Läkarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Läkarprogrammet 2022/2023
  • 360 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Som läkare måste du behärska vetenskapens senaste landvinningar och samtidigt kunna se och möta människan bakom symptomen. Det kräver bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, samtalsfärdigheter och en personlig mognad. Läkarprogrammet är direkt legitimationsgrundande och du får även grunden för fortsatt medicinsk forskning.

Om programmet

Förebygga, lindra och läka - kraven på läkare är höga. På läkarprogrammet vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket liksom för att bedriva medicinsk forskning. Samtidigt är det det första steget i ett livslångt yrkeslärande. Redan under det basvetenskapliga stadiet får du dina första patientkontakter. Du lär dig undersökningsmetoder och andra kliniska färdigheter samtidigt som din förståelse för både etiska och vetenskapliga frågeställningar byggs upp. Genom hela programmet kommer du att närma dig din yrkesroll genom att biologisk basvetenskap integreras med klinisk vetenskap och klinisk färdighetsträning.

Du kommer i allt väsentligt studera teoretiska moment satta i sitt sammanhang. Du lär dig hur sjukdomar och tillstånd diagnosticeras och behandlas och hur du i detta arbete förhåller dig till patienter, närstående och medarbetare inom vården. Även om metoderna för undersökning, analys och behandling blir allt mer avancerade, är det fortfarande till stor del i det direkta mötet med patienter och medarbetare som läkaryrket utövas. Att kunna få fram och tolka patientens besvär och symptom är en förutsättning för att kunna ställa korrekt diagnos och föreslå lämplig behandling.

Utbildningen ger dig:

  • patientkontakter redan i det basvetenskapliga stadiet
  • teoretiska kunskaper satta i sitt sammanhang
  • verktyg att diagnosticera, behandla och, inte minst, möta patienten bakom symptomen.
Läkarprogrammet är från och med höstterminen 2021 direkt grund för läkarlegitimation och det innebär att det är en stor mängd kunskaper och färdigheter att tillgodogöra sig under utbildningen. Detta gör att utbildningen är lång med många schemalagda undervisningstimmar, laborationer, projektarbeten och klinisk träning, samtidigt som det kräver omfattande självstudier.

Examen

Programmet leder till en läkarexamen (Master of Science in Medicine), som är en yrkesexamen.

Sedan höstterminen 2021 är programmet direkt legitimationsgrundande. Det innebär att du som påbörjar dina läkarstudier nu kan ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen direkt efter examen.

Den som fullföljer läkarutbildning som påbörjats före höstterminen 2021 genomför efter examen minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT) och kan därefter ansöka om legitimation.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Firel Jabro
Kommer från: Flen

Varför valde du den här utbildningen?
– I gymnasiet var jag väldigt osäker på vad det var jag ville plugga och jobba med i framtiden. Men jag hade länge haft ett intresse för människokroppen och hur den fungerar. Samtidigt kände jag att jag ville jobba med ett yrke som bestod av mycket kontakt med människor. Med tanke på att det dessutom finns många olika specialiseringar inom yrket så kände jag att läkare nog var rätt för mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen är mycket roligare än vad jag trodde, och det var efter att jag började programmet som jag faktiskt insåg att valet var rätt för mig. När det gäller plugget så behöver man memorera mycket mer än i gymnasiet och det är ett högre tempo. Men samtidigt känns det som att jag lägger ner mindre tid på plugget nu än vad jag gjorde i gymnasiet. Allt handlar om att kunna disponera sin tid väl.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det mest intressanta hittills har varit dissektionerna som man har under kursen Klinisk anatomi och rörelselära. Man får lära sig om hur hela kroppen ser ut – från muskler till skelettdelar, nerver och kärl. Superrolig kurs!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– De tre första veckorna bestod av en mottagning som hölls av äldre kursare för de nya som börjat läkarprogrammet. De planerade in olika sittningar, spelkvällar, och massa andra olika aktiviteter som man kunde delta i. Mottagningen var ett perfekt tillfälle för alla nya att lära känna varandra och skaffa vänner.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Inom programmet arrangeras det olika sittningar mellan de olika terminerna som gör att det blir en väldigt bra sammanhållning. Varje termin arrangeras också en stor läkarfest som kallas för Preklin där alla på programmet kan gå. Det finns även många föreningar för just läkarstunder att gå med i som gör sammanhållningen ännu bättre.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är studentlivet! Uppsala är känt för att ha ett väldigt bra studentliv. Vi har till exempel nationer där man kan hänga med vänner och spela spel. På nationerna arrangeras dessutom olika typer av sittningar, spex och fester. Det är dessutom cykelavstånd till det mesta, vilket gör allt smidigare.

