Magisterprogram i juridik för socialt arbete

Läsåret 2023/2024

Bild för Magisterprogram i juridik för socialt arbete 2023/2024
Anmälan

Planerar du att arbeta med människor eller gör du det redan och känner att du behöver mer kunskap i juridik? Då är Magisterprogrammet i juridik för socialt arbete något för dig. Programmet ger dig unika möjligheter till fördjupade kunskaper i det sociala arbetets juridik och dess metoder. Det ger dig också möjlighet att skaffa oumbärlig kunskap för en karriär inom såväl kommunalt, regionalt och statligt arbete som icke statliga organistationer och företag som bedriver socialt arbete.

Om programmet

Magisterprogrammet i juridik för socialt arbete ger dig förutsättningar att leda och utföra socialt arbete kunskapsbaserat och enligt de utmaningar och förväntningar som finns i dagens samhälle. Programmets mål är att ge dig möjlighet att skaffa fördjupad kunskap i att tolka, fastställa och tillämpa gällande rätt samt få god insikt i aktuellt välfärdsrättsligt forsknings- och utvecklingsarbete. Att du helt enkelt ska kunna arbeta utifrån gällande rätt och därigenom tillgodose rättssäkerheten i socialt arbete.

Mer specifikt kommer du att kunna utveckla din förmåga att identifiera juridiska problem, att genomföra kvalificerade rättsutredningar för att lösa identifierade problem och att presentera såväl den kunskap som de argument som ligger till grund för den lösning du föreslår, i dialog med berörda individer och grupper. Genom programmet kommer du att tillägna dig ett utvecklat och fördjupat juridiskt kunnande och en specifik kompetens i välfärdsrätt.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder med detta program en unik magisterutbildning i välfärdsrätt riktad till blivande eller yrkesverksamma socialarbetare. Programmet har forskningsanknytning genom att undervisande lärare bedriver forskning inom välfärdsrättens område.

Efter genomgånget program kan du arbeta på departement, statliga myndigheter, regioner och i kommuner som chef, beslutsfattare, utredare och handläggare.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med välfärdsrätt som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Annika Rejmer, programansvarig

Varför startar det här programmet?
– Medborgarnas krav på offentligverksamhet har ökat under de senaste decennierna. Man vill bli professionellt bemött och få en effektiv och god service. För att upprätthålla kvaliteten och rättssäkerheten i kommunernas, regionernas och statens förvaltning krävs goda kunskaper i juridik.

Utbildningsmässigt har utvecklingen dessvärre gått i motsatt riktning. Exempelvis har det juridiska inslaget i socionomprogrammen minskat sedan socialtjänstlagen trädde ikraft, trots att socionomer, näst efter jurister, är den profession som är lagtillämpare i störst utsträckning i det svenska samhället. De flesta beslut som socionomer men även andra offentliganställda fattar om enskilda medborgare förutsätter lagstöd vilket i sin tur kräver juridiska kunskaper. 

Är det något speciellt som står ut med programmet?
– Programmet kommer att ges på distans för att möjliggöra en antagning från hela landet. Det kommer dessutom att ges på halvfart så att såväl studenter som yrkesverksamma ska kunna gå utbildningen. Föreläsningarna kommer att vara inspelade medan grupparbeten och seminarier kommer att genomföras live på Zoom. På så vis maxar vi både flexibiliteten och den personliga kontakten mellan studenterna och lärarna.

Vad får man lära sig på programmet, och vad kan man jobba med efter man gått utbildningen?
– Den röda tråden i programmet är fördjupade kunskaper i juridisk metod med målsättningen att studenterna ska kunna fastställa gällande rätt självständigt inom de rättsområden som studeras, såsom stats- kommunal- och förvaltningsrätt, socialrätt, barn- och familjerätt, våld i nära relation och arbetsrätt.

– Tanken är att utbildningen ska vara en språngbräda i karriären inom offentlig verksamhet oavsett om studenterna satsar på att bli specialist eller chef.

