Masterprogram i infektionsbiologi

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i infektionsbiologi 2021/2022
Anmälan

Infektioner är allvarliga hot mot överlevnad för människor, djur och växter över hela världen. Vår kunskap om de processer som styr mikrobiellt liv måste öka om vi ska kunna lösa akuta problem med antibiotikaresistens och kunna förutsäga och bemästra hotande pandemier och spridningen av nya och gamla infektionssjukdomar över hela världen. Masterutbildningen i infektionsbiologi ger dig en bred kunskapsbas inom det komplexa området med ett globalt perspektiv. Är du beredd att anta en utmaning?

Om programmet

Masterprogrammet i infektionsbiologi gör att du kan dra fördel av Uppsalas starka miljö för forskning och utbildning i infektionsbiologi. Staden har två universitet (Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), två universitetssjukhus (Uppsala Akademiska sjukhus och Universitetsdjursjukhuset) samt tre nationella myndigheter (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) som ansvarar för livsmedelssäkerhet, medicinska produkter och övervakning av utbrott. I kombination erbjuder detta en mycket bred kompetens för de som har intresse för infektionsbiologi.

Under programmet kommer du att

  • lära dig identifiera och analysera problem från komplexa sammanhang och definiera strategier och praktiska vetenskapliga metoder för att möta dessa och lösa dem.
  • tränas i att utvärdera globala problem i infektionsbiologi ur ekonomiska, ekologiska och etiska perspektiv.
  • lära dig att arbeta både enskilt och i internationellt team för driva vetenskapliga forskningsprojekt och undersökningar samt sammanställa och presentera resultaten från dessa i tal och skrift på ett lämpligt sätt för såväl forskarkollegor som allmänheten.
  • träffa och arbeta med cirka 200 lärare och forskare som arbetar med infektionsbiologi utifrån vitt skilda vetenskapliga aspekter och ta del av ett internationellt nätverk av specialister inom infektionssjukdomar.
Studentprofil
Du har ett genuint intresse för alla aspekter av infektionsbiologi, från molekylära mekanismer till övervakning på en global arena. Du har en solid teoretisk bas i relevanta ämnen och också en praktisk erfarenhet som gör att du känner dig säker på att utföra praktiskt, experimentellt arbete på lab.

Det engelska språket är säkert inget problem för dig. Du är både kunnig och villig att uttrycka dina tankar i skrift och tal och förväntar dig att själv bidra lika mycket till andras utveckling som du förväntar dig att kunna lära av deras erfarenheter och kunskap.

Du är naturligt nyfiken och gillar att kritiskt analysera och reflektera över problem och att utveckla kreativa och innovativa lösningar som håller för skarpa diskussioner. Oavsett om du arbetar individuellt eller i grupp så tar du ansvar för dina studier.

Du är öppen och kommer att ta tillfället i akt att bredda dina horisonter mot olika framtida möjligheter. Eftersom en forskarutbildning kan ligga i din horisont så kommer du att ta till vara på möjligheten att möta och diskutera med framstående forskare som tar upp olika aspekter av infektionsbiologi.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master in Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Upplägg

Första årets studier ger dig en djup förståelse för de molekylära processer som styr interaktionen mellan virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdar. Processerna som reglerar infektionsprocessen beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också från den infekterande organismens strategier för att undkomma detta försvar.

De kliniska effekterna av infektionssjukdomar diskuteras ur ett organspecifik perspektiv, detta inkluderar också möjligheterna att diagnostisera, förebygga och behandla infektioner. Antimikrobiella behandlingar och resistansmekanismer diskuteras ur molekylärt och biokemiskt perspektiv och bioinformatiska verktyg används för att förklara den evolutionära utvecklingen av mikrober. Grundläggande epidemiologi ger kunskap om metodik för att beskriva frekvens och spridning av sjukdom och hälsa i populationer, samt att utvärdera orsakssamband.

