Humaniora - Masterprogram i Tysklandsstudier

Läsåret 2022/2023

Bild för Humaniora - Masterprogram i Tysklandsstudier 2022/2023
Anmälan

Sverige har sedan medeltiden haft intensiva kulturella, vetenskapliga och kommersiella kontakter med det tyskspråkiga Europa. Idag är Tyskland Sveriges främsta handelspartner och inom olika forskningsområden är kontakter med tyskspråkiga universitet viktiga. Masterprogrammet i tysklandsstudier ger dig som har kandidatexamen från det humanistiska området möjlighet att fördjupa dig inom ditt huvudområde på frågor som har anknytning till det tyskspråkiga Europa.

Om programmet

Masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning mot humaniora erbjuder en utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Inom programmet bygger du vidare på din utbildning från kandidatnivån genom att specialisera dig på Tysklandsfrågor inom ditt huvudområde. Samtidigt breddar du din kompetens genom perspektiv från andra vetenskapsämnen. Här kan du bredda dina kunskaper genom flera kurser, där tysklandsrelaterade frågor belyses ur olika ämnens perspektiv.

En viktig del av programmet är studier i tyska. I utbildningen ingår en termins studier i ditt huvudområde vid ett tyskspråkigt universitet till exempel i Freiburg (im Breisgau) eller i Berlin.

Språkstudierna i Sverige och studierna i huvudämnet vid ett tyskspråkigt universitet förbereder dig för ett yrkesliv där du använder tyska som kommunikationsspråk. Masterprogrammet är attraktivt för flera olika anställningar där kunskaper och färdigheter i det tyska språket är meriterande.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med något av de ämnen som kan läsas inom programmet som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

De två första terminerna studerar du tyska och olika breddningskurser. Under termin tre och fyra specialiserar du dig i ditt huvudområde. En del av studierna är då förlagda till ett tyskt universitet och du studerar ditt ämne tillsammans med tyska studenter.

En viktig del av utbildningen är det avslutande examensarbetet. Här har du möjlighet att ge utbildningen din speciella profil genom att välja ett ämne som du är särskilt intresserad av och som du kan ha nytta av i ditt kommande yrke.

Kurser inom programmet

Termin 1
Studier i tyska (om du har tyska som huvudområde ersätts studier i tyska av ett valfritt biämne), 30 hp

Termin 2
Breddningskurser, till exempel i historia, 30 hp (fyra kurser om vardera 7,5 hp)

Termin 3
Kurs i huvudområde (läses i Uppsala), 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp
Utlandsstudier i huvudområdet, 15 hp

Termin 4
Utlandsstudier i huvudområdet, 7,5 hp
Examensarbete (läses i Uppsala), 22,5 hp
Den tyska terminen ligger senare än den svenska. Den sträcker sig från oktober till februari, och därför kommer utlandsterminen att omfatta en del av både termin 3 och 4.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarieövningar och individuell handledning beroende på kurs och ämne. När det gäller språkstudierna dominerar diskussionsseminarier och seminarier med aktivt deltagande och fortlöpande examination, för att du så mycket som möjligt ska få tillfälle att kommunicera på tyska i tal och skrift.

Under hela utbildningstiden samlas studenterna på programmet till en gemensam mångvetenskaplig seminarieserie. Seminarierna leds av lärare och forskare i olika ämnen inom programmet och av de internationella gäster som Forum för Tysklandsstudier bjuder in. Du kommer även att få tillfälle att träffa företrädare för politik, näringsliv och olika organisationer. Seminarierna ger inblickar i olika intressanta teman, som rör det tyskspråkiga Europa och tysk-svenska relationer.

Undervisningsspråken är svenska och tyska.

Du kommer att ha möjlighet till praktik på 7,5 hp.

Studera utomlands

Under programmet kommer du att studera en termin vid ett tyskt universitet. Studierna bedrivs inom ditt huvudområde, vilket kommer berika din förståelse av detta i ett tyskt sammanhang.

Karriär

Genom utbildningen har du fördjupat och breddat dina ämneskunskaper med inriktning på Tysklandsstudier. Du har en värdefull kompetens, som är en viktig merit på den svenska och europeiska arbetsmarknaden i en rad yrken inom:

  • näringsliv,
  • förvaltning och
  • kultursektor, där kontakter mellan Sverige och det tyskspråkiga Europa är ett viktigt inslag.
Utbildningen är dessutom en utmärkt förberedelse för forskarstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Humaniora

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5220 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett ämne inom historisk-filosofisk eller språkvetenskaplig fakultet som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02