Vad har du för tips och råd till de som planerar att söka till programmet?
– Mitt tips är att söka programmet! Mitt råd till intresserade är att ta chansen till fördjupade kunskaper och kompetensutveckling. Programmet är det första i sitt slag och därmed unikt!

Våren 2023.

Upplägg

Programmet är upplagt så att det täcker områden som är centrala för socialt arbete i dagens Sverige. Erfarna lärare och forskare vid juridiska fakulteten undervisar på programmet vilket innebär en garanti för att du får en utbildning av högsta kvalitet. Du får ta del av det senaste inom varje område, både vad gäller materiell rätt och forskning.

Utbildningen ges på halvfart på distans, en undervisningsform som är vald för att det ska vara möjligt att gå programmet vid sidan av en anställning. Men det är en akademisk utbildning som kommer att kräva ett hängivet arbete.

Programmet inleds med en kurs i offentlig rätt, som kommer att fördjupa din kunskap om hur offentlig verksamhet ska organiseras och bedrivas samt en fördjupad utbildning i sekretess. Under den andra kursen behandlas arbetsrätt samt organisering och styrning av socialt arbete.

Under den tredje kursen studeras mänskliga rättigheter med särskilt fokus på och fördjupning i barns rättigheter. Den fjärde kursen ger möjlighet att inhämta fördjupad kunskap i familjerätt, hyresrätt och överskuldsättning och den femte i socialrätt. Under den sjätte kursen kan fördjupad kunskap i straffrätt som reglerar unga lagöverträdare och våld i nära relation inhämtas. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete.

Kurser inom programmet

Termin 1

Offentlig rätt och sekretess, 7,5 hp

Arbetsrätt samt organisation och ledning av socialt arbete, 7,5 hp

Termin 2

Mänskliga rättigheter och barns rättigheter, 7,5 hp

Familjerätt, hyresrätt och överskuldsättning, 7,5 hp

Termin 3

Socialrätt, 7,5 hp

Våld i nära relation och unga lagöverträdare, 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Vår undervisningsmodell bygger på den högkvalitativa forskning som bedrivs vid fakulteten. Hela utbildningsprogrammet är utformat kring den problembaserade lärandemetod som kännetecknar juridikstudier vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Programmets undervisningsformer omfattar digitala föreläsningar, självstudier samt grupparbeten och seminarier via Zoom. Utbildningen är följaktligen främst teoretisk.

Undervisningsmodellen har ett inkluderande pedagogiskt upplägg. Det innebär att kurserna är tematiskt upplagda och att varje tema inleds med en eller flera föreläsningar. Därefter förväntas du läsa kurslitteraturen och förbereda seminarieuppgiften som är kopplad till temat. Seminarieuppgiften förbereds även i mindre grupper där studenterna diskuterar fram ett gemensamt förslag till lösning på uppgiften. Under efterföljande lärarledda seminarium diskuteras gruppernas förslag till seminarieuppgiftens lösning.

Examination sker genom deltagande i grupparbeten och seminarier, dugga (digitala diagnostiska prov) och hemtentamen.

Undervisningen sker på svenska.

Karriär

Efter avslutad utbildning kan du söka kvalificerade tjänster inom men också utom offentlig verksamhet, exempelvis hos icke statliga organisationer och företag som bedriver socialt arbete.

Exempel på tjänster som kan sökas är utredare, handläggare, socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef, socialchef, förvaltningschef, kommittésekreterare, departementssekreterare. Arbetsmarknaden för socionomer och andra samhällsvetare med inriktning mot socialt arbete är god.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i juridik för socialt arbete

60 hp

HT 2023, 50 %, Distans

Studieort: Flexibel

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2855 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen med minst 60 hp i ett beteendevetenskapligt ämne samt 15 hp grundläggande juridik. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Chef utbildningskansliet Lena Runestig

lena.runestig@jur.uu.se

018-471 19 81

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Senast uppdaterad: 2021-03-02