Den första delen av det andra året ger kunskap om infektionssjukdomar ur ett globalt perspektiv och tar upp smitta mellan djur och människor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) samt livsmedelsburna infektioner. Verktyg för att övervaka, kontrollera och förebygga infektioner diskuteras både på lokal och global nivå, med särskild vikt på problemen i utvecklingsländerna. Forskningsmetodik och kunskapsbaserade val av analysmetoder inom avancerad infektionsbiologiforskning diskuteras och tillämpas på det kommande masterprojektet.

Programmets tredje termin innefattar (om resurser finns) två veckors fältstudier med fokus på infektionssjukdomar i låginkomstområden i utvecklingsländer. Du får erfarenhet av hur samhälle, kliniker på sjukhusen och sjukhuslaboratorier samverkar för att bygga upp kunskap och implementera nya metoder som ligger till grund för en global strategi att rädda liv. Under studieresan skriver studenterna en rapport om global hälsa.

Under termin två och/eller tre kan kurs/kurser bytas ut mot forskningsprojektkurs inom infektionsbiologi om 15 eller 30 hp.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra motsvarande 30 hp, men som kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne ska rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Kurser inom programmet

År 1
Mikrobiologi och immunologi 3MK000, 30 hp
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi (delvis vid SLU) 3MK012, 15 hp
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution 3MK013, 15 hp

År 2
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv 3MK014, 15 hp
Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi 3MK015, 15 hp
Masterprojekt i infektionsbiologi 3MK007, 30 hp eller Masterprojekt i infektionsbiologi 3MK011, 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborativa övningar. Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk forskning och under dessa kommer du möta specialister från olika områden inom infektionsbiologi.
Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat samt diskutera och argumentera på ett vetenskapligt förankrat sätt. Här får du även öva upp dina färdigheter i att planera, driva, följa upp och redovisa projekt, både individuellt och i en grupp.

Experimentellt arbete övar upp dina praktiska förmågor och även förståelsen för val av metoder, tolkning av resultat och utifrån dessa skapande av hypoteser. En del av de laborativa momenten utförs i forskningslaboratorier vid Uppsala universitet och SLU som en del av pågående forskningsprojekt. Om resurser finns ingår under den tredje terminen en två veckors fältkurs i infektionsbiologi i ett låginkomstland under utveckling.

De flesta kurserna ges på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet men under vissa kursmoduler kommer du studera på SLU. Du kommer med andra ord möta lärare och forskare från både UppsaIa universitet och SLU men även specialister från sjukhus och andra lokala myndigheter.

Den starka forskningsanknytningen erbjuder en utmärkt grund för fortsatta doktorandstudier. Under utbildningens första termin ingår dessutom en föreläsningsserie som behandlar ett antal gemensamma vetenskapsrelaterade frågeställningar och som ges för flera medicinska masterprogram av programkommittén för de medicinska masterprogrammen. Det finns under termin två och tre på programmet möjlighet att ytterligare fördjupa dina praktiska laborativa färdigheter genom att byta ut en eller flera kurser mot forskningsprojektkurs.

Programmets starka internationella prägel ger dig utöver uppenbara kursmål även en ökad kulturell intelligens av stor vikt för framtida samarbeten.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyra. Många studenter utnyttjar den möjligheten under sitt examensarbete. Uppsala universitet har även generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Karriär

Bred och djup infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete inom grundläggande och tillämpad forskning och utveckling inom en mängd olika områden såsom diagnostik, läkemedelsutveckling, antibiotikaresistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas särskilda problematik, sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Sysselsättningen kan hittas i den akademiska världen och i läkemedels- och bioteknikföretag. I den offentliga sektorn kan du arbeta i mikrobiella laboratorier med fokus på mikrobiologiska frågor inom hälso- och sjukvård eller livsmedel och jordbruk. I ett omvärldsperspektiv finns också ett behov av din kompetens när det gäller förutsägelser, övervakning och uppföljning av utbrott, både nationellt och globalt. De starka länkarna till forskning kommer att vara särskilt värdefulla om du är på väg mot forskarutbildning och en forskningskarriär.

