Masterprogram i tidigmodern tid

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i tidigmodern tid 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i tidigmodern tid ger dig kunskap om den senmedeltida och tidigmoderna världen, mellan ca 1350 och 1850.​ Under denna period fanns det mycket som verkar konstigt för oss, men samtidigt var det då mycket utvecklades som låg till grund för det moderna samhället började dyka upp. Programmets fokus ligger på europeisk historia men även andra delar av världen behandlas. Du får en bred utbildning i tidigmodern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Om programmet

Ser vi tillbaka på perioden 1350 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land.

Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, nya fattigvårdssystem, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern.

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammet syftar till att du ska utveckla en sådan förståelse.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper om Europas tidigmoderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen.

Under programmets gång kommer du att

  • tränas i färdigheter i att forska och skriva
  • lära dig att analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser
  • introduceras för digital humaniora
  • få tillgång till den rika samlingen originaldokument och unika böcker vid Uppsala universitetsbibliotek och ett stort antal digitala resurser och databaser
  • få möjlighet att göra praktik på museum eller kulturinstitutioner, eller inom ett forskningsprojekt på institutionen.

Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning. I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens med inbjudna deltagare där du kommer presentera din forskning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Kristoffer Bertilsson 
Från: Örby, Västergötland 

Varför valde du den här utbildningen? 
– Dels för att utmana mig själv, dels för att öppna fler möjligheter i mitt framtida yrkesliv. När jag valde att påbörja masterstudier så var en orsak att jag ville utmana mig själv. Till en början tyckte jag att det var kämpigt, men ju längre tiden gick ju mer bekväm blev jag med studierna. Idag är jag glad att jag fortsatte trots att jag till en början inte tyckte att jag hade det som behövdes för att klara av studier på den här nivån.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
– Tror nog att de flesta skulle säga student- och nationslivet och alla vänskapsband som knyts under studietiden. Jag tycker dock att det absolut bästa med plugget är tidpunkten när man är klar med alla sina uppgifter! Det är en säregen känsla när alla uppgifter är avklarade och man slipper gå runt med känslan att det finns något som man borde göra. 

Annars måste jag säga lärarna. Jag har alltid upplevt att de undervisande lärarna har varit kunniga, stöttande, och varit till stor hjälp för utvecklingen av mitt kritiska tänkande.   

Vad är mest utmanande?  
– Det mest utmanande är att lita på sig själv. Jag har jobbat på ställen där man har fasta arbetstider och uppgifter, så att själv behöva sätta egna arbetstider och planera sitt plugg har varit det jag kämpat absolut mest med.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka? 
– Plugga, springa och kolla så mycket fotboll jag kan.  

Vad är ditt mål med utbildningen? 
– Att klara av den. Jag har länge gått i tankarna på att bli gymnasielärare och kom till insikten att jag ville utveckla mina färdigheter i historia. Jag har emellertid insett att det finns flera möjligheter till framtida yrken efter denna utbildning, så framtiden får helt enkelt visa var jag hamnar.

Tre snabba frågor 
Favoritplats i din studentstad? 
– Är ju svag för IKEA och Biltema, men får nog svara min springrunda runt Berthåga. Annars är det nog Churchill’s Arms eller uteserveringen på Västgöta nation.  

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
– Valborg och Tiroler Abend vid Västgöta nation.  

Var finns den bästa studieplatsen?  
– Carolina Rediviva, men jag sitter mest på Historiska Institutionen. På historiska träffar man alltid kursare, lärare och andra trevliga personer som man kan ”tjôta lite gôtt mä”, vilket gör tillvaron betydligt roligare än om man skulle sitta själv dagarna i ända. Man får inte glömma att samtal runt ämnet är minst lika viktigt som själva läsandet.

Våren 2023.

Upplägg

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i tidigmodern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser du tre obligatoriska tidigmoderna historiska kurser, samt börjar arbeta på ditt examensarbete. Om du vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar du hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du en obligatorisk kurs och två valbara kurser à 7,5 hp (inklusive eventuell praktik) samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet.

I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens där du kommer att presentera din forskning.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp

Termin 1

Introduktion till tidigmodern historia, 7,5 hp

Krig, makt och motstånd, 7,5 hp

Historievetenskaplig teori, 7,5 hp

Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen), 30 hp

Masterexamen, 120 hp

Termin 1

Introduktion till tidigmodern historia, 7,5 hp

Krig, makt och motstånd, 7,5 hp

Historievetenskaplig teori, 7,5 hp

Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

Konsumtion och materiell kultur, 7,5 hp

Tidigmoderna städer: Hus, rum, människor och sociala praktiker 7.5 hp

Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen, 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 3

Information och kommunikation under medeltiden och renässansen 7,5 hp

Två valbara kurser à 7,5 hp (inklusive praktik)

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 hp

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs du läser, och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bl.a. studerat vid Central European University i Wien.

Karriär

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer,
  • turistnäring, samt
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet till forskarutbildning i historia både i Sverige och utomlands.

En stor del av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet har antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Andra alumner arbetar exempelvis vid Radio Free Europe, Statens försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet med yrkesbeteckningar som redaktör, programkoordinator och handläggare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5080 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För information om programmet, kontakta Jonas Lindström, studierektor

studierektor-ma-hist@uu.se

018–471 1559

För frågor om antagning och generella frågor om masterprogram:

masterprogrammes@uu.se

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera-hist@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02