Läkarprogrammet 2020/2021

Bild för Läkarprogrammet 2020/2021
  • 330 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning.

Om programmet

På Läkarprogrammet får du tidigt kontakt med din framtida yrkesroll genom färdighetsträning inom primärvården. Du kommer att studera teoretiska moment i sitt sammanhang, inte som separata kurser. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt, lära dig undersökningsmetoder och andra kliniska färdigheter samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. På Läkarprogrammet integreras biologisk grundvetenskap med klinisk vetenskap.

Läkarprogrammet är långt och studenterna upplever ofta en hög arbetsbelastning med många schemalagda undervisningstimmar, laborationer, projektarbeten och klinisk träning, samtidigt som det kräver självstudier. För att klara Läkarprogrammet behöver du vara motiverad och veta varför du vill bli läkare.

Under studierna kommer du att få lära dig att använda din teoretiska kunskap i praktiken och lära dig att förstå patientens symptom och besvär utifrån teorin. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården. Många gånger kan det vara svårt att identifiera en sjukdom då all typ av smärta, obehag eller funktionsnedsättning är subjektiv.

Examen

Programmet leder till en läkarexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen gör du minst 18 månader allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Firel Jabro
Kommer från: Flen

Varför valde du den här utbildningen?
– I gymnasiet var jag väldigt osäker på vad det var jag ville plugga och jobba med i framtiden. Men jag hade länge haft ett intresse för människokroppen och hur den fungerar. Samtidigt kände jag att jag ville jobba med ett yrke som bestod av mycket kontakt med människor. Med tanke på att det dessutom finns många olika specialiseringar inom yrket så kände jag att läkare nog var rätt för mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen är mycket roligare än vad jag trodde, och det var efter att jag började programmet som jag faktiskt insåg att valet var rätt för mig. När det gäller plugget så behöver man memorera mycket mer än i gymnasiet och det är ett högre tempo. Men samtidigt känns det som att jag lägger ner mindre tid på plugget nu än vad jag gjorde i gymnasiet. Allt handlar om att kunna disponera sin tid väl.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det mest intressanta hittills har varit dissektionerna som man har under kursen Klinisk anatomi och rörelselära. Man får lära sig om hur hela kroppen ser ut – från muskler till skelettdelar, nerver och kärl. Superrolig kurs!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– De tre första veckorna bestod av en mottagning som hölls av äldre kursare för de nya som börjat läkarprogrammet. De planerade in olika sittningar, spelkvällar, och massa andra olika aktiviteter som man kunde delta i. Mottagningen var ett perfekt tillfälle för alla nya att lära känna varandra och skaffa vänner.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Inom programmet arrangeras det olika sittningar mellan de olika terminerna som gör att det blir en väldigt bra sammanhållning. Varje termin arrangeras också en stor läkarfest som kallas för Preklin där alla på programmet kan gå. Det finns även många föreningar för just läkarstunder att gå med i som gör sammanhållningen ännu bättre.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är studentlivet! Uppsala är känt för att ha ett väldigt bra studentliv. Vi har till exempel nationer där man kan hänga med vänner och spela spel. På nationerna arrangeras dessutom olika typer av sittningar, spex och fester. Det är dessutom cykelavstånd till det mesta, vilket gör allt smidigare.

Vad har varit mest utmanande?
– Det mest utmanande har varit att balansera mellan hur mycket tid man ska lägga på att plugga och hur mycket tid man ska lägga på annat till exempel träning, engagemang i föreningar med mera. För att balansera det har jag fått testa mig fram och märkt att jag ibland kanske lagt för mycket tid på annat än plugg eller vice versa.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att jag ska få tillräckligt med kunskap för yrket jag ska jobba med, och samtidigt känna att jag haft en rolig tid under utbildningen med mina vänner.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Snerikes Nation! Superhärlig nation att hänga på med jättetrevliga människor.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Hm, jag skulle nog säga valborg. Förra valborg samlades många från klassen på frukost innan vi rörde oss mot Ekonomikumparken, superkul för att alla är så taggade.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år gör jag förhoppningsvis min AT-tjänst i någon stad jag trivs i och samtidigt är engagerad i något projekt vid sidan om.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Läkarprogrammet omfattar 11 terminers studier och innehåller ett självständigt fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng (hp) samt valbara kurser om 7,5 hp. Du som vill bedriva forskningsarbete har goda möjligheter att utföra detta sommartid eller vid sidan av studierna. Kurserna på termin 1-6 utgör grundnivå och termin 7-11 avancerad nivå.

Läkarprogrammens upplägg varierar mellan olika utbildningsorter vilket begränsar möjligheterna till byte av studieort.