Vad har varit mest utmanande?
– Det mest utmanande har varit att balansera mellan hur mycket tid man ska lägga på att plugga och hur mycket tid man ska lägga på annat till exempel träning, engagemang i föreningar med mera. För att balansera det har jag fått testa mig fram och märkt att jag ibland kanske lagt för mycket tid på annat än plugg eller vice versa.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att jag ska få tillräckligt med kunskap för yrket jag ska jobba med, och samtidigt känna att jag haft en rolig tid under utbildningen med mina vänner.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Snerikes Nation! Superhärlig nation att hänga på med jättetrevliga människor.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Hm, jag skulle nog säga valborg. Förra valborg samlades många från klassen på frukost innan vi rörde oss mot Ekonomikumparken, superkul för att alla är så taggade.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år gör jag förhoppningsvis min AT-tjänst i någon stad jag trivs i och samtidigt är engagerad i något projekt vid sidan om.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Läkarprogrammet omfattar 12 terminers heltidsstudier. Vid Uppsala universitet är programmet uppdelat i tre stadier om vardera fyra terminer:

Stadium I (termin 1-4) har betoning på basvetenskapliga kunskaper och basala kliniska färdigheter.

Stadium II (termin 5-8) har betoning på sjukdomslära, "Lära sig sjukdomar och symptom" genom att teori varvas med kortare kliniska moment.

Stadium III (termin 9-12) har betoning på tillämpning och fördjupning, "Lära sig bli läkare" genom längre kliniska placeringar. I detta stadium ingår också ett självständigt arbete liksom en valbar kurs, som individuell fördjupning.

Kurserna på termin 1-6 utgör grundnivå och termin 7-12 avancerad nivå. Du som vill bedriva forskningsarbete har goda möjligheter att göra det under sommartid eller vid sidan av studierna. Observera att Läkarprogrammets upplägg varierar mellan olika universitet, vilket försvårar möjligheterna till byte av studieort.

Kurser inom programmet

Stadium I
Termin 1
Människokroppens byggnad och funktion, 9 hp
Medicinsk cellbiologi, 16,5 hp
Professionell utveckling 1-2, 4,5 hp (del av kurs på 7,5 hp)

Termin 2
Klinisk anatomi med embryologi, 15 hp
Metabolism och endokrinologi, 12 hp
Professionell utveckling 1-2, 3 hp (del av kurs på 7,5 hp)

Termin 3
Neurobiologi, 9 hp
Fysiologi, 8,5 hp
Farmakologi, 9,5 hp
Professionell utveckling 3-4, 3 hp (del av kurs på 6 hp)

Termin 4
Patologi och immunologi, 16,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, 10,5 hp
Professionell utveckling 3-4, 3 hp (del av kurs på 6 hp)

Stadium II
Termin 5
Klinisk medicin 1, 30 hp:
- Professionell utveckling 5
- Sjukdomar i hjärta, blodkärl, lunga samt deras diagnostik, prevention och behandling, och klinisk fysiologi
- Sjukdomar i mag-tarmkanal samt deras diagnostik, prevention och behandling, anestesiologi och lilla kirurgin

