Masterprogram i infektionsbiologi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i infektionsbiologi 2023/2024
Anmälan

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens är ett fortsatt allvarligt hot mot allt levande. Kunskap om hur virus, bakterier, parasiter och svampar utvecklas, sprids och interagerar, från molekylär till global nivå, är vitalt. Med en bred och vetenskapligt förankrad kunskapsbas kan vi förebygga, diagnosticera och behandla infektioner samt övervaka och stoppa både lokal och global smittspridning. Är du beredd att anta utmaningen? Läs masterprogrammet i infektionsbiologi.

Om programmet

För att kunna ge en aktuell, forskningsnära utbildning samarbetar masterprogrammet i infektionsbiologi med ca 200 forskare och specialister. Samtliga kursledare är forskare eller specialister inom det område kursdelen täcker. Programmet drar nytta av Uppsalas starka infektionsbiologiska kompetens med två universitet (Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), två universitetssjukhus (Uppsala Akademiska sjukhus och Universitetsdjursjukhuset) samt tre nationella myndigheter (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) som ansvarar för livsmedelssäkerhet, medicinska produkter och övervakning av sjukdomsutbrott.

Programmet ger dig kunskap om infektionssjukdomar - från molekylära förlopp till ett globalt hälsoperspektiv. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, laborationer och forskningsförberedande fall och seminarier för att ge både teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och värderingsförmågor. Tillsammans ger detta kompetens och förutsättningar för att arbeta med forskning och utveckling på universitet, myndighet, medicinteknikföretag, kliniskt laboratorium eller forskningsinstitut. Programmets starka internationella prägel förbereder dig även för arbete i internationell miljö och programmets många samarbetspartner och alumner ger dig ett brett kontaktnät inom området. Det avslutande examensprojektet och valfria forskningsprojektkurser ger dig möjlighet till fördjupning inom det område du tycker är relevant för din fortsatta karriär.

Under programmet kommer du att

  • identifiera och analysera problem utifrån komplexa sammanhang
  • använda relevanta vetenskapliga strategier och metoder för att lösa infektionsbiologiska problem
  • utvärdera globala infektionsbiologiska problem ur breda perspektiv
  • arbeta med vetenskapliga forskningsprojekt, både enskilt och i team
  • sammanställa och presentera vetenskaplig information i tal och skrift på ett relevant sätt för både forskarkollegor och allmänhet.

Studentprofil

Du har ett genuint intresse för alla aspekter av infektionssjukdomar, från molekylära mekanismer till övervakning på en global arena. Du har en solid teoretisk bas i relevanta ämnen och en praktisk erfarenhet som gör att du känner dig säker på labb.

Du har lätt för att uttrycka dig på engelska i tal och skrift och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina medstudenter, liksom du förväntar dig att kunna lära dig av deras erfarenheter och kunskaper. Du är nyfiken och gillar att kritiskt analysera och diskutera problem och utveckla lösningar som håller för skarpa diskussioner. Oavsett om du arbetar enskilt eller i ett team tar du ansvar för dina studier.

Forskning och utveckling är något du brinner för.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elin Asp
Från: Kungsbacka

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Under Biomedicinprogrammet (som jag läste innan) tyckte jag framförallt att virologi och bakteriologi var dem absolut roligaste kurserna, så att börja Infektionsbiologi var ett naturligt val för mig! Kurserna på Infektionsbiologi-programmet intresserade mig då jag ville fördjupa mina kunskaper inom framförallt virologi, men även få en bredare bild av infektioner och dess mekanismer.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Förutom dem bra kontakterna man får genom kurserna och så är studentlivet oslagbart!

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
Det mest utmanande är att balansera plugget med fritid då studierna tar upp mycket tid. Tentaperioder kan vara väldigt utmattande – men jag brukar peppa mig själv med goda drycker, promenader och att plugga med klasskompisar! Att plugga på ett mysigt campus får upp studiemotivationen.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är otroligt kul! Nationerna har billig öl, oftast god mat och roliga teman. Skulle starkt rekommendera att gå på gasque som nationerna anordnar. Det är också lätt att engagera sig i nationer om man känner sig manad till det!

