Språkvetarprogrammet 2019/2020

Bild för Språkvetarprogrammet 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
Anmälan

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande kunskaper om språkvetenskap. Du väljer själv och utformar utbildningen efter eget intresse. Vad blir du efter att ha läst Språkvetarprogrammet i Uppsala? Informatör, förlagsassistent, redaktör, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare är några exempel på tidigare studenters yrkesvägar.

Om programmet

På Språkvetarprogrammet har du en unik möjlighet att bredda din kompetens genom att välja en egen kombination av ett huvudområde, det vill säga ämnet för din examen, och ett biområde som ger dig din specifika yrkesprofil. Utbildningen ger dig även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja att specialisera dig inom ett av följande språkämnen:

 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • indologi (hindi, sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning)
 • italienska
 • kinesiska
 • latin
 • lingvistik
 • iranska språk (kurdiska och persiska)
 • ryska
 • semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska)
 • serbiska/kroatiska/bosniska
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • turkiska
 • tyska
Väljer du att läsa ytterligare ett språk, då som biområde, blir utbudet ännu större. Utöver de ovan nämnda språken tillkommer då: bulgariska, katalanska, keltiska språk, polska, samiska, swahili och ungerska.

Du kan också välja ett biområde utanför de språkvetenskapliga ämnena. Språkvetarprogrammet i Uppsala ger dig även en gedigen bas för utbildningar som är påbyggnadsstudier (masterprogram).

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med det valda huvudspråkämnet som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Younes Maouane
Från: Gävle
Läser: Språkvetarprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Språk har alltid varit ett av mina största intressen, och jag vill jobba med i språk i framtiden. Därför kändes Språkvetarprogrammet som ett självklart val för mig.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är rätt annorlunda jämfört med gymnasiet, som student har man mycket mer eget ansvar för sina studier då man har relativt få obligatoriska moment. Samtidigt får man träffa många studenter och föreläsare som har likadana intressen och som brinner för samma saker som en själv, så det känns jätteroligt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är definitivt den anrika atmosfären på universitetet och i staden.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagarna varierar ganska mycket beroende på vilka kurser man läser (nordiska språk och franska för min del). Vanligtvis har man några föreläsningar i veckan och självstudier på det.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Valfriheten. På Språkvetarprogrammet kan man lägga upp sina studier utifrån sina egna intressen och karriärambitioner, vilket känns riktigt bra. Kombinationerna är (i princip) oändliga!

Hur upplevde du första tentan?
– Det var riktigt nervöst, men det kändes desto bättre när den var färdigskriven.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få fördjupade kunskaper inom språk som jag sedan kommer kunna tillämpa i arbetslivet.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det som utmärker Uppsala som stad är ju såklart studentlivet, speciellt med tanke på alla nationer och traditioner, något som för samman studenter inom många olika studieinriktningar. Mitt bästa minne hittills är min första valborg i Uppsala. Stämningen i staden var helt oslagbar!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Ekoparken på en fin sommardag!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om 5 år?
– Om fem år jobbar jag eller så pluggar jag vidare på högre nivå.

Våren 2017

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), (sex terminer), och inleds med gemensamma studier i modern språkvetenskap.

Första terminen ger dig en god orientering i allmän språkvetenskap och kunskaper om språkens uppbyggnad och funktion. Du får även lära dig att hantera moderna datorlingvistiska verktyg för språklig analys. Från och med andra terminen läser du det språk du väljer som ditt huvudområde, det vill säga din specialkompetens.

Längre fram i programmet återfinns två programgemensamma kurser, den ena ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. Under den andra programgemensamma kursen får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska.

Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet. Du kan också välja att ha praktik inom programmet. Denna ska då ha värde för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Kraven på antalet högskolepoäng för kandidatexamen varierar mellan de olika språken, därför kan terminsupplägget se olika ut.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
Språk, datorer, textbehandling, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Språket, individen, samhället, 7,5 hp

Förslag till upplägg för termin 2-6
Huvudområde A, 30 hp
Huvudområde B, 30 hp
Huvudområde C inklusive examensarbete, 30 hp
Biområde/Huvudområde D inklusive examensarbete, 30 hp
Professional Writing, 7,5 hp
Presentationsteknik i tal och skrift, 7,5 hp
Praktik, 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart och programmets kurser läses främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner. Du kan också läsa kurser vid andra fakulteter, till exempel samhällsvetenskap, humaniora eller teologi.

En del kurser går parallellt, två i taget, medan andra ges koncentrerat.

Undervisningsformerna varierar (föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar) men allmänt läggs stor vikt vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment och projektarbeten, i tillägg till mer traditionella föreläsningar och tentamina. På kurserna tillämpas löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande.

Användningen av datorer ingår som en naturlig del i utbildningen, inte bara som verktyg för ordbehandling, webbdesignprogram och så vidare, utan även som hjälpmedel för språklig analys.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och dina önskemål.

En särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken har som syfte att under hela utbildningen hålla samman studentgruppen och ge exempel på en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

Betyg sätts på varje delkurs och en tregradig betygsskala används: väl godkänd, godkänd och underkänd. Om du underkänts på en kurs eller en del av en kurs har du rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Studera utomlands

Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands under en termin genom något av universitetets utbyten och att få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Karriär

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Som exempel kan nämnas: redaktör, språkvårdare, skribent, översättare, tolk, litterär agent, copywriter med flera.

Seminarieverksamheten ger en god överblick av olika språkyrken och ger dessutom tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där programstudenter har erbjudits praktik är ambassader, Norstedts Förlagsgrupp, Språkrådet, SVT och SR samt EFG (European Federation of Geologists) i Bryssel.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper.

Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen.

Programmet ger behörighet till fristående kurser på avancerad nivå inom ingående huvudområde(n), vilka kan leda till magister- eller masterexamen.

Behörighet och anmälan

Språkvetarprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5210 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Språkvetarprogrammet

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P0210 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lise Horneman Hansen

spv@sprakvet.uu.se

018-471 12 81

Studievägledare

studievagledningen@nordiska.uu.se

018-471 12 76

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.