Juristprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Juristprogrammet 2022/2023
  • 270 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Juristprogrammet i Uppsala bygger på en metod där du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av problembaserad inlärningsmetod tränas du i att finna lösningar på juridiska problem. Du kommer att vara väl förberedd inför det kommande arbetslivet. Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta inom många olika områden, exempelvis inom traditionella yrken så som advokat och domare.

Om programmet

När du utbildar dig till jurist får du omfattande kunskaper om hur vårt samhälle ser ut och fungerar där juridiken utgör samhällets spelregler. Programmet fokuserar på seminarier där du får diskutera verklighetsbaserade scenarion och resonera kring vilka rättsregler som är aktuella. Tillsammans med de metoder och verktyg som vårt juristprogram ger kan du med din ämneskunskap identifiera, analysera och lösa komplicerade problem, vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande arbete som jurist.

Utbildningen ger dig:

  • En unik analytisk och problemlösande förmåga samt skicklighet i muntlig och skriftlig framställning och argumentation.
  • Träning i hur en jurist arbetar genom verklighetsbaserade metodövningar.
  • Möjlighet till praktik eller utlandsstudier.
  • Ett gott renommé hos många arbetsgivare i såväl Sverige som internationellt.

Programmet är indelat i två nivåer. Under den första delen läser du grundläggande obligatoriska kurser i juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, civilrätt, straff- och processrätt, associationsrätt och skatterätt samt förvaltningsrätt och internationell rätt. De ger dig en god överblick över rättssystemet. Samtidigt får du med dig de teoretiska redskap som tar dig vidare till mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Den avancerade nivån består av tre terminer där du till största del inriktar dina studier på valfria och tematiska kurser. Du får nu möjlighet att fördjupa dig i juridiska ämnen som intresserar dig. Om du vill kan du även läsa en termin eller ett läsår utomlands genom något av våra utbytesprogram. Inom denna del ingår även en kurs i rättshistoria och allmän rättslära samt ett avslutande examensarbete som du även kan kombinera med praktik.

Juristprogrammet vid Uppsala universitet är mycket väletablerat i den svenska och internationella juristkåren. Här finns en stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete som gör programmet till en av Skandinaviens mest populära och mest ansedda juristutbildningar. Den håller sin höga nivå inte minst tack vare våra framstående forskare som leder undervisningen och som i sin tur drar nytta av den återkoppling som våra engagerade studenter bidrar med.

Examen

Utbildningen leder till en juristexamen (Master of Laws, LLM), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tannaz Sadeghloo
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Som barn hade jag mycket kontakt med diverse myndigheter men jag kände mig aldrig hörd, och mina rättigheter blev inte tillgodosedda. Jag lovade därför mig själv att en dag göra förändring och hjälpa andra barn. Att studera juridik var en självklarhet redan när jag gick i grundskolan och nu är jag här.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
– Jag skulle säga att det allra bästa är staden i sig. Uppsala är en liten, charmig stad med mycket historia och kultur. Det är också en studentstad, vilket innebär att det finns campus nästan överallt, många bibliotek och alltid saker att göra. Det bästa med att plugga juristprogrammet är att alla är ambitiösa och har liknande mål. Det bidrar till intressanta diskussioner under seminarierna som utvecklar oss alla. Dessutom stöttar vi varandra när det blir jobbigt. Det finns en stor gemenskap. 

Hur tacklar du det du upplever som svårt?
– Genom att skapa balans mellan plugg, jobb och nöje. I början av mina studier upplevde jag att det var svårt att skapa balans, vilket bidrog till inre stress och ångest hos mig. Det var inte hållbart, så jag köpte en fysisk kalender där jag planerade vilka dagar jag skulle plugga, jobba och göra annat.

Berätta om studentlivet!
– Välkommen till Uppsala, välkommen till studentlivet! Här finns något för alla. Nationer utgör kärnan av studentlivet. Nationerna erbjuder allt mellan himmel och jord: fika, pub, lunch, middag och klubb. Dessutom anordnar de evenemang och andra aktiviteter. Vi på juristprogrammet kan även gå med i Juridiska Föreningen som är vår studentkår.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Slutliga målet är att bli advokat och arbeta som målsägandebiträde med frågor som jag brinner för. För att uppnå den drömmen krävs det dock att jag först tar min examen och sedan arbetar som biträdande jurist i några år.     

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Gör det för din skull! Juristprogrammet innebär mycket studier därför är det viktigt att du faktiskt gillar juridik. Jag skulle också rekommendera att börja utbildningen med öppet sinne. Många som börjar på juristprogrammet är helt övertygade vad de vill arbeta med i framtiden men det är viktigt att vara öppen och vilja lära sig nya rättsområden. Var också redo att lägga tid på plugget. Juristprogrammet innebär mycket självstudier det är du som måste göra jobbet. Köp en kalender, gör dig redo för mycket plugg och njut av en tid i ditt liv du aldrig kommer glömma. 

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Uppe vid slottet när det är solnedgång. Utsikt över hela Uppsala och en makalös himmel. 

