Masterprogram i infektionsbiologi

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i infektionsbiologi 2022/2023
Anmälan

Infektioner är allvarliga hot mot överlevnad för människor, djur och växter över hela världen. Vår kunskap om de processer som styr mikrobiellt liv måste öka om vi ska kunna lösa akuta problem med antibiotikaresistens och kunna förutsäga och bemästra hotande pandemier och spridningen av nya och gamla infektionssjukdomar över hela världen. Masterutbildningen i infektionsbiologi ger dig en bred kunskapsbas inom det komplexa området med ett globalt perspektiv. Är du beredd att anta en utmaning?

Om programmet

Masterprogrammet i infektionsbiologi gör att du kan dra fördel av Uppsalas starka miljö för forskning och utbildning i infektionsbiologi. Staden har två universitet (Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), två universitetssjukhus (Uppsala Akademiska sjukhus och Universitetsdjursjukhuset) samt tre nationella myndigheter (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt) som ansvarar för livsmedelssäkerhet, medicinska produkter och övervakning av utbrott. I kombination erbjuder detta en mycket bred kompetens för de som har intresse för infektionsbiologi och infektionssjukdomar.

Under programmet kommer du att

  • lära dig identifiera och analysera problem från komplexa sammanhang och definiera strategier och praktiska relevanta vetenskapliga metoder för att möta dessa och lösa dem.
  • tränas i att utvärdera globala problem i infektionsbiologi ur medicinska, ekonomiska, ekologiska och etiska perspektiv.
  • lära dig att arbeta både enskilt och i internationellt team för driva vetenskapliga forskningsprojekt och undersökningar samt sammanställa och presentera resultaten från dessa i tal och skrift på ett lämpligt sätt för såväl forskarkollegor som allmänheten.
  • träffa och arbeta med cirka 200 lärare och forskare som arbetar med infektionsbiologi utifrån vitt skilda vetenskapliga aspekter och ta del av ett internationellt nätverk av specialister inom infektionssjukdomar.

Studentprofil
Du har ett genuint intresse för alla aspekter av infektionsbiologi, från molekylära mekanismer till övervakning på en global arena. Du har en solid teoretisk bas i relevanta ämnen och också en praktisk erfarenhet som gör att du känner dig säker på att utföra praktiskt, experimentellt arbete på labb.

Det engelska språket är säkert inget problem för dig. Du är både kunnig och villig att uttrycka dina tankar i skrift och tal och förväntar dig att själv bidra lika mycket till andras utveckling som du förväntar dig att kunna lära av deras erfarenheter och kunskap.

Du är naturligt nyfiken och gillar att kritiskt analysera och reflektera över problem och att utveckla kreativa och innovativa lösningar som håller för skarpa diskussioner. Oavsett om du arbetar individuellt eller i grupp så tar du ansvar för dina studier.

Du är öppen och kommer att ta tillfället i akt att bredda dina horisonter mot olika framtida möjligheter. Eftersom en forskarutbildning kan ligga i din horisont så kommer du att ta till vara på möjligheten att möta och diskutera med framstående forskare som tar upp olika aspekter av infektionsbiologi.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master in Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elin Asp
Från: Kungsbacka

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Under Biomedicinprogrammet (som jag läste innan) tyckte jag framförallt att virologi och bakteriologi var dem absolut roligaste kurserna, så att börja Infektionsbiologi var ett naturligt val för mig! Kurserna på Infektionsbiologi-programmet intresserade mig då jag ville fördjupa mina kunskaper inom framförallt virologi, men även få en bredare bild av infektioner och dess mekanismer.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Förutom dem bra kontakterna man får genom kurserna och så är studentlivet oslagbart!

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
Det mest utmanande är att balansera plugget med fritid då studierna tar upp mycket tid. Tentaperioder kan vara väldigt utmattande – men jag brukar peppa mig själv med goda drycker, promenader och att plugga med klasskompisar! Att plugga på ett mysigt campus får upp studiemotivationen.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är otroligt kul! Nationerna har billig öl, oftast god mat och roliga teman. Skulle starkt rekommendera att gå på gasque som nationerna anordnar. Det är också lätt att engagera sig i nationer om man känner sig manad till det!

Vad är ditt mål med utbildningen?
Att få arbeta eller forska inom virologi eller antiviral behandling är mitt mål. Jag är öppen till möjligheter som PhD-student eller på ett företag!

