Masterprogram i turkiska studier

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i turkiska studier 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i turkiska studier är ett tvåårigt program som erbjuds i samarbete med Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Tyskland. Programmet ger dig en unik möjlighet att bedriva studier vid två olika universitet i två olika länder. Efter avslutade studier kan du ta ut en examen från varje universitet.

Under det första året läser du vid Uppsala universitet, Sverige, och under det andra vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland.

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom turkisk lingvistik, filologi och litteraturvetenskap. Du kommer att studera i internationella miljöer och träffa lärare och studenter med olika akademisk, pedagogisk, kulturell och etnisk bakgrund.

Genom utbildningen kommer du även få breda och specialiserade kunskaper och akademiska färdigheter inom turkiska studier som kvalificerar dig för vidare studier på forskarnivå eller för akademiskt arbete vid universitet och forskningsinstitutioner.

Programmet omfattar olika klassiska grenar av turkiska studier:

  • filologisk analys av historiska texter
  • handskriftskunskap och kritisk textutgåva
  • historisk-komparativ lingvistik med rekonstruktion och etymologiska studier
  • språklig undersökning av olika fenomen som bland annat omfattar fonologi, morfosyntax och flerspråkighet, dialektologi och dokumentation av de moderna turkiska språken.
Utöver detta, litteraturvetenskapliga studier med närläsning och analys av olika genrer. Dessutom ingår i programmet användning och tillämpning av moderna digitala verktyg i samband med uppbyggnad av korpusar och digitala textutgåvor.

Under dina studier får du en direkt inblick i våra pågående forskningsprojekt och vetenskapliga aktiviteter. Vid intresse kan projektrelaterade uppgifter integreras i vanliga kursarbetet för att testa och illustrera den omedelbara tillämpningen av uppnådda forskningsresultat.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde samt en motsvarande examen från Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Upplägg

Under det första året läser du vid Uppsala universitet och under det andra året vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland.

Under den första och andra terminen vid Uppsala universitet läser du sju obligatoriska kurser (om sammanlagt 52,5 hp) inom turkisk filologi och språkvetenskap, samt kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik 7,5 hp som ges inom ämnet lingvistik.

Under den tredje terminen fortsätter du dina studier vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz där du läser obligatoriska kurser inom turkisk språkvetenskap och turkisk litteraturvetenskap. Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete. Examensarbeten handleds av en lärare från Mainz med bihandledning av en lärare från Uppsala. Ventileringen genomförs gemensamt enligt tyska förordningen.

Kurser inom programmet

Termin 1
Fornturkisk filologi 7,5 hp
Turkisk språkhistoria 7,5 hp
Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk 7,5 hp
Aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik 7,5 hp

Termin 2
Medelturkisk filologi 7,5 hp
Turkiska språkens typologi 7,5 hp
Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk 7,5 hp
Aktuella forskningsområden i lingvistik 7,5 hp

Termin 3
Valt turkiskt språk 4 hp
Forskningsseminarier 6 hp
Språkvetenskaplig turkologi 6 hp
Turkisk litteratur och kultur (föreläsningar) 4 hp
Turkisk litteratur och kultur (seminarier) 6 hp

Termin 4
Examensarbete 34 hp
Examensarbetet består av akademiska seminarier, en uppsats, samt ett muntligt prov.

Om undervisningen

Masterprogrammet i turkiska studier följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning. Kursmålen, innehållet och undervisningens utformning varierar för varje kurs och finns beskrivet i respektive kursplaner. Utbildningen är övervägande teoretisk och består vanligtvis av seminarier och föreläsningar. Mellan undervisningspassen finns gott om tid för att läsa och fundera över olika texter på olika turkiska språk samt vetenskapliga publikationer, något som du vanligtvis gör på egen hand men ibland även i grupp. Genom detta förväntas du successivt tillägna dig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom ämnet.

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig presentation av valda teman samt inlämnande av egenförfattade texter med tydliga deadlines. Examinering kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kursen.

Programmet ges på engelska och examensarbetet skrivs också på engelska.

Studera utomlands

Programmet innehåller en obligatorisk mobilitetskomponent som innebär att under andra året studerar du vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Tyskland.

The programme contains a mandatory mobility component, meaning that you study at Johannes Gutenberg University Mainz in Germany during the second year.

Karriär

Masterprogrammet i turkiska studier är ett huvudsakligen forskningsinriktat program med tonvikt på vetenskapliga, teoretiska och metodologiska kompetenser. Dessa kompetenser kvalificerar dig för akademiska jobb vid universitet och forskningsinstitutioner. Programmets obligatoriska mobilitetskomponent är av särskilt meriterande för karriärmöjligheter i internationella miljöer och nätverk.

Efter avslutad utbildning kan du utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom forskningsenheter och andra forsknings- och vetenskapsrelaterade organisationer som utredare, projektledare eller projektdeltagare. De färdigheter som förvärvas under programmet är också relevanta för arbeten inom icke-akademiska områden, såsom tryckta medier och annan massmedia, förlag, kulturinstitutioner, politiska partier, icke-statliga organisationer, pressavdelningar och mänskliga resursavdelningar för företag, vissa myndigheter osv.

Vidare studier
Masterprogram i turkiska studier ger en utmärkt grund att stå på för vidare akademiska studier och ger dig behörighet att söka forskarutbildning i turkisk filologi, turkisk språkvetenskap eller turkisk litteraturvetenskap. De medverkande lärosätena bedriver utbildning på forskarnivå inom turkiska språk eller turkologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera att sista anmälningsdag är 17 januari.

Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift. Anmälningsavgiften är 900 kr. Studieavgiften vid Uppsala universitet är 50 000 kr per termin.

Masterprogram i turkiska studier

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 januari 2022

Anmälningskod: UU-M5310 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, språklig kompetens i turkiska språk, kunskap om lingvistik och filologi, samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor angående antagning och programspecifik information, kontakta professor László Károly:

laszlo.karoly@lingfil.uu.se

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

018-471 2252

info@lingfil.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02