetar också med forskning och utbildning inom den akademiska världen.

Området kännetecknas av en nära samverkan mellan universiteten och kommersiella företag. Denna typ av kompetens öppnar också dörrar till näraliggande områden, till exempel där andra mänskliga beteendedata analyseras automatiskt.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i språkteknologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5207 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp i språkteknologi, datorlingvistik, datavetenskap eller något språkvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studerandeexpeditionen

info@lingfil.uu.se

018-471 22 52

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

018-471 2252

info@lingfil.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.