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Om du är intresserad av olika typer av infektioner, att laborera och vill ha en möjlighet att jobba inom både akademin eller industrin så passar Infektionsbiologi dig perfekt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Kalmars pub och ekoparken en varm vårkväll!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborg är en oslagbar etta!

Var finns den bästa studieplatsen?
Carolina Rediviva och Blåsenhus.

Våren 2022.

Upplägg

Första årets studier ger dig en djup förståelse för de molekylära mekanismer som styr interaktionen mellan virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdar. Processerna som reglerar infektioner beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också från den infekterande organismens strategier för att undkomma detta försvar.

Under utbildningens första termin ingår dessutom en föreläsningsserie som behandlar ett antal gemensamma vetenskapsrelaterade frågeställningar och som ges för flera medicinska masterprogram av programkommittén för de medicinska masterprogrammen.

Kliniska effekter av infektionssjukdomar diskuteras ur ett organspecifik perspektiv, detta inkluderar också diagnos, prevention och behandling av infektioner. Antimikrobiella behandlingar och resistansmekanismer diskuteras ur molekylärt och biokemiskt perspektiv och bioinformatiska verktyg används för att förklara den evolutionära utvecklingen av mikrober. Grundläggande epidemiologi ger kunskap om metodik för att beskriva frekvens och spridning av sjukdom och hälsa i populationer, samt att utvärdera orsakssamband.

Det andra året ger kunskap om infektionssjukdomar ur ett globalt "one health" perspektiv och tar upp smitta mellan djur och människor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) samt livsmedelsburna infektioner. Verktyg för att övervaka, kontrollera och förebygga infektioner diskuteras både på lokal och global nivå, med särskild vikt på problemen i utvecklingsländerna. Möjliga åtgärder och forskningsstrategier för att minska uppkomst och spridning av infektionssjukdomar i låginkomstländer ges särskilt fokus i teori och praktik. Forskningsmetodik och kunskapsbaserade val av analysmetoder inom avancerad infektionsbiologisk forskning diskuteras och tillämpas på det kommande masterprojektet.

Under termin två och/eller tre kan kurs/kurser bytas ut mot forskningsprojektkurs inom infektionsbiologi om 15 eller 30 hp.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra motsvarande 30 hp, men som kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne ska rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Kurser inom programmet

År 1
Mikrobiologi och immunologi, 30 hp
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi (delvis vid SLU), 15 hp
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution, 15 hp

År 2
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv, 15 hp
Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi, 15 hp
Masterprojekt i infektionsbiologi, 30 hp eller Masterprojekt i infektionsbiologi, 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborativa övningar. Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk medicinsk forskning och under dessa kommer du möta specialister från olika områden inom infektionsbiologi.

Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat samt diskutera och argumentera på ett vetenskapligt förankrat sätt. Här får du även öva upp dina färdigheter i att planera, driva, följa upp och redovisa projekt, både individuellt och i en grupp. Det experimentella arbetet övar upp dina praktiska förmågor och även förståelsen för val av metoder, tolkning av resultat och utifrån dessa skapande av hypoteser.

Om resurser finns ingår under den tredje terminen en två veckors fältkurs i infektionsbiologi i ett låginkomstland under utveckling.

De flesta kurserna ges på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet men under vissa kursmoduler kommer du studera på SLU. Du kommer med andra ord möta lärare och forskare från både UppsaIa universitet och SLU men även specialister från sjukhus och andra lokala myndigheter.

Den starka forskningsanknytningen erbjuder en utmärkt grund för fortsatta doktorandstudier.

Programmets starka internationella prägel ger dig utöver uppenbara kursmål även en ökad kulturell intelligens av stor vikt för framtida samarbeten.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyra. Många studenter utnyttjar den möjligheten under sitt examensarbete. Uppsala universitet har även generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Karriär

Bred och djup infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete inom grundläggande och tillämpad forskning och utveckling inom en mängd olika områden såsom diagnostik, läkemedelsutveckling, antibiotikaresistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas särskilda problematik, sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Sysselsättningen kan hittas i den akademiska världen och i läkemedels- och bioteknikföretag. I den offentliga sektorn kan du arbeta i mikrobiella laboratorier med fokus på mikrobiologiska frågor inom hälso- och sjukvård eller livsmedel och jordbruk. I ett omvärldsperspektiv finns också ett behov av din kompetens när det gäller förutsägelser, övervakning och uppföljning av utbrott, både nationellt och globalt. De starka länkarna till forskning kommer att vara särskilt värdefulla om du är på väg mot forskarutbildning och en forskningskarriär.