Termin 6
Klinisk medicin 2, 30 hp:
- Reumatiska sjukdomar, hudsjukdomar och sexuellt överförbara infektioner, rörelseorganens sjukdomar och skador (ortopedi)
- Sjukdomar i endokrina organ, bröstkörteln, njure och urinvägar, samt deras diagnostik, prevention och behandling, och nutrition
- Röntgendiagnostik (radiologi)
- Klinisk kemi
- Klinisk patologi

Termin 7
Klinisk medicin 3, 30 hp:
- Professionell utveckling 7
- Infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi, tumörsjukdomar och klinisk genetik, blodsjukdomar, samt deras diagnostik, prevention och behandling
- Nervsystemets sjukdomar, psykiatriska sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar, samt deras diagnostik, prevention och behandling

Termin 8
Klinisk medicin 4, 30 hp:
- Professionell utveckling 8
- Global hälsa
- Kvinnosjukdomar (gynekologi), förlossningsvård (obstetrik), barnets sjukdomar, samt deras diagnostik, prevention och behandling
- Ögonsjukdomar och öron-näs-halssjukdomar, åldrandets sjukdomar samt deras diagnostik, prevention och behandling, samt palliativ vård.
- Områdena Professionell utveckling 8, Global hälsa, Gynekologi och obstetrik samt Barnets sjukdomar undervisas på engelska under terminens första tio veckor

Stadium III
Termin 9
Självständigt arbete, 30 hp

Termin 10
Klinisk fördjupning 1, 30 hp:
- Professionell utveckling 10
- Klinisk farmakologi
- Klinisk träning i medicin (6 veckor), kirurgi (6 veckor) och psykiatri (4 veckor)
- Klinisk utbildningsavdelning (2 veckor)

Termin 11
Klinisk fördjupning 2, 30 hp:
- Professionell utveckling 11
- Allmänmedicin, socialmedicin, arbets- och miljömedicin, akutsjukvård
- Klinisk träning inom Allmänmedicin (5 veckor) och Akutsjukvård (5 veckor)
- Klinisk fördjupning och träning inom pediatrik, gynekologi och obstetrik (5 veckor)

Termin 12
Valbar kurs, 7,5 hp
Klinisk fördjupning 3, 22,5 hp:
- Symptomdriven teoretisk fördjupning och praktisk träning
- Integrering - klinisk genetik, kön och genus, e-hälsa

Om undervisningen

Undervisningen är kompetensbaserad, det vill säga inriktad mot din förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i konkreta situationer. Undervisningen vilar på studentdriven pedagogik, såsom problem-, fall- och teambaserat arbete, seminarier, laborationer och gruppövningar, jämte handledd klinisk tjänstgöring. Detta kompletteras med återkommande föreläsningar. Den övergripande principen är att det ska finnas en ökande grad av integrering av basvetenskaper, kliniska vetenskaper och klinisk färdighet.

Under Stadium I (termin 1-4) knyter du ihop basvetenskapliga studier med klinisk träning. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral i Region Uppsala, där du får träna dig i din framtida yrkesroll. Den campusförlagda utbildningen sker huvudsakligen vid Biomedicinskt centrum (BMC) och Rudbecklaboratoriet i Uppsala.

Under Stadium II (termin 5-8) varvar du teori med kortare kliniska moment, såsom patientdemonstrationer, simuleringar och särskilda studentmottagningar. Fokus ligger på de vanliga och de farliga sjukdomarna och deras symptomatologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prevention. Under detta stadium är den kliniska undervisningen huvudsakligen förlagd till Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala.