Examinerade från masterprogrammet i infektionsbiologi finns runt om i världen inom akademi, privat och offentlig sektor där de arbetar med forskning, analys, utveckling, utredningar och beslutsfattande.

Karriärstöd
Under din tid som student är du varmt välkommen till ett flertal aktiviteter och event arrangerade hos Uppsala universitet. När du sedan är på väg att avsluta dina studier och ska börja planera ditt nästa steg i livet är du välkommen till UU Karriär för hjälp och vägledning.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se när du anmäler dig.

Det finns två anmälningsomgångar. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 15 januari. Anmälan sker på universityadmissions.se. Den andra omgången har sista anmälningsdag 15 april och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P3349 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av

  • omfattning och betyg på tidigare akademiska studier relevanta för masterprogrammet i infektionsbiologi
  • en sammanfattning av genomfört projektarbete (det vill säga kort beskrivning)
  • praktisk laborativ erfarenhet av forskningsarbete inklusive rekommendationsbrev som styrker plats, längd och genomförda uppgifter
  • motivationsbrev som beskriver dina huvudintressen i infektionssjukdomar och förväntningar på masterprogrammet i infektionsbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifik information, var vänlig kontakta: Susanne Tingsborg (programsamordnare)

Inf.biol.master@imbim.uu.se

För antagningsrelaterad eller generell studieinformation, vänligen kontakta vår Student service;

studentservice@uu.se

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 582, 751 23 Uppsala

018-471 40 00

Programstart och registrering

Information om uppstarten av Masterprogrammet i infektionsbiologi 

När du har antagits till masterprogrammet i infektionsbiologi kommer du att kontaktas av programkoordinator via e-post (inf.biol.master@imbim.uu.se). Du får då praktisk information om starten på den första kursen, programmet och dina studier vid Uppsala universitet. Ytterligare information kommer finnas tillgänglig på vår undervisningsplattform Studium där du kan hitta information om masterprogrammet i infektionsbiologi och den första kursen, mikrobiologi och immunologi.
 
Programmet och den första kursen på programmet inleds med ett obligatoriskt upprop och informationsmöte den 30 augusti (2021-08-30) kl. 08:15 på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Du bör naturligtvis bara komma till uppropet om du inte har några symtom på sjukdom. Vänligen meddela oss om du inte kan delta så snart som möjligt genom att maila oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Utbildningen är planerad att huvudsakligen äga rum på campus i Uppsala men kommer följa Uppsala universitets och de svenska nationella hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det är därför viktigt att antagna studenter är närvarande i Uppsala vid uppropet.
 

Om registrering på programmet 
När du har aktiverat ditt studentkonto på Uppsala universitet kan du registrera dig på programmet via https://www.uu.se/student. Sista dag för registrering är måndag den 23:e augusti. Om du inte lyckas registrera dig till det här datumet men vill behålla din plats på programmet behöver du meddela oss detta genom att maila oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som inte lyckats registrera sig i tid men har meddelat oss i förväg och är närvarande vid uppropet (eller har meddelat giltigt skäl för att inte vara närvarande) kan registreras av oss vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).
 
Villkorat antagen till programmet?
Om du har antagits med villkor till programmet måste du bevisa att du uppfyller behörighetskraven innan du kan bli registrerad på någon av dina kurser. För frågor angående detta, vänligen kontakta studentservice@uu.se. Du måste vara registrerad på programmet senast tre veckor efter programstart för att behålla din plats.
 
Ångrat dig?
Det finns studenter på reservlistan för antagning till programmet och om du har ändrat dig och inte längre planerar att påbörja utbildningen är vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som är registrerade men inte har visat något aktivt deltagande i utbildningen under de första tre veckorna, och inte heller har angett ett giltigt skäl för sin inaktivitet, kommer avregistreras från programmet.
 
På reservlistan?
Om du placerats som reserv kommer du att kontaktas via e-post och/eller telefon när en plats blir tillgänglig i programmet, och du har sedan ett par dagar på dig att acceptera den erbjudna platsen.

Senast uppdaterad: 2021-03-02