Examinerade från masterprogrammet i infektionsbiologi finns runt om i världen inom akademi, privat och offentlig sektor där de arbetar med forskning, analys, utveckling, utredningar och beslutsfattande.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

För detta program måste du, förutom de allmänna stöddokumenten, också skicka in ett eller två programspecifika dokument:
1. Ett formulär för de meritbaserande erfarenheter du har. Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det.
2. Dokumentation och/eller intyg som styrker din tidigare praktiska forsknings-/laboratorieerfarenhet (om tillämpligt).

Det finns två anmälningsomgångar för detta masterprogram:

Den första antagningsomgången, på engelska, på universityadmissions.se är öppen för alla internationella sökande. Sista anmälningsdag är den 17 januari 2022. Även svenska sökande är välkomna att söka i denna antagningsomgång.

Den andra antagningsomgången, på svenska, på antagning.se och på engelska på universityadmissions.se riktar sig främst till svenska sökande. Sista anmälningsdag är den 19 april 2022. Medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz som inte behöver uppehållstillstånd för studier i Sverige kan också ansöka i denna antagningsomgång.

Masterprogram i infektionsbiologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3349 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi, immunologi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av

  • omfattning och betyg på tidigare akademiska studier relevanta för masterprogrammet i infektionsbiologi
  • en sammanfattning av genomfört projektarbete (det vill säga kort beskrivning)
  • praktisk laborativ erfarenhet av forskningsarbete inklusive rekommendationsbrev som styrker plats, längd och genomförda uppgifter
  • motivationsbrev som beskriver dina huvudintressen i infektionssjukdomar och förväntningar på masterprogrammet i infektionsbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifik information, var vänlig kontakta: Susanne Tingsborg (programsamordnare)

Inf.biol.master@imbim.uu.se

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 582, 751 23 Uppsala

018-471 40 00

Programstart och registrering

Programstart
När du har antagits till masterprogrammet i infektionsbiologi kommer du att kontaktas av programkoordinator via e-post (inf.biol.master@imbim.uu.se). Du får då praktisk information om starten på den första kursen, programmet och dina studier vid Uppsala universitet. Ytterligare information kommer finnas tillgänglig på vår undervisningsplattform Studium där du kan hitta information om masterprogrammet i infektionsbiologi och den första kursen, mikrobiologi och immunologi.

Programmet och den första kursen på programmet inleds med ett obligatoriskt upprop och informationsmöte den 29 augusti (2022-08-29) på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Du bör naturligtvis bara komma till uppropet om du inte har några symtom på sjukdom. Vänligen meddela oss om du inte kan delta så snart som möjligt genom att maila oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Utbildningen är planerad att äga rum på campus i Uppsala, det är därför viktigt att antagna studenter är närvarande i Uppsala vid uppropet.

Registrering
När du har aktiverat ditt studentkonto på Uppsala universitet kan du registrera dig på programmet via www.uu.se/student.Sista dag för registrering är söndag den 21:a augusti. Om du inte lyckas registrera dig till det här datumet men vill behålla din plats på programmet behöver du meddela oss detta genom att maila oss på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som inte lyckats registrera sig i tid men har meddelat oss i förväg och är närvarande vid uppropet (eller har meddelat giltigt skäl för att inte vara närvarande) kan registreras av oss vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

Villkorat antagen till programmet?
Om du har antagits med villkor till programmet måste du bevisa att du uppfyller behörighetskraven innan du kan bli registrerad på någon av dina kurser. För frågor angående detta, vänligen kontakta studentservice@uu.se. Du måste vara registrerad på programmet senast tre veckor efter programstart för att behålla din plats.

Ångrat dig?
Det finns studenter på reservlistan för antagning till programmet och om du har ändrat dig och inte längre planerar att påbörja utbildningen är vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt på inf.biol.master@imbim.uu.se. Studenter som är registrerade men inte har visat något aktivt deltagande i utbildningen under de första tre veckorna, och inte heller har angett ett giltigt skäl för sin inaktivitet, kommer avregistreras från programmet.

På reservlistan?
Om du placerats som reserv kommer du att kontaktas via e-post och/eller telefon när en plats blir tillgänglig i programmet, och du har sedan ett par dagar på dig att acceptera den erbjudna platsen.

Senast uppdaterad: 2021-03-02