Socionomprogrammet Campus Gotland 2019/2020

Bild för Socionomprogrammet Campus Gotland 2019/2020
 • 210 HP
 • Visby
 • Campus 100%
Anmälan

Om du gillar att arbeta med människor är Socionomprogrammet rätt utbildning för dig. Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet är både en teoretisk utbildning och en praktisk yrkesutbildning i såväl förebyggande som stödjande och behandlande socialt arbete.

Om programmet

Socionomprogrammet är en 3,5-årig utbildning på heltid. Utbildningen på sammanlagt 210 högskolepoäng (hp) ger dig en generell socionomexamen för arbete inom olika områden av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men även ämnen som statsvetenskap, rättsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap ingår. En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker i termin 5. Under slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete inom socialt arbete för kandidatexamen.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande med ett etiskt förhållningssätt och att samspela professionellt med andra människor. Under utbildningen behandlas också socialt arbete ur ett internationellt, globalt perspektiv och det finns möjligheter till studier och praktik utomlands.

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som även är förberedande för fortsatta studier på avancerad nivå för magister- och masterexamen. Programmet ges av Uppsala universitet i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Gotland i Visby.

Examen

Programmet leder till en socionomexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Kurs 1: Introduktion till socialt arbete, 30 hp
Kursen ger en introduktion till socialt arbete som vetenskapligt ämne, profession och verksamhetsfält samt en första inblick i människors levnadsvillkor, rättigheter och sociala problem. I kursen introduceras också vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete samt politik, förvaltning och socialtjänstens organisering. Fältanknytning sker genom gästföreläsningar, fältstudiebesök samt möten och intervjuer med yrkesverksamma socionomer och forskare i socialt arbete. I kursen finns återkommande moment som syftar till att stärka studentens personliga professionella utveckling (PPU). Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