Stadium III (termin 9-12) inleder du med en termin av självständigt arbete, som individuell fördjupning och träning i vetenskaplig analys och problemlösning. Därefter vidtar två terminer som huvudsakligen består av 4-6 veckor långa kliniska placeringar inom medicin, kirurgi, psykiatri, akutsjukvård och primärvård, där du under handledning deltar i avdelningens dagliga arbete. De längre placeringarna är till stor del förlagda till vårdcentraler och sjukhus utanför Uppsala, i huvudsak inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. (Vid regionplacering utanför Uppsala får du gratis boende och resor.) Den avslutande terminen inleds med en valbar kurs som individuell fördjupning. Programmet avslutas med en längre fördjupad kurs där du tränas ytterligare i att strukturerat och ändamålsenligt handlägga patientfall med beaktande av medicinska, etiska och juridiska aspekter, med särskilt fokus på vanliga och akut livshotande tillstånd. Denna kliniska träning kommer huvudsakligen äga rum i Uppsala.

Inom alla tre stadier förekommer undervisning i professionell utveckling, inkluderande bland annat professionellt och vetenskapligt förhållningsätt, samtalsfärdigheter, genus- och jämställdhetsfrågor och ledarskapsträning. Dessutom finns återkommande interprofessionellt lärande baserat på undervisningsmoment där du lär med och av studenter från övriga professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård vid Uppsala universitet.

En stor del av kurslitteraturen är engelskspråkig och en del utbildningsmoment och i vissa fall hela kurser ges på engelska. Vid kommunikation med patienter är goda språkkunskaper i svenska viktiga.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i en fastställd ordning.

Studera utomlands

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Kontakta internationell handläggare eller studievägledare för läkarprogrammet för mer information om utbyten.

I samband med utlandsstudier kan du söka resebidrag från medicinska fakulteten.

Karriär

Anställningsformer och arbetsplatser för läkare är högst varierande. Du kan arbeta på sjukhus, inom primärvården, på privata mottagningar, inom företagshälsovård, vid forskningslaboratorier, inom myndigheter och på läkemedelsföretag. Som läkare inom sjukvården är det ofta möjligt att kombinera patientarbete med undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning, administration och inte minst forskning.

Som läkare inom sjukvården varierar det dagliga arbetets innehåll till stor del beroende på vilken specialitet du har valt och var du arbetar. Exempel på inriktningar är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, psykiatri, obstetrik och gynekologi.

I och med att Läkarprogrammet leder till en examen på avancerad nivå är du efter genomgånget program även behörig till fortsatt utbildning på forskarnivå.

Du som påbörjar Läkarprogrammet höstterminen 2021 eller senare kan efter examen ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen och därefter om att påbörja bastjänstgöring (BT). BT är en tjänstgöring under anställning och fungerar som ett första fristående steg i din specialisttjänstgöring (ST) inom ett speciellt medicinskt område. BT är en ny företeelse i Sverige och ska fungera som en introduktionstjänstgöring, dels för läkare som utbildats inom den nya, direkt legitimationsgrundande läkarutbildningen, och dels för läkare med legitimation utfärdad i annat land. (Studenter som fullföljer läkarutbildning som påbörjats innan höstterminen 2021 kan inte beviljas legitimation vid examen och genomför heller inte BT. Istället väntar då minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT), varefter ansökan om legitimation kan ske.)

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Läkarprogrammet

360 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3200 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %). Sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet rangordnas i första hand baserat på resultat på högskoleprovet och i andra hand genom lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1440000 kr

Läkarprogrammet

360 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P8200 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %). Sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet rangordnas i första hand baserat på resultat på högskoleprovet och i andra hand genom lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1440000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

medstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 46 75

Studentservice farmaci, medicin och vård

Biomedicinskt centrum, BMC, A4:1, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Information till antagna:
Du är antagen och måste registrera dig på programmets första kurs (Professionell utveckling 1-2) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 29 juli - 15 augusti. Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.
Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till calle.martinsson@pubcare.uu.se (senast 15 augusti) där du uppger att du vill registrera dig.

Kursstartsinformation:
Senast den 15 augusti kommer registrerade studenter att hitta information inför kursstarten via programsidan i Studium. Du når programsidan via www.lakarprogrammet.uu.se.

Information till reserver:
Reserver kan inte webbregistrera sig. Reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 22 augusti - 2 september. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02