Vad är ditt mål med utbildningen?
Att få arbeta eller forska inom virologi eller antiviral behandling är mitt mål. Jag är öppen till möjligheter som PhD-student eller på ett företag!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Om du är intresserad av olika typer av infektioner, att laborera och vill ha en möjlighet att jobba inom både akademin eller industrin så passar Infektionsbiologi dig perfekt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Kalmars pub och ekoparken en varm vårkväll!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborg är en oslagbar etta!

Var finns den bästa studieplatsen?
Carolina Rediviva och Blåsenhus.

Våren 2022.

Upplägg

Första året av programmet ger dig molekylär och cellulär kunskap om infektioner orsakade av bakterier, virus, svampar och parasiter och hur de kan bekämpas av immunförsvaret. Med denna kunskap som bas byggs kunskapen på om kliniska effekter av infektioner samt relevanta metoder för diagnos och hur olika behandlings- och vaccinationsstrategier fungerar. Särskilt fokus läggs på drivkrafterna bakom utveckling av antibiotikaresistens. Med bioinformatiska verktyg får du kunskap att förklara evolution av mikrober. Genom grundläggande epidemiologi lär du dig beskriva frekvens och spridning av infektioner i populationer, samt att utvärdera orsakssamband och förutsäga risker.

Det andra året ger kunskap om infektionssjukdomar ur ett globalt "one world - one health" perspektiv. Du lär dig hur infektionssjukdomar sprids från livsmedel samt mellan djur och människor. Fokus läggs på möjliga åtgärder och forskningsstrategier för att minska uppkomst och spridning av infektionssjukdomar, med särskild vikt på problemen i låginkomstländerna. Du lär dig också hur du på ett korrekt vetenskapligt sätt designar forskningsstudier och gör kunskapsbaserade val av relevanta metoder och analyser inom avancerad infektionsbiologisk forskning.

Det avslutande individuella examensforskningsprojektet motsvarar 30 hp, men kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne ska rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Kurser inom programmet

Klicka på kursnamnet för att se kursplanen

År 1

Mikrobiologi och immunologi, 30 hp

Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi (delvis vid SLU), 15 hp

Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution, 15 hp

År 2

Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv (delvis vid SLU), 15 hp

Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi, 15 hp

Masterprojekt i infektionsbiologi, 30 hp eller Masterprojekt i infektionsbiologi, 45 hp

Under termin två och tre kan kurser bytas ut mot individuella forskningsprojektkurser.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborativa övningar. Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk medicinsk forskning och under dessa kommer du möta specialister från olika områden inom infektionsbiologi.

Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat samt diskutera och argumentera på ett vetenskapligt förankrat sätt. Här får du även öva upp dina färdigheter i att planera, driva, följa upp och redovisa projekt, både individuellt och i en grupp. Det experimentella arbetet övar upp dina praktiska förmågor och även förståelsen för val av metoder, tolkning av resultat och utifrån dessa skapande av hypoteser.

Programmets kurser ges huvudsakligen vid Uppsala universitets Biomedicinskt centrum men vissa kursdelar är förlagda till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Examensprojektet kan utföras på valfri ort.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska. Programmet ges på heltid, vilket innebär 40 studietimmar per vecka. I snitt är 15 till 20 timmar schemalagda per vecka. Av de schemalagda timmarna utgör cirka hälften föreläsningar och hälften laborationer, övningar och olika typer av seminarier. Övrig tid är avsatt för projektarbete och förberedelse för schemalagda moment på egen hand eller i team.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyr, något många studenter gör under sitt examensarbete. Uppsala universitet har även generella utbytesplatser runt om i världen. Har du kunskaper i andra språk än engelska får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Karriär

Bred och djup infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete inom grundläggande och tillämpad forskning och utveckling inom en mängd olika områden såsom diagnostik, läkemedelsutveckling, antibiotikaresistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas särskilda problematik, sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Sysselsättning kan hittas i den akademiska världen och i läkemedels- och bioteknikföretag. I den offentliga sektorn kan du arbeta i mikrobiella laboratorier med fokus på mikrobiologiska frågor inom hälso- och sjukvård eller livsmedel och jordbruk. I ett omvärldsperspektiv finns också ett behov av din kompetens när det gäller förutsägelser, övervakning och uppföljning av utbrott, både nationellt och globalt. De starka länkarna till forskning kommer att vara särskilt värdefulla om du är på väg mot forskarutbildning och en forskningskarriär.

