Nordiskt masterprogram i miljörätt

Läsåret 2022/2023

Bild för Nordiskt masterprogram i miljörätt 2022/2023
Anmälan

Internationellt, inom EU och nationellt finns många lagar för att hantera klimatuppvärmning och andra miljöproblem. Miljörätt är ett komplext och dynamiskt rättsområde och det efterfrågas experter i ämnet, såväl nationellt som internationellt. Det nordiska masterprogrammet i miljörätt ger dig en konkurrenskraftig examen med fördjupning inom klimaträtt och förvaltning av naturresurser. Du får studera vid tre nordiska universitet, alla med specialistkompetens i miljörätt.

Om programmet

Programmet behandlar miljörätt på tre nivåer: internationellt, inom EU och i de olika nordiska länderna. Målet är att skapa goda förutsättningar för dig som vill arbeta juridiskt inom miljöområdet, nationellt eller internationellt, men även för dig som vill genomföra en forskarutbildning i miljörätt vid universitet.

Programmet ger grundläggande teoretisk och metodologisk kunskap i miljörätt. Därutöver får du fördjupade juridiska kunskaper och färdigheter inom två centrala miljöområden: (i) förvaltning av naturresurser och skyddet för biologisk mångfald samt (ii) klimatuppvärmning och energiomställning.

Du studerar i tre nordiska länder, först vid Uppsala universitet i Sverige, därefter vid Östra Finlands universitet i Joensuu och slutligen vid UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø. Detta ger dig internationella erfarenheter inom och vid sidan av utbildningen. Varje universitet har sin egen kulturella och sociala miljö. Observera att ansökan till programmet sker endast vid Uppsala universitet.

Programmet är tvåårigt och har ett givet utbud av kurser. Det finns en stark forskningsanknytning i utbildningen, dels genom att nästan alla lärare är disputerade, dels genom krav på studenterna att göra egna utredningar inför seminarier och att genomföra en masteruppsats om 30 hp.

Examen

Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosäten som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science, 120 credits) (Uppsala universitet), Master of International and Comparative Law (Itä-Suomen yliopisto), Master of Laws (UiT Norges arktiske universitet).

Upplägg

Programmet består av tre delar som i korthet innebär: introduktion till miljörätten, fördjupning inom två miljörättsliga delområden, samt en ytterligare fördjupning i en masteruppsats.

Introduktion till miljörätten
Under programmets första del går du en grundläggande introduktionskurs där rättens roll inom miljöpolitiken står i centrum (första terminen, Uppsala). Du får lära dig funktionerna och potentialen hos olika miljörättsliga instrument och principer, men också hur lagstiftning och rättsliga principer kan motverka genomförandet av miljömål och grön tillväxt. Du får även kunskaper om hur internationell miljörätt och EU-miljörätt interagerar med nationell rätt och om grundläggande strukturer och utmaningar i de olika nordiska ländernas miljörätt.

Fördjupning inom två miljörättsliga delområden
Programmets andra del (slutet av första och hela andra och tredje terminen) innebär en specialisering inom två miljörättsområden. Båda är av grundläggande betydelse internationellt, inom EU och i Norden. Du läser flera kurser, vissa ges parallellt.

Det första området är reglerna om förvaltning av naturresurser, inklusive skydd av biologisk mångfald. I en första inledande kurs i Uppsala analyseras relationen mellan förvaltningen av naturresurser (skog, vatten, vind med mera) och intresset av att bevara biologisk mångfald enligt internationell rätt, EU-rätt och de nordiska rättsordningarna. I Joensuu på termin två tar du kurser i internationell rätt och skog, internationell vattenrätt samt om miljökonsekvensbedömningar. I Tromsø på termin tre studerar du internationell rätt och hållbart nyttjande av levande marina naturresurser. Kursen omfattar studier kring skydd av biologisk mångfald i samband med uttag av havets resurser inom och utanför områden under nationell jurisdiktion och erbjuder fallstudier om nationellt genomförande.

Det andra området för specialisering är klimat- och energirätt. Den första kursen går i Joensuu. Den ger dig en grundläggande förståelse för klimatutmaningen och de viktigaste rättsliga verktygen och policyinstrumenten vid begränsning av, men även anpassning till, klimatförändringen. Du läser även en kurs i internationell ekonomisk rätt och den gröna omställningen. Denna kurs ger en bred översikt över de viktigaste internationella rättsliga instrumenten och institutionerna som är relevanta för grön omställning. På kursen studeras de komplexa kopplingarna mellan internationell ekonomisk rätt och den gröna omställningen i syfte att fördjupa förståelsen av deras roll i att främja eller hindra en sådan omställning.

I Tromsø tar du en kurs som ger fördjupad kunskap om förhållandet mellan klimat och energi, inbegripet konsekvenserna av klimatlagstiftningen för energisektorn, förnybar energi, utsläppshandel och geologisk lagring av koldioxid. Kursen innehåller också fallstudier från Arktis.

