Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 2020/2021

Bild för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Framtidens samhälle kanske inte skapas av jurister, men juridisk kompetens är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen. På lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning lär du dig skapa och upprätthålla ett gott samhällsbyggande. Du får en bred utbildning med mycket goda jobbmöjligheter som förutom ett fokus på juridik innefattar bland annat nationalekonomi, samhällsplanering och hållbar utveckling. Kartografi och andra tekniska inslag ingår också.

Om programmet

Inom samhällsbyggandet finns ett stort behov av juridisk kompetens och kunskap om samhällsbyggandets formella processer. Regeringen har därför bett Uppsala universitet starta denna unika lantmätarutbildning med juridisk inriktning.
 
Markanvändningen styrs av en rättslig reglering, men givetvis också av en ekonomisk sida. Vidare måste alla förhålla sig till en teknisk dimension där en allmän kunskap i tekniska frågor, hållbar utveckling etcetera är av stor betydelse. Därför kommer du att, förutom juridik, få relevanta kunskaper i ekonomi och teknik.
 
Utbildningen syftar till att tillgodose detta behov av kompetens när vi bygger framtidens samhälle och den ger dig:
 

  • en unik kompetensprofil baserad på reella behov för att bygga vårt framtida samhälle
  • kunskap om såväl det juridiska som tekniska och ekonomiska i samhällsbyggnadsprocesserna
  • mycket goda jobbmöjligheter
 
Samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap är ett nytt tvärvetenskapligt huvudområde sprunget ur de behov och värderingar som styr vårt samhällsbyggande. Inom vetenskapsområdet förenas och integreras ett stort antal perspektiv, metoder och tekniker från olika discipliner, för att ge en nödvändig helhetssyn på samhällsbyggande ur ett brett ändamåls- och hållbarhetsperspektiv.
 
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsbyggnad och fastighetsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Programmet utgör en grundutbildning bestående av sex terminer. Den första terminen är huvudsakligen inriktad på juridiska ämnesstudier. På övriga terminer integreras och alterneras juridiken med programmets övriga ämnen.

Utbildningen är organiserad i en ämnesmässig ordning som kan sägas spegla samhällsbyggandet och dess naturliga utveckling. Av betydelse för ordningen är också de kunskaper som behövs för de olika utvecklingsstegen. Det första ämnesområdet är introducerande. Därpå följer ett allmänt rättsligt, med samhällsplanering och miljö, ett med markåtkomst, plangenomförande och ersättning samt ett ämnesområde med projektledning och kommunikation.

År 1
Första året får du en introduktion med i huvudsak rättsliga förtecken, men också ekonomi, samhällsbyggnad, hållbarhet och teknik. Till det introducerande avsnittet hör också vissa mer allmänna juridiska områden som du behöver behärska innan en fördjupning tar vid. I det ingår bland annat allmän fastighetsrätt, offentlig rätt och entreprenadjuridik med upphandling.
 
År 2
Under andra läsåret får du mer ingående kunskaper om, och perspektiv på, samhällsplanering och miljö. Här ingår den juridiska plan- och fastighetsbildningsprocessen och miljörätt. Du studerar också frågor inom naturresurslära och hållbarhet i ett vidare perspektiv. Slutligen får du lära dig vissa tekniskt orienterade delar inom bygg- och anläggningsteknik.
 
Härefter följer ett avsnitt omfattande markåtkomst, plangenomförande och ersättning. Här studerar du både juridik och ekonomi. Övervägande delen av blocket ägnas åt juridik rörande ersättning för de skador som orsakas fastighetsägare och andra.
 
 
År 3
Tredje läsåret inleder du med en introduktion i tekniskt lantmäteri och studerar också företagsekonomi och speciell fastighetsrätt. Perspektivet är här att genomföra och förverkliga beslutade detaljplaner. Här får du också en fördjupad introduktion i Geografiskt informationssystem (GIS) och Byggnadsinformationsmodellering (BIM).
 
Slutligen studerar du projektledning och kommunikation och hela utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Termin 1
Juridisk introduktionskurs och introduktion till samhällsbyggnad 15 hp                        
Förvaltningsrätt och kommunalrätt 7,5 hp                                                                        
Entreprenadrätt och upphandling 7,5 hp                                                                       
 
Termin 2
Introduktion till mikroekonomi för lantmätare 7,5 hp                                                      
Allmän fastighetsrätt 15 hp                                                                                              
Samhälls- och stadsplanering 7,5 hp                                                                               
 
Termin 3
Speciell fastighetsrätt 15 hp                                                                                            
Introduktion till makroekonomi för lantmätare 7,5 hp                                                  
Bygg- och anläggningsteknik 7,5 hp                                                                                 
 
Termin 4
Miljörätt 7,5 hp                                                                                                                 
Naturresurser och hållbar utveckling 7,5 hp                                                                      
Företagsekonomi - Fastighetsvärdering 7,5 hp                                                                
Speciell fastighetsrätt - Markåtkomst och ersättning 7,5 hp                                           
 
Termin 5
Introduktion till geodetisk mätningsteknik 7,5 hp                                                          
Företagsekonomi - Projekt- och företagsvärdering med fastighetsförvaltning 10 hp      
Speciell fastighetsrätt - Plangenomförande 7,5 hp                                                         
Projektledning och kommunikation med förhandling och medling 5 hp                        
 
Termin 6
Geografiska Informationssystem Geodesi 7,5 hp                                                           
Rumslig analys med byggnadsinformationsmodellering (BIM) 7,5 hp                            
Kandidatarbete 15 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter, i form av seminarier. Du och dina kurskamrater kommer att få uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall eller praktiska scenarion. Undervisningen förbereder ni sedan i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerligt med åtföljande diskussion och kommentarer från lärarna. Arbetet i basgruppen är en viktig träning i samarbete samt i att ge och ta argument.

Lärarens roll på utbildningen är i huvudsak att vara kritiskt kommenterande och att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet. Läraren sammanfattar också i efterhand ämnesstoffet och inlärningsresultaten.

Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 500 universitet i hela världen.

Karriär

Utsikterna för dig som går programmet att få ett arbete är mycket goda. Regeringen framhåller i två rapporter bristen på personer med denna kompetens som ett samhällsproblem.
 
Jobb finns hos både myndigheter och privata företag - bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag, samt större markägare och fastighetsbolag som förvaltar och exploaterar fastigheter.

Behörighet och anmälan

Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2820 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Carolina Westin

jurstudexp@jur.uu.se

018-471 20 42

Studievägledare Lee Holmström

jurstudexp@jur.uu.se

018-471 28 56

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.