Examinerade från masterprogrammet i infektionsbiologi finns runt om i världen inom akademi, privat och offentlig sektor där de i mycket hög grad arbetar i yrken med infektionsrelaterad forskning, analys, utveckling, utredningar och beslutsfattande.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se tillsammans med eventuella dokument och rekommendationsbrev som styrker din tidigare praktiskt laborativa erfarenhet av forskningsarbete.

Det finns två anmälningsomgångar. Den första antagningsomgången, på engelska, på universityadmissions.se är öppen för alla internationella sökande. Sista anmälningsdag är den 16 januari 2023. Även svenska sökande är välkomna att söka i denna antagningsomgång.

Den andra antagningsomgången, på svenska, på antagning.se och på engelska på universityadmissions.se riktar sig främst till svenska sökande. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023. Medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz som inte behöver uppehållstillstånd för studier i Sverige kan också ansöka i denna antagningsomgång.

Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3350 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi, immunologi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt praktisk laborativ erfarenhet av forskningsarbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifik information, var vänlig kontakta: Susanne Tingsborg (programsamordnare)

Inf.biol.master@imbim.uu.se

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 582, 751 23 Uppsala

018-471 40 00

Programstart och registrering

Programstart

När du har antagits till masterprogrammet i infektionsbiologi kommer du att kontaktas av programkoordinator via e-post (inf.biol.master@imbim.uu.se). Du får då praktisk information om starten på den första kursen, programmet och dina studier vid Uppsala universitet. Ytterligare information kommer finnas tillgänglig på vår undervisningsplattform Studium där du kan hitta information om masterprogrammet i infektionsbiologi och den första kursen, mikrobiologi och immunologi.

Programmet och den första kursen på programmet inleds med ett obligatoriskt upprop och informationsmöte den 28 augusti (2023-08-28) på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Meddela oss om du inte kan delta så snart som möjligt genom att mejla oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Utbildningen är planerad att äga rum på campus i Uppsala, det är därför viktigt att antagna studenter är närvarande i Uppsala vid uppropet.

Registrering

När du har aktiverat ditt studentkonto på Uppsala universitet kan du registrera dig på programmet via www.uu.se/student.Sista dag för registrering är söndag den 20:e augusti. Om du inte lyckas registrera dig till det här datumet men vill behålla din plats på programmet behöver du meddela oss detta genom att maila oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som inte lyckats registrera sig i tid men har meddelat oss i förväg och är närvarande vid uppropet (eller har meddelat giltigt skäl för att inte vara närvarande) kan registreras av oss vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

Villkorat antagen till programmet?

Om du har antagits med villkor till programmet måste du bevisa att du uppfyller behörighetskraven innan du kan bli registrerad på någon av dina kurser. Detta gör du genom att ladda upp examensbevis eller intyg för avslutad utbildning från ditt hemuniversitet på universityadmissions.se eller antagning.se. Du måste vara registrerad på programmet senast tre veckor efter programstart för att behålla din plats.

Ångrat dig?

Det finns studenter på reservlistan för antagning till programmet och om du har ändrat dig och inte längre planerar att påbörja utbildningen är vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som är registrerade men inte har visat något aktivt deltagande i utbildningen under de första tre veckorna, och inte heller har angett ett giltigt skäl för sin inaktivitet, kommer avregistreras från programmet.

På reservlistan?

Om du placerats som reserv kommer du att kontaktas via e-post och/eller telefon när en plats blir tillgänglig i programmet, och du har sedan ett par dagar på dig att acceptera den erbjudna platsen.

Senast uppdaterad: 2021-03-02