Juristprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Juristprogrammet 2021/2022
  • 270 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Det leder till att du är väl förberedd inför det kommande arbetslivet. Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta inom många olika områden, exempelvis inom traditionella yrken så som advokat och domare men även inom den privata och offentliga sektorn.

Om programmet

Inom Juristprogrammet har du möjlighet till både bredd i ämnesutbudet och specialisering inom särskilda ämnesområden.

Programmet fördelas på två nivåer, grundläggande och avancerad nivå. Den första består av sex terminer och är inriktad på grundläggande obligatoriska ämnesstudier. Målet är att du som student ska få den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för fortsatta mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Den avancerade nivån består av tre terminer som till större delen ägnas åt valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. I övrigt ägnas avancerad nivå åt uppsatsarbete och en obligatorisk kurs om rättens teori, metod, historia och sociologi.

Examen

Utbildningen leder till en juristexamen (Master of Laws), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linnéa Sjögren Kanjungo
Från: Lund
Läser: Juristprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– På gymnasiet läste jag International Baccalaureate (IB) utan några inslag av juridik i min utbildning. Juristprogrammet blev ett självklart val för mig först efter att jag läst en juridikkurs vid Lunds universitet och fann ett verkligt intresse för det!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt första mål är att ta min examen. Därefter handlar det om att använda mina kunskaper och min kompetens för att arbeta med något jag verkligen trivs med och brinner för.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är den fantastiska miljön och studentandan som finns i hela staden. Att flytta till Uppsala var ett av mina bästa beslut!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag utgörs oftast av en schemalagd punkt om dagen, en föreläsning eller ett seminarium. Ett seminarium består av en grupp om cirka 25 studenter som tar sig an ett antal frågor kopplade till det aktuella rättsområdet. Innan seminariet har man förberett sig i mindre grupper och försökt att lösa problemen tillsammans innan den större diskussionen på seminariet. Utbildningen innebär mycket självstudier men bidrar också till frihet att i viss utsträckning kunna planera sin tid som man känner. Efter ett seminarium eller en föreläsning brukar jag sätta mig i ett bibliotek på något campus och fortsätta mina studier. Att planera in någon typ av fysisk träning under veckan är också något jag prioriterar högt då det bidrar till ett bättre studiefokus.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet i Uppsala är fantastiskt, brett och det finns verkligen något för alla. Att engagera sig i något man tycker är kul vid sidan av studierna kan verkligen ge mycket tillbaka vid sidan av hårt arbete. I perioder kan juridikstudier vara väldigt tuffa och kräver mycket fokus, men det är viktigt att komma ihåg att ta vara på sin studietid och passa på att göra lite roliga saker vid sidan av.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det är svårt att säga att ett specifikt minne har varit det bästa utan studietiden har överlag varit riktigt bra. Att få uppleva en ny stad, träffa massa härliga nya vänner och få plugga något man tycker är väldigt intressant är otroligt givande som en helhet.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Förbered dig på att få lägga ner mycket tid och arbete på studierna men kom ihåg att alla juriststudenter är i samma situation. Man delar jobbiga perioder och hjälper varandra på vägen. Juristutbildningen är inte bara tuff utan även väldigt rolig så du har väldigt mycket spännande saker att se fram emot också!

Tre snabba frågor:
Favoritplats i din studentstad?
– Favoritplatsen är nog absolut att sitta längs med Fyrisån i solen och bara njuta.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg är en fantastisk tradition och bjuder på mycket kul!

Vad gör du om fem år?
– Om fem år kommer jag ha tagit min examen och börjat jobba med den juridik jag fastnat för under min studietid. Vi får se vad det blir och vart jag gör det men det ska bli otroligt spännande!

Vt 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

GRUNDNIVÅ, termin 1-6
Terminskurs 1
Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt
Detta är en introduktionstermin som präglas av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation. I inledningsfasen sker detta med anknytning till grundläggande civil- och processrätt. Kursen har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i statsrätt inkluderande institutionell EU-rätt.

Terminskurser 2-3
Civilrätt
Terminerna bildar ett sammanhängande civilrättsår med en avslutande tentamen varje termin. Den första civilrättsterminen läses bland annat avtalsrätt, speciell och allmän kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Termin tre studeras sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Båda terminerna innehåller också ett visst inslag av jämförande studium av utländsk rätt.

Terminskurs 4
Straff- och processrätt
Denna termin består av studier i straff- och processrätt. I terminen ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor.

Terminskurs 5
Associationsrätt och skatterätt
Kursen består till drygt hälften av skatterätt och i övrigt av associationsrätt/bolagsrätt.
Terminens olika delämnen läses både var för sig och integrerade med varandra. Delämnena studeras ur svensk, europeisk och internationell aspekt.

