Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt 2019/2020

Bild för Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt 2019/2020
Anmälan

Det ettåriga magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om båda dessa juridiska ämnesområden samtidigt som särskild tyngd läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. Utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella bolag och domstolar. All undervisning sker på engelska.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram. Vår modell av undervisning bygger på en grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten och omfattande internationellt samarbete med andra universitet.

Programansvarig är docent Katia Cejie. Ordförande i det vetenskapliga rådet är professor Bertil Wiman.

Om programmet

Magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt är ett ettårigt magisterprogram. Det allmänna syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Internationell skatterätt berör både intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör bland annat:

 • hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet,
 • källskatter på gränsöverskridande betalningar, och
 • intern lagstiftning som ska undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning.
Denna sorts lagstiftning kommer att diskuteras genom rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt. Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås av stater. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning. Härutöver syftar skatteavtalen allt oftare till att förebygga skatteflykt. Skatteavtalen är oftast utformade efter de modellavtal som OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och Förenta nationerna har utformat. Tillämpning och tolkning av skatteavtal som har utformats med stöd i dessa modellavtal behandlas utförligt. Internprissättning, vilket syftar på det pris som bolag sätter på gränsöverskridande transaktioner inom en internationell koncern diskuteras också på kursen.

EU-rätten har starkt påverkat medlemsstaternas skattelagstiftning och den påverkar också investerare utanför EU. Primärrättens påverkan på direkt beskattning (huvudsakligen genom EU:s grundrättigheter och regler om statsstöd) samt sekundärrätten som medlemsstaterna har enats om kommer att behandlas. Det gäller exempelvis skatteflyktsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränta/royalty-direktivet, handräckningsdirektivet och fusionsdirektivet. Programmet ger även en introduktion till mervärdesrätten.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Internationell skatterätt (del I), 15 hp
 • Internationell skatterätt (del II), 15 hp
Termin 2
 • Avancerade problem på den internationella skatterättens område samt grundläggande mervärdesbeskattning, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp
eller
 • Examensarbete, 30 hp, om särskilda skäl föreligger*
* Särskilda skäl att skriva uppsats om 30 hp på distans föreligger om det kan säkerställas att studenten på sin aktuella studieort kan erhålla viss handledning av lärare från Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka du som student huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som samtliga studenter före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem personer. Aktiv närvaro krävs vid seminarierna. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till exempelvis Skatteverket, advokatbyråer eller revisionsbyråer.

All undervisning sker på engelska.

Faculty and research
Many of the faculty members are leading or active members of networks and working groups within the EU and participate in high-level international research projects. Regular contact is also maintained with researchers from other national universities and colleges as well as with colleagues from other disciplines and with the business world.

Research in Uppsala is not only pursued in the traditional legal topics but also in a number of newer special fields, of which many are at the highest level both in and outside Sweden.

Karriär

Magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om båda dessa juridiska ämnesområden. Särskild tyngd läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. Denna kunskap är i hög grad eftersökt av arbetsgivare både i den privata och offentliga sektorn, vilket omfattar skattejurister, handläggare i skatteförvaltning och departement och domare. Utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella bolag och domstolar och eftersom magisterprogrammet har ett internationellt fokus öppnar den samtidigt för karriärmöjligheter internationellt.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

60 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-01-15

Anmälningskod: UU-M2811 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i skatterätt eller motsvarande kunskap i skatterätt och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

 • en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier;
 • CV;
 • ett personligt brev; och
 • två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Juridiska institutionen

Västra Ågatan 26, Uppsala

Box 512, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 20 07

Lee Holmström lawmaster@jur.uu.se

Telefon: 018-471 28 56

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.