Masteruppsats
Under programmets tredje del, sista terminen, skriver du en masteruppsats. Genom de olika kurserna har du fått fördjupade kunskaper om rättsliga frågor kring förvaltning av naturresurser och biodiversitet, liksom om klimat- och energirätt. Uppsatsen ska behandla ett specifikt ämne inom något av dessa två områden. Du får handledning under uppsatsarbetet. Vid kursens seminarier får du råd om juridisk metod, strukturering och skrivfärdighet. För att antas till fjärde terminen måste den studerande ha fullgjort 75 hp av programmets kurser.

Kurser inom programmet

Termin 1:
Studier vid Uppsala universitet:
Rättens roll i miljöpolitiken, 15 hp
Lagstiftning om förvaltning av naturresurser och skydd av biologisk mångfald, 15 hp

Termin 2:
Studier vid Universitetet för Östra Finland, Joensuu:
Klimatlagstiftning och politik, 5 hp
Internationell ekonomisk rätt och den gröna omställningen, 5 hp
Internationell miljörätt II, 5 hp
Internationell rätt och skog, 5 hp
Miljö- och social konsekvensbedömning, 5 hp
Internationell vattenrätt, 5 hp

Termin 3:
Studier vid UiT Norges Arktiske universitet, Tromsø:
Energi- och klimaträtt, 15 hp
Skydd av marina miljöer med inriktning på lagstiftning om levande marina resurser, 15 hp

Termin 4:
Examensarbete i miljörätt, 30 hp, vid UiT Norges Arktiske universitet, Tromsø.
Seminarier i början, och i mitten av terminen. Ingen skyldighet för studenter att bo i Uppsala, Tromsø eller Joensuu. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt, men kan i de flesta fall ske via videolänk.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika undervisningsformer, främst föreläsningar och seminarier. Undervisningsformerna varierar beroende på de olika kursernas mål. Undervisningen är i hög grad inriktad mot problemlösning, kritiskt tänkande och aktivt studentdeltagande i form förberedelse till seminarier samt muntliga och skriftliga prestationer vid dessa. Du arbetar ofta i en grupp med andra studenter. Seminarierna omfattar bland annat analyser av rättsfall och konstruerade hypotetiska fall, liksom processpel. ​Gruppen består av maximalt 25 studenter.

Utbildningen är i huvudsak teoretisk. Nästan alla lärare har en doktorsexamen i juridik, många är professorer. Planen är att även engagera praktiskt verksamma jurister från domstolar, företag, myndigheter och intressegrupper som lärare. På vissa av kurserna kommer du att göra studiebesök hos företag och myndigheter.

Om möjligt kommer praktiker att involveras som rådgivare (inte handledare eller examinator) under masteruppsatsen. Examination sker på olika sätt. Skriftlig tentamen är vanligast, men även muntliga och skriftliga prestationer vid seminarier värderas. Den institution som ansvarar för kursen är också ansvarig för examinationen av denna.

Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.

Karriär

Miljörätten är omfattande och växande internationellt, inom EU och nationellt. Därför efterfrågas experter som kan hantera det komplexa rättsområdet. Detta gäller inte minst i samband med hållbart nyttjande av naturresurser och skydd för biodiversitet samt inom klimat- och energiområdet.

Det behövs miljörättsexperter bland annat vid departement, vid statliga och kommunala myndigheter, i domstolar, inom EU-kommissionen och FN:s miljöprogram, men även på det privata området: företag, advokatbyråer, miljöorganisationer med mera. En examen från det nordiska miljörättsprogrammet bör vara mycket konkurrenskraftig. Det finns inget annat masterprogram i Norden med samma inriktning.

En examen från programmet är också mycket värdefull om du ansöker om forskarutbildning i miljörätt. Miljörättsforskningen är mycket aktiv, inte minst i Norden. Universiteten efterfrågar kompetenta forskare och lärare i ämnet. En examen från programmet kan med fördel även användas om du vill söka ett annat masterprogram med miljöinriktning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Eftersom detta är ett gemensamt masterprogram måste din kandidatexamen godkännas av samtliga universitet enligt de bestämmelser som gäller i respektive land. Observera att sista anmälningsdag är 17 januari.

Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift. Anmälningsavgiften är 900 kr. Studieavgiften den första terminen vid Uppsala universitet är 50 000 kr. Avgifter för de resterande terminerna bestäms av respektive universitet:
UIT, the Arctic University of Norway (Tromsø)
University of Eastern Finland (Joensuu)

Nordiskt masterprogram i miljörätt

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala, Joensuu, Tromsø

Sista anmälningsdatum: 17 januari 2022

Anmälningskod: UU-M2814 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Juridisk examen om minst 180 hp eller kandidatexamen om minst tre års heltidsstudier med ett innehåll som är av relevans för programmet. Examen ska innehålla kurser i rättsvetenskap om minst 90 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Eftersom detta är ett gemensamt masterprogram måste kandidatexamen godkännas av samtliga universitet enligt de bestämmelser som gäller i respektive land.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du tar upp andra omständigheter, såsom tidigare utbildning, arbete och annan erfarenhet.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Östra Finlands universitets programsida
UiT - Norges Arktiske universitets programsida

Kontakt

Studievägledare Lee Holmström

lawmaster@jur.uu.se

018-471 28 56

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Senast uppdaterad: 2021-03-02