Kurser inom programmet

Termin 1
Medicinsk introduktionskurs
Cirkulation och respiration
Kommunikation, nerver och psyke
Energi- och näringsbalans
Professionell utveckling 1

Termin 2
Tillväxt och degeneration
Homeostas och endokrin reglering
Professionell utveckling 2

Termin 3
Klinisk anatomi och rörelselära
Neurobiologi, homeostas och intervention
Professionell utveckling 3

Termin 4
Patologi och immunologi
Medicinsk mikrobiologi
Professionell utveckling 4
Integration I

Termin 5
Klinisk medicin I:
Propedeutik
Akutsjukvård/Hjärta/kärl I/Lungmedicin/Geriatrik
Ledarskapsutbildning I
Integration II

Termin 6
Klinisk medicin II:
Integrering III
Mage och tarm/Anestesi och diagnostik/Hjärta/kärl II/Endokrin/Metabolism

Termin 7
Klinisk medicin III:
Integrering IV
Ortopedi/Hudsjukdomar och Reumatologi/Nefrologi och Urologi/Klinisk kemi, Tumörsjukdomar och Hematologi

Termin 8
Klinisk medicin IV:
Radiologi
Integrering V
Neurologi/Psykiatri/Ögon/ÖNH
Samtalsfärdigheter
BUP
Integrering VI

Termin 9
Klinisk medicin V:
Infektion
Integrering VII: Mikrobiologi
Obstetrik och gynekologi
Pediatrik

Termin 10
Självständigt arbete
Interprofessionellt teamarbete

Termin 11
Självständigt arbete (forts.)
Klinisk praktik - läkarrollen
Klinisk patologi
Neuroendokrinologi, kön och genus, integrering VIII
Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation.
Arbets- och miljömedicin
Valbar period
Akutsjukvård II
Allmän medicin
Professionell utveckling 11

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och laborationer. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral där du får träna dig i den din framtida yrkesroll. Längre fram blandas föreläsningar i såväl kliniska som grundvetenskapliga moment och gruppundervisning med placering på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på olika sjukhus och vårdcentraler ute i regionen. Under de kliniska placeringarna deltar du i avdelningens dagliga arbete, under handling av i huvudsak läkare. Under studierna byter du avdelning regelbundet för att du ska få en god inblick i verksamheten och en bred kunskap.

Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig. Vissa utbildningsmoment och i vissa fall hela kurser kan komma att ges på engelska. Vid kommunikation med patienter är goda språkkunskaper i svenska viktiga.

Du genomför din kliniska utbildning vid Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala.

Under termin 5-11 sker även den kliniska undervisningen vid andra vårdcentraler och sjukhus i bland annat Eskilstuna, Falun, Avesta, Gävle, Västerås, Hudiksvall, Enköping, Köping, Visby eller Nyköping. Vid regionplacering på dessa orter får du gratis boende och resor.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Studera utomlands

Läkarprogrammet i Uppsala bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Kontakta internationell handläggare eller studievägledare för läkarprogrammet för mer information om utbyten.

I samband med utlandsstudier kan du söka resebidrag från medicinska fakulteten.

Karriär

Efter grundutbildningen till läkare ska man vara rustad att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT) som omfattar minst 18 månader.

AT-tjänstgöring är en vidareutbildning under anställning som, efter godkänd examination, ger legitimation. De flesta AT-utbildningar omfattar 21 månader och innehåller följande block: medicin sex månader, kirurgi sex månader, psykiatri tre månader och primärvård sex månader. Efter AT kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST), vilken är en läkartjänstgöring. ST tar minst fem år.

Anställningsformerna och arbetsplatserna för läkare varierar. Du kan arbeta på sjukhus, inom primärvården, privata mottagningar, företagshälsovård, vid forskningslaboratorier, myndigheter och på läkemedelsföretag. Jobbar du inom sjukvården är det ofta möjligt att kombinera ditt patientarbete med forskning, som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården.

Det viktigaste momentet i läkarens yrkesroll är patientkontakten. Som läkare kan du också arbeta med forskning, undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. För läkare som arbetar inom sjukvården varierar det dagliga arbetets innehåll till stor del beroende på vilken specialitet du har valt och var du arbetar. Exempel på inriktningar är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, psykiatri och obstetrik och gynekologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Läkarprogrammet

330 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P3200 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %). Bland sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet ska urval göras genom resultat på högskoleprovet före lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1320000 kr

Läkarprogrammet

330 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P8200 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %). Bland sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet ska urval göras genom resultat på högskoleprovet före lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1320000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

medstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 46 75

Studentservice farmaci, medicin och vård

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.