Masterprogram i folkhälsa

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i folkhälsa 2022/2023
Anmälan

I denna föränderliga värld ökar utmaningarna inom folkhälsoområdet. Masterprogrammet i folkhälsa ger nödvändiga kunskaper för att kunna anta dessa utmaningar. Vi välkomnar dig som i framtiden vill arbeta med folkhälsofrågor eller som redan gör det inom kommuner, regioner, myndigheter och privata verksamheter. Efter avklarade studier har du fått en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap.

Om programmet

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne och därför passar masterprogrammet i folkhälsa personer från många olika grundutbildningar. Du kan till exempel ha en grundutbildning som sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, samhällsvetare eller jurist.

När du gått programmet ska du kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra en begränsad intervention inom ett avgränsat folkhälsovetenskapligt område. Du kommer att ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom berörda ämnesområdet folkhälsa och du kommer att besitta en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med metodkunskap inom huvudområdena.

Programmet ger således en bra grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå samt förmedlar kunskaper, förståelse och färdigheter inom ämnesområdet folkhälsa och folkhälsoarbete. Det innebär att du efter utbildningen har kompetens både för fortsatt forskning och för praktiskt strategiskt folkhälsoarbete.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med folkhälsovetenskap som huvudområde.

Upplägg

Under första termin erbjuds du tre kurser inom programmet, varav den första kursen är Folkhälsovetenskap i tiden. Kursen ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Under kursens gång tränar du som student på tillämpning av evidensbaserade verktyg för beteendeförändring. Den tredje kursen, Kost, nutrition och folkhälsa inriktar sig på de aspekter av nutrition som påverkar folkhälsan. Mycket fokus läggs på verktyg för att kunna sammanställa, värdera och kritisera olika former av nutritionspåståenden.

Termin två erbjuds också tre kurser. Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet behandlar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Kursen Epidemiologi behandlar epidemiologiska studiedesigner och tolkning av epidemiologiska studier. Den sista kursen på terminen är Etik och folkhälsa. Även om folkhälsa har ett gott syfte finns svåra etiska utmaningar, exempelvis kan insatser på befolkningsnivå få negativa effekter på vissa individer. Under kursen analyseras och diskuteras ett etiskt perspektiv för folkhälsoarbete.

Även under termin tre ingår tre kurser i programmet. Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen. Även planering och utvärdering av interventioner och implementeringsprocesser behandlas. Kursen Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation lyfter frågor om sjukvårdssystemets struktur, organisation, juridik och politiska styrning i fokus. Framförallt läggs fokus på de senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringar och deras konsekvenser.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp under termin fyra. Examensarbetet kan ofta genomföras inom institutionens pågående forskningsprojekt eller i samarbete med andra organisationer eller verksamheter.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder även fristående kurser som kan tillgodoräknas i en examen.

Kurser inom programmet

Termin 1
Folkhälsovetenskap i tiden, 15 hp
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa, 7,5 hp
Kost, nutrition och folkhälsa, 7,5 hp

Termin 2
Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet, 15 hp
Epidemiologi, 7,5 hp
Etik och folkhälsa, 7,5 hp

Termin 3
Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp
Samhällsinterventioner, 7,5 hp
Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete i folkhälsovetenskap, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen bygger på en studentaktiverande pedagogik och utgörs av en kombination av föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs både enskilt och i grupp. Pedagogiken syftar till att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt och ge en god förmåga att lösa problem. Kursmoment på engelska förekommer.

Karriär

Samhällets behov av kunskap kring preventiva åtgärder och folkhälsofrågor fortsätter att öka och är ett prioriterat område på både individ- och samhällsnivå. Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet passar dig som ska arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, regioner, myndigheter och enskilda verksamheter och ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa.

Våra studenter som tagit examen på masterprogrammet i folkhälsa arbetar nu bland annat som verksamhetsutvecklare och folkhälsosamordnare i kommuner och regioner. Många återvänder till tidigare arbetsplatser men med förändrade ansvarsområden. Programmet är även forskningsförberedande. Ett flertal studenter med examen från masterprogrammet i folkhälsa har blivit antagna som doktorander på olika universitet, men främst vid Uppsala universitet och särskilt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i folkhälsa

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3520 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och samhällsvetenskap. 2. Minst ett års arbetslivserfarenhet inom folkhälsa eller vård. 3. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 290000 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Päivi Adolfsson

paivi.adolfsson@pubcare.uu.se

018-471 64 45

Kursadministratör Nina Carlsson

nina.carlsson@pubcare.uu.se

018-471 62 48

Kursadministratör Calle Martinsson

calle.martinsson@pubcare.uu.se

018-471 66 84

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan/Dag Hammarskjölds väg, ingång A11

Box 564, 751 22 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02