Terminskurs 6
Förvaltningsrätt och internationell rätt
Terminen omfattar studier i förvaltningsrätt och internationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt). Studierna bedrivs parallellt och delvis integrerat.

AVANCERAD NIVÅ, termin 7-9
Avancerad nivå består av valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp). En kurs är på 30 hp, en terminslång ämnesöverskridande och ämnesintegrerande kurs med tematisk inriktning och starka inslag av självständigt arbete samt ytterligare en fördjupningskurs om 15 hp.
En teoretisk fördjupning om 15 hp, Rättshistoria och allmän rättslära, samt ett examensarbete om 30 hp (med eller utan praktik).

Det ges kurser på avancerad nivå, valfria fördjupningskurser, inom de juridiska ämnena och du har möjlighet att läsa kurser på svenska eller engelska. Det finns cirka 45 kurser på avancerad nivå varje läsår som du kan söka till. Exempel på kurser; Konstitutionell rätt, 30 hp, Arbetsrätt, 15 hp, Skadeståndsrätt, 15 hp, Straffrättens teori och praktik, 30 hp, Företagsbeskattning, 30 hp, Democracy and Human Rights, 15 hp.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter, seminarieundervisning. Kursdeltagarna får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall.

Undervisningen förbereds i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerlig med åtföljande diskussion och kommentarer från läraren.

Lärarens roll är för det första kritiskt kommenterande: att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet.

Läraren har också en viktig organiserande funktion: planera fördelningen av uppgifter, utnyttjande av vissa arbetsgrupper för specialuppgifter, se till att alla grupper får lägga fram sina resultat och vara verksam för att få sviktande grupper att fungera normalt.

Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion som kan vara givande från metodsynpunkt.

Smågruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen blir i denna form basen för inlärningen och samtidigt det instrument som skapar aktivitet i den stora gruppen. Arbetet i basgruppen ger träning i samarbete och i att ge och ta argument.

Eftersom basgruppsarbetet förutsätter grundlig enskild förberedelse för att kunna vara effektivt innebär denna arbetsform också en träning i individuellt arbete och utvecklar goda studievanor.

All undervisning i seminarieform kännetecknas av att aktivitetskravet riktas mot studenterna i första hand. Mest djupgående blir diskussionerna på seminarierna när dessa ägnas åt något eller ett par mera sammansatta problem.

Studera utomlands

Studenterna vid juridiska institutionen i Uppsala har möjlighet att, genom något av våra utbytesprogram, tillbringa en termin eller ett läsår utomlands och sedan tillgodoräkna de utländska kurserna som fördjupningskurser i juristexamen i Uppsala. Juridiska institutionen har utbyten inom Erasmus-programmet och Nordplus-programmet samt med Minnesota Law School i USA, Auckland University på Nya Zeeland, Bond University i Australien och Singapore Management University i Singapore.

Karriär

Arbetsmarknaden för jurister är väldigt bred eftersom juridisk kompetens efterfrågas i allt fler sammanhang, bland annat på grund av EU och internationaliseringen. Dessutom är metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem till stor nytta även utanför den juridiska sfären. Det innebär att du som jurist kan konkurrera på arbetsmarknaden med personer med annan utbildning.

Många jurister arbetar som handläggare på myndigheter av olika slag, på försäkringsbolag, banker, organisationer och företag. Juristen kan till exempel vara handläggare, skadereglerare, företagsledare, utredare eller polischef.

Många jurister fortsätter att utbilda sig genom att tingsmeritera sig. Det innebär att de arbetar som notarie under handledning i två år på tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det kallas för att "sitta ting". För att bli åklagare eller kronofogde måste en jurist vara tingsmeriterad. Det är även vanligt att man sitter ting om man tänker sig att bli domare eller advokat trots att det inte är ett formellt krav för dessa yrken. Även för högre tjänster inom statlig förvaltning är det ofta ett krav att vara tingsmeriterad. Efter minst tre års kvalificerat juridiskt arbete och efter att ha klarat Advokatsamfundets kurs kan man ansöka om att bli advokat.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär

Behörighet och anmälan

Juristprogrammet

270 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr

Juristprogrammet

270 hp

VT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-P7800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Carolina Westin

018-471 20 42

Studievägledare Lee Holmström

018-471 28 56

jurstudexp@jur.uu.se

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Juristprogrammet 270 hp måste du registrera dig för att ha rätt att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter Terminskurs 1.
För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 18 augusti 2021. Om du inte har registrerat dig senast den 18 augusti 2021, stryks din antagning till programmet.

Programmet startar med en digital välkomstföreläsning den 23 augusti kl 10.15. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Reservplacerad ?
Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid Juridiska institutionen, om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 19 augusti. Det kommer framgå av mailet från studievägledningen, hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost, då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar i skräpposten.

Senast uppdaterad: 2021-03-02