 • Socialt arbete som ämne, profession och verksamhetsfält, 9 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp
 • Välfärdens organisering I, 10 hp
 • Personlig professionell utveckling I, 2 hp
Kurs 2: Perspektiv på socialt arbete, 30 hp
Kursen ger studenten grundläggande kunskaper om samhälls- och beteendevetenskapliga teorier av relevans för socialt arbete. Utifrån ett livsloppsperspektiv belyser kursen livsvillkor och sociala problem under barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom. Kursen behandlar teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete och sociala problemområden såsom våld i nära relationer, socialt arbete med äldre samt ekonomisk utsatthet. I kursen introduceras även ett anhörig- och brukarperspektiv. Kursens fältanknutna och färdighetstränande moment sker genom gästföreläsningar, fältstudier samt samtalsträning. Kursen rymmer fortlöpande inslag av personlig professionell utveckling (PPU). Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på socialt arbete, 15 hp
 • Teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete, 7,5 hp
 • Anhörig- och brukarperspektiv i socialt arbete, 5,5 hp
 • Personlig professionell utveckling II, 2 hp
Kurs 3: Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete, 30 hp
Kursen ger kunskaper i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och kritiskt reflektera kring rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet. I kursen ingår färdighetstränande och fältanknutna moment med fokus på myndighetsutövning, rättssäkerhet och den sociala utredningskompetensen. Kursen innehåller återkommande moment som syftar till att stärka studentens personliga professionella utveckling (PPU). Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Välfärdsrätt I: Rättsliga verktyg för socialt arbete, 7,5 hp
 • Välfärdsrätt II: Social- och välfärdsrättsliga normer för socialtjänsten, 15 hp
 • Välfärdsrätt III: Juridisk tillämpning i utredningsarbete, 5,5 hp
 • Personlig professionell utveckling III, 2 hp
Kurs 4: Perspektiv på sociala problem och metoder, 30 hp
I kursen vidareutvecklas kunskaperna om sociala problemområden i relation till arbetsmetoder i socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen behandlar exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relationer samt annan aktuell social problematik. I kursen ingår ett fördjupande projektarbete, vetenskapsteori och forskningsmetoder. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om och färdighetsträning i samtalsmetoder. Här behandlas teorier om kommunikation, interaktion samt frågor om makt och etik. Fältanknytning sker genom gästföreläsningar, studiebesök och inom ramen för projektarbetet. I kursen finns återkommande moment som stärker studentens personliga professionella utveckling (PPU). Kursen är uppdelad i tre delkurser:
 • Sociala problem och arbetsmetoder i socialt arbete, 15 hp
 • Samtalsmetoder och bemötandets etik, 13 hp
 • Personlig professionell utveckling IV, 2 hp
Kurs 5: Det sociala arbetets praktiska tillämpning, 30 hp
I kursen knyts kunskaper och färdigheter från tidigare kurser samman med en fördjupad tillämpning av och teoretisk reflektion kring praktiskt socialt arbete, i en längre handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I kursen ingår praktisk övning och reflektion med fokus på professionellt bemötande och förhållningssätt, metoder och arbetssätt, målgrupper och det sociala arbetets organisering. Som grund för detta ingår också kunskap, reflektion och praktisk övning kopplad till teorier och metoder som handlar om handledning, personlig professionell utveckling och kompetens i socialt arbete. Kursen är uppdelad i tre delkurser:
 • Yrkesrollens grundläggande aspekter, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 22 hp
 • Personlig professionell utveckling V, 2 hp
Kurs 6: Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp
I kursen ska studenten omsätta sina kunskaper i socialt arbete i en egen vetenskaplig text, examensarbetet. Kursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapsteori, teorier om och forskningsmetoder i socialt arbete samt forskningsetik och kunskapssökning. Kursen omfattar även återkommande moment som stärker studentens personliga professionella utveckling (PPU). Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
 • Teorier i socialt arbete, 5,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete II, 7,5 hp
 • Examensarbete i socialt arbete, 15 hp
 • Personlig professionell utveckling VI, 2 hp
Kurs 7: Professionellt socialt arbete, 30 hp
Kursen, som ges på avancerad nivå, innebär en fördjupning av teman som behandlats tidigare i utbildningen och syftar till att ytterligare förbereda studenten för kommande yrkesarbete och/eller fortsatta studier. Den består av fyra delkurser varav tre är obligatoriska. Dessa tre delkurser innebär fördjupade kunskaper om socialpolitiska och samhällsekonomiska teorier och förhållanden med relevans för det sociala arbetets praktik. Andra centrala teman är organisering och ledning av socialt arbete samt metoder för utvärdering och verksamhetsutveckling. Vidare fördjupas kunskaperna om etiska aspekter på den egna professionsidentiteten och professionsutvecklingen samt förmågan till etisk medvetenhet och reflektion:
 • Välfärdens organisering II, 7,5 hp
 • Organisering, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp
 • Professionsetik och professionsutveckling, 7,5 hp
Utöver dessa tre obligatoriska delkurser ges även en delkurs som innebär möjlighet till fördjupning av kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga inom ett speciellt kunskaps- eller verksamhetsområde relaterat till det sociala arbetets praktik eller till forsknings- och utvecklingsarbete. Denna delkurs är utbytbar mot annan kurs på avancerad nivå:
 • Fördjupning i socialt arbete, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Visby. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar.

Genom handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges du möjlighet till att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete samtidigt som studierna förbereder inför en yrkesroll.

Karriär

Arbetsfältet för en socionom är framför allt landets kommuner och landsting. Men även inom privata företag och arbetsplatser med socialt arbete och ideella organisationer.

En socionomexamen innebär att du är väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på olika nivåer. Det kan vara såväl på individ- och grupp- som organisations- och samhällsnivå. Det kan innebära utredningar, biståndshandläggning eller andra frågor såsom arbetsledning och planering. Det kan även röra arbetsuppgifter som handlar om att förebygga sociala problem i relationer samt att främja människors välfärd.

Behörighet och anmälan

Socionomprogrammet Campus Gotland

210 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2850 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Christer Niklasson

christer.niklasson@jur.uu.se

018-471 20 11

Carolina Westin

carolina.westin@jur.uu.se

018-471 20 42

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.