Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 2020/2021

Bild för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med juridik i samhällsbyggnadsprocessen? Då kan lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning på Uppsala universitet vara något för dig. Programmets huvudsakliga inriktning är juridik och samhällsplanering. Syftet med programmet är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning.

Om programmet

Det finns idag ett stort behov av kompetens inom området för samhällsbyggande och det råder ett underskott på juridisk kompetens och kunskap om samhällsbyggandets formella processer. Regeringen har därför bett Uppsala universitet starta denna unika lantmätarutbildning med juridisk inriktning.

Utbildningen, som är ett led i att skapa och upprätthålla ett gott samhällsbyggande, syftar till att tillgodose behovet av rättslig kompetens när vi bygger framtidens samhälle.

Utbildningen ger dig:

  • en unik kompetensprofil baserad på reella behov för att bygga vårt framtida samhälle
  • kunskap om såväl det juridiska som tekniska och ekonomiska i samhällsbyggnadsprocesserna
  • mycket goda jobbmöjligheter
Samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap är ett nytt tvärvetenskapligt huvudområde sprunget ur de behov och värderingar som styr vårt samhällsbyggande. Inom vetenskapsområdet förenas och integreras ett stort antal perspektiv, metoder och tekniker från olika discipliner, för att ge en nödvändig helhetssyn på samhällsbyggande ur ett brett ändamåls- och hållbarhetsperspektiv.

Markanvändningen styrs av en rättslig reglering, men givetvis också av en ekonomisk sida. Vidare måste alla förhålla sig till en teknisk dimension där en allmän kunskap i tekniska frågor, hållbar utveckling etcetera är av stor betydelse i sammanhanget. Därför kommer du att förutom juridik att få relevanta kunskaper i ekonomi och teknik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsbyggnad och fastighetsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Programmet utgör en grundutbildning bestående av sex terminer. Den första terminen är huvudsakligen inriktad på juridiska ämnesstudier. På övriga terminer integreras och alterneras juridiken med programmets övriga ämnen.

Utbildningen är organiserad i en ämnesmässig ordning som kan sägas spegla samhällsbyggandet och dess naturliga utveckling. Av betydelse för ordningen är också de kunskaper som behövs för de olika utvecklingsstegen. Det första ämnesområdet är introducerande. Därpå följer ett allmänt rättsligt, med samhällsplanering och miljö, ett med markåtkomst, plangenomförande och ersättning samt ett ämnesområde med projektledning och kommunikation.

År 1
Första året får du en introduktion med i första hand rättsliga förtecken, men också de ytterligare perspektiven i utbildningen, bland annat ekonomi, samhällsbyggnad, hållbarhet och teknik. Till det introducerande avsnittet hör också vissa mer allmänna juridiska områden som bör behärskas innan en fördjupning tar vid. Dessa ämnen är bland annat allmän fastighetsrätt, offentlig rätt samt entreprenadjuridik med upphandling.

År 2
Under andra läsåret ges mer ingående kunskaper och perspektiv med avseende på samhällsplanering och miljö. Här ingår den juridiska plan- och fastighetsbildningsprocessen och miljörätt, men också frågor inom naturresursläran och hållbarhet i ett vidare perspektiv. Vidare berörs vissa tekniskt orienterade delar inom bygg- och anläggningsteknik.

Härefter följer ett avsnitt omfattande markåtkomst, plangenomförande och ersättning. Ämnesområdet innehåller både juridiska och ekonomiska inslag. Övervägande delen av blocket ägnas åt juridik rörande ersättning för de skador som orsakas fastighetsägare och andra. Beräkning av den ersättning som ska utgå bygger i stor utsträckning på ekonomiska teorier och modeller, som också behandlas.

År 3
Tredje läsåret inleds med en introduktion i tekniskt lantmäteri samt innefattar företagsekonomi och speciell fastighetsrätt. Perspektivet är här att genomföra och förverkliga beslutade detaljplaner. Härefter följer en fördjupad introduktion i Geografiskt informationssystem (GIS) och Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Studierna övergår därefter i avsnitt med projektledning och kommunikation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter, i form av seminarier. Du och dina kurskamrater kommer att få uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall eller praktiska scenarion. Undervisningen förbereder ni sedan i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerligt med åtföljande diskussion och kommentarer från lärarna. Arbetet i basgruppen är en viktig träning i samarbete samt i att ge och ta argument.

Lärarens roll på utbildningen är i huvudsak att vara kritiskt kommenterande och att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. Läraren sammanfattar också i efterhand ämnesstoffet och inlärningsresultaten.

Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 500 universitet i hela världen.

Karriär

Utsikterna för studenter som går programmet att få en plats på arbetsmarknaden är mycket goda. Jobb finns hos både myndigheter och privata företag - bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag, samt större markägare och fastighetsbolag som förvaltar och exploaterar fastigheter.

Behovet av kunskap som baseras på en kombination av mark- och fastighetsjuridik, samhällsplanering samt miljö- och hållbarhetsinriktning är bara i sin linda. Inte minst har det stöd i regeringens rapporter från 2012 och 2016 där bristen på tillgången på personer med relevant utbildning framhålls som ett samhällsproblem.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär

Behörighet och anmälan

Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2820 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Carolina Westin

jurstudexp@jur.uu.se

018-471 20 42

Studievägledare Lee Holmström

jurstudexp@jur.uu.se

018-471 28 56

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.