Språkvetarprogrammet 2021/2022

Bild för Språkvetarprogrammet 2021/2022
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse. Under utbildningen utvecklar du gedigna kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande kunskaper om språkvetenskap. Du har stor frihet att själv forma din utbildning. Vad blir du efter att ha läst Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet? Informatör, förlagsassistent, redaktör, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare är några exempel på tidigare studenters yrkesvägar.

Om programmet

Målet med utbildningen är att utbilda dig till språkvetare med gedigna språkkunskaper och bred språkvetenskaplig kompetens så du kan arbeta professionellt med språk eller fortsätta med språkstudier på avancerad nivå.

Under utbildningen utvecklar du en teoretisk språkvetenskaplig grund och praktiska färdigheter i minst ett språk samt förbereder dig för yrkeslivet.

På Språkvetarprogrammet har du en unik möjlighet att dels specialisera dig i ditt huvudspråk (huvudområde), dels bredda din kompetens genom ett valfritt biområde och på så sätt skapa din specifika yrkesprofil. Du har stor valfrihet att själv kombinera dina kurser.

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja mellan 19 språkämnen som du kan specialisera dig i genom att läsa som huvudområde och mellan 26 språkämnen som du kan läsa som biområde samt en del andra språk som du kan studera i tillägg.

Programmet börjar med en gemensam termin med övergripande kurser i språkvetenskap. Sedan väljer du vilka av våra språk du vill läsa. Du har möjlighet för studier i utlandet och du har möjlighet för att göra praktik både i Sverige och utlandet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med det valda huvudspråkämnet som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Loke Sandvall
Kommer från: Frövi, tre mil norr om Örebro

Varför valde du den här utbildningen?
– När det kom till att välja utbildning var språk essensen för mig – jag ville gå en utbildning där jag kunde utveckla mina språkkunskaper. Jakten på språkutbildningar började och den ledde snabbt till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Precis som beskrivningen för programmet antyder kan man läsa en myriad av språkrelaterade kurser. Tog sedan kontakt med programmets samordnare och anordnade ett besök så att jag fick se hur programmet var och det var precis som jag hade hoppats.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Definitivt! Utbildningen erbjuder ett brett sortiment utav språkrelaterade kurser, allt ifrån lingvistik till ett stort antal språkkurser. Dessutom kan man läsa flera steg utav varje språk, för att vidareutveckla sina kunskaper.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det måste ändå vara det faktum att man är konstant omgiven av gediget språkintresserade människor som gärna diskuterar alla möjliga olika aspekter utav språk, från stora generella drag till de ytterst minsta språkliga variationerna inom olika språk!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Det är normalt att vara nervös i början, de allra flesta känner så. Om du ska börja vid Uppsala universitet och känner så, oroa dig inte! Det anordnas mängder utav ”lära känna varandra”-aktiviteter vid universitetet och Språkvetarprogrammet är inget undantag! Häng med på dessa aktiviteter och lär känna dina kära kursare. Om du inte vet vad ni ska prata om, börja bara prata om språk så ska du se att det löser sig!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar en hel del, inte bara från vecka till vecka, men även beroende på vad man valt att läsa för kurser. Undervisningen brukar dock generellt sett bestå utav ett antal föreläsningar i veckan, ibland flera per dag beroende på vad man går. Resterande tid spenderas på självstudier och att lära känna både staden Uppsala och ens kursare!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa måste ändå vara studentlivet! Man kan vara säker på att man får en riktigt autentisk studentupplevelse vid Uppsala universitet. Allt ifrån föreläsningar och tentaplugg, till trevliga nationsbesök med kursare. Det kanske är ett lite klyschigt svar, men det finns en anledning till att så många studenter ger det svaret!

Vad har varit mest utmanande?
– För mig har det varit att ibland komma igång med ens självstudier. Man har väldigt mycket eget ansvar för ens studier och det är viktigt att man hittar sin studieteknik. En metod jag använt mig av är att skapa rutiner i vardagen, så att man får in en regelbundenhet i pluggandet. Dessutom kan det även vara skönt att plugga tillsammans med andra kursare och hjälpa varandra.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att utveckla mina språkkunskaper i de språk som jag läser, franska och kinesiska, så att jag en dag ska kunna använda språken i mitt yrkesliv. Om man känner att man har ett liknande mål så är Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet verkligen rätt plats!


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– I djupa språkdiskussioner med andra språkvetare på en nationspub!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasker! Superroliga att närvara vid. Reccegasken är en bra första gask!

Vad gör du om fem år?
– Antigen studerar jag något av mina språk ännu mer, eller så jobbar jag på en arbetsplats där språken används!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), sex terminer. Det inleds med gemensamma studier hela första terminen som ger dig en god orientering i allmän språkvetenskap samt kunskaper om språkens uppbyggnad och funktion.