Var finns den bästa studieplatsen?
Frågan ingen student vill avslöja. Jag brukar gömma mig på Trädgårdsgatan.  

Våren 2023.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Möjlighet att studera juridik i Uppsala fanns redan när universitet grundades 1477. Juridik beskrivs ofta som läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Bakom det döljer sig såväl nationell som internationell rätt. Hos oss finns både bredd och djup i de områden som vi forskar och undervisar i. Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar.

Kurser inom programmet

GRUNDNIVÅ, termin 1-6

Grundnivån består av ett antal obligatoriska terminskurser som ger dig den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för att gå vidare till programmets avancerade nivå. Vid varje terminsavslut skriver du en tentamen.

Termin 1

Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30 hp

Juristprogrammet inleds med en introduktionstermin som präglas av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation. Kursen har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i statsrätt inkluderande institutionell EU-rätt.

Termin 2 och 3

Civilrätt, 30 + 30 hp

Tillsammans bildar terminerna ett sammanhängande civilrättsår. Under den första civilrättsterminen läser du bland annat avtalsrätt, speciell och allmän kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt. Nästa termin studerar du sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Båda terminerna innehåller också ett visst inslag av jämförande studier av utländsk rätt.

Termin 4

Straff- och processrätt, 30 hp

Denna termin studerar du straff- och processrätt. I studierna ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor.

Termin 5

Associationsrätt och skatterätt, 30 hp

Kursen består till drygt hälften av skatterätt och i övrigt av associationsrätt/bolagsrätt. Du läser de olika delämnena både var och en för sig och integrerade med varandra. De studeras ur svensk, europeisk och internationell aspekt.

Termin 6

Förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 hp

Terminen omfattar integrerade studier i förvaltningsrätt och internationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt).

AVANCERAD NIVÅ, termin 7-9

Kurserna på avancerad nivå under termin 7-9 bygger på grundnivån. De är ämnesintegrerade och fördjupade. På avancerad nivå läser du en kurs i rättshistoria och allmän rättslära på 15 hp, två valbara fördjupningskurser om 30 respektive 15 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Om undervisningen

Utbildningen är problemorienterad. Det innebär att den röda tråden i studierna är en rad problemställningar. Undervisningen sker mestadels i mindre seminariegrupper om cirka 25 studenter. Till varje kursmoment får du och de andra kursdeltagarna ett antal uppgifter som ni ska arbeta er igenom. De flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall. Uppgifterna förbereds i mindre arbetsgrupper (basgrupper) och redovisas i seminariegruppen med åtföljande diskussion. Lärarens roll är främst att kritiskt kommentera och att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion som är givande ur metodsynpunkt.

Basgruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen utgör grunden för inlärningen och skapar aktivitet i den stora gruppen. I basgrupperna tränar du på samarbete och på att ge och ta argument. För att arbetet i gruppen ska vara effektivt och givande krävs att du är väl förberedd.

All undervisning i seminarieform kännetecknas av hög studentaktivitet där du och dina kurskamrater tar ansvar för att diskussionerna på seminariet grundas på relevant rättslig argumentation. Mest djupgående blir diskussionerna när dessa ägnas åt ett eller ett par mer sammansatta problem.

Studera utomlands

Som student vid juridiska institutionen har du möjlighet att tillbringa en termin eller ett läsår utomlands genom något av våra utbytesprogram. Vi har utbyten inom Erasmus-programmet och Nordplus-programmet, samt med Minnesota Law School i USA, Auckland University på Nya Zeeland, Bond University i Australien och Singapore Management University i Singapore. De utländska kurserna tillgodoräknar du som fördjupningskurser i din juristexamen. Mer information om att studera utomlands hittar du på vår hemsida.

Karriär

Utöver de traditionella yrkesgrupperna advokat, åklagare och domare behövs jurister på privata bolag, som handläggare på myndigheter, i ideella organisationer och inom politiken som juridiskt sakkunniga. För dig som är intresserad av ett arbete med inriktning mot juridik väntar en bred och attraktiv arbetsmarknad.

Många av våra tidigare studenter arbetar på försäkringsbolag, banker, organisationer, företag samt inom kommuner, myndigheter och departement. Du kan även arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete och hållbarhetsfrågor för att nämna några områden med stort behov av juridisk kompetens.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Juristprogrammet

270 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr

Juristprogrammet

270 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P7800 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 405000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Lee Holmström

lee.holmstrom@jur.uu.se

018-471 28 56

Chef utbildningskansliet Lena Runestig

lena.runestig@jur.uu.se

018-471 19 81

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Juristprogrammet 270 hp måste du registrera dig för att ha rätt att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter Terminskurs 1.

För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 8 januari 2023. Om du inte har registrerat dig senast den 8 januari 2023, stryks din antagning till programmet.

Programmet startar med en välkomstföreläsning den 16 januari 2023. Mer om programstarten hittar du på Terminskurs 1:s sida i Studium.

Reservplacerad ?

Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid Juridiska institutionen, om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 9 januari 2023. Det kommer framgå av mailet från studievägledningen, hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost, då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar i skräpposten.

Senast uppdaterad: 2021-03-02