Från och med andra terminen läser du det språk som du vill specialisera dig på och som blir ditt huvudområde i examen. Du läser ditt huvudspråk i tre terminer (A-kurs, B-kurs, C-kurs) eller fyra terminer (A-kurs, B-kurs, C-kurs, D-kurs) om det är ett nybörjarspråk. Följande språkämnen kan du läsa som huvudområde:

 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • indologi (hindi) 
 • iranska språk (kurdiska och persiska)
 • italienska
 • kinesiska
 • latin
 • lingvistik
 • polska
 • ryska
 • semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska)
 • serbiska/kroatiska/bosniska
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • turkiska
 • tyska
Om du väljer att läsa ytterligare ett språk, då som biområde, blir utbudet av språk ännu större. Utöver de ovan nämnda språken tillkommer då:
 • bulgariska
 • katalanska
 • keltiska språk
 • samiska
 • swahili
 • ungerska
 • USA-kunskap
Du kan också välja ett biområde som inte är språkligt.

Utöver språk som du kan läsa som huvud- eller biområde finns det en rad språk du kan läsa i mindre omfattning. Det gäller till exempel albanska, danska, isländska, norska, slovenska och uzbekiska.

Längre fram i programmet finns ytterligare programgemensamma kurser som ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska samt om språkvård, översättning och artificiell intelligens i relation till språk.

Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet som du väljer själv. Du kan också välja att göra praktik i Sverige eller i utlandet inom programmet.

Kraven på antalet högskolepoäng varierar mellan de olika språken, därför kan terminsupplägget se olika ut.

Kurser inom programmet

Termin 1
Fyra programgemensamma kurser (kan räknas som biområde lingvistik):
Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
Fonetik I, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Sociolingvistik, 7,5 hp

Termin 2, förslag
Huvudområde A-kurs, 30 hp

Termin 3, förslag
Huvudområde B-kurs, 30 hp

Termin 4, förslag
Fyra programgemensamma kurser (valfria)
AI och språk 7,5 hp
Språkvård 7,5 hp
Skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp
Översättning 7,5 hp

Termin 5, förslag
Praktik eller utlandsstudier 30 hp (praktik kan göras motsvarande 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp och praktik kan göras i utlandet)
eller
Biområde A-kurs 30 hp (om du inte vill räkna termin 1 som biområde lingvistik)
eller
Huvudområde C-kurs 30 hp (om nybörjarspråk)

Termin 6, förslag
Huvudområde C-kurs inklusive självständigt arbete 30 hp
eller
Huvudområde D-kurs inklusive självständigt arbete 30 hp (om nybörjarspråk)

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart. En del kurser går parallellt, två i taget, medan andra ges koncentrerat, en i taget. De flesta kurser är campuskurser. Programmets kurser läses främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner. Du kan komplettera med kurser som inte är språkkurser, till exempel inom humaniora, samhällsvetenskap eller teologi.

Undervisningsformerna varierar med föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och gruppövningar. Allmänt läggs stor vikt vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment.

På kurserna tillämpas ofta löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande. Men traditionella tentamina förekommer också som examinationsform. Betyg sätts på varje delkurs och en tregradig betygsskala används i regel: väl godkänd, godkänd och underkänd. Om du underkänts på en kurs eller en del av en kurs har du rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och dina önskemål.

En särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken har som syfte att under hela utbildningen hålla samman studentgruppen och ge exempel på en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

Studera utomlands

Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands i upp till ett år via något av universitetets utbytesavtal eller på utlandsförlagd utbildning. Du kan få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Karriär

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Som exempel kan nämnas: redaktör, språkvårdare, skribent, tolk, översättare, copywriter med flera.

Seminarieverksamheten ger en god överblick av olika språkyrken och ger dessutom tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där programstudenter har erbjudits praktik är ambassader i Sverige och i utlandet, olika förlag, privata företag, Språkrådet, universitet i utlandet samt översättningsbyrå.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper.

Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen.

Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom aktuellt huvudområde, antingen i form av fristående kurser eller inom ramarna för ett masterprogram, vilka kan leda till magister- eller masterexamen. Efter examen på avancerad nivå kan man söka doktorandtjänst och bli språkforskare och universitetslärare. En annan väg efter kandidatexamen är att fortsätta med en kompletterande lärarutbildning och bli ämneslärare i språk.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du planerar att välja franska, spanska eller tyska som huvudområde krävs förkunskaper motsvarande steg 3 för att vara behörig till A-kursen. Om du inte har förkunskaper och ändå vill välja ett av dessa språk som huvudområde måste du läsa en nybörjarkurs på en termin i språket. Nybörjarkursen måste läsas utanför programmet om du väljer det språket som huvudområde.

Språkvetarprogrammet

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5210 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Språkvetarprogrammet

180 HP

VT22 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-10-15

Anmälningskod: UU-P0210 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lise Horneman Hansen

spv@sprakvet.uu.se

018-471 12 81

Studievägledare

studievagledningen@nordiska.uu.se

018-471 12 76

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271 072-9999665

info@nordiska.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02