Masterprogram i medicinsk forskning

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i medicinsk forskning 2023/2024
Anmälan

Funderar du på en framtida karriär som kräver kunskap inom och förståelse för medicinsk forskning? Masterprogrammet i medicinsk forskning ger utmärkta förutsättningar för att specialisera sig inom en valfri biomedicinsk inriktning och bidrar med en stark grund för tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för människans hälsa. Programmet ger en teoretisk bakgrund, praktisk erfarenhet av forskningsprojekt, insikt i aktuell biomedicinsk forskning och ett professionellt nätverk av kontakter.

Om programmet

Masterprogrammet i medicinsk forskning låter dig utveckla din inriktning inom det växande området för biomedicinsk forskning och förbereder dig för en potentiell framtida vetenskaplig karriär. Området för biomedicinsk forskning syftar till att hitta och utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för att i slutändan kunna bota människans sjukdomar. De biologiska orsakerna bakom de vanligaste sjukdomarna, såsom cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, är komplexa och därför ofta svåra att utröna genom studier av bara människor.

I detta program fokuserar du på att lära dig och tillämpa de senaste experimentella metoderna, molekylära teknikerna och dataanalysmetoderna för att kunna avslöja biologin hos komplexa fenotyper och sjukdomar för att främja klinisk forskning om människors hälsa.

Utbildningen är starkt kopplad till ledande preklinisk forskning, från vilka exempel kommer att ges. Du kommer att få bekanta dig med hur man dissekerar komplexa frågor om underliggande mekanismer genom moderna molekylärbiologiska och bioinformatiska studier av cell- och djurmodeller samt humankohorter.

Du får utbildning i moderna aspekter och tekniker inom biomedicinsk forskning. Du får kunskap om bioinformatik, genomik, cellulär kommunikation, tumörbiologi, (experimentella) djurmodeller, etiska överväganden inom forskning samt skriftliga och muntliga presentationstekniker.

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och erfarenheter i autentisk forskningsmiljö vid Uppsala universitet, alternativt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet eller på biomedicinska företag eller statliga myndigheter. Under hela studiegången kommer du att skapa kontakter med framstående forskare och andra studenter, vilket förbereder ett viktigt kontaktnätverk inför dina framtida studier och karriär inom forskningsområdet.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Seemal Aziz
Från: Pakistan

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag har alltid varit fascinerad av forskning som formar grunderna i medicin. Jag har en medicinsk bakgrund och ville veta vad som hände ”bakom kulisserna” i labb, och hur forskare bidrar till våra kunskaper. På grund av det så valde jag det här programmet.

Hur är det att vara en internationell student?
Det har varit en helt otrolig upplevelse för mig att studera vid Uppsala universitet. Sen håller utbildningen hög standard, och jag har fått träffa många olika personer från olika länder, vilket har hjälpt vidga mina vyer.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta!
Den första gången jag besökte Uppsala var när jag skulle delta i en välkomstceremoni i Universitetshuset, som Uppsala universitet anordnade. Staden, med kullerstensgatorna, kändes lugn och mysig. Universitetshuset såg ut som att vara från en saga, i all sin prakt.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är fyllt av aktiviteter och du lär dig alltid nya saker. Men det är ett bra regelbundet avbrott för avslappning och något kul i dina studier, som kan vara hektiska. En sak är ”fika”, som är ganska ofta och anordnas ibland av institutionen. Såna tillfällen ger studenterna några va deras bästa minnen med sina kurskamrater.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Plugga ordentligt, möt nya vänner och tvivla inte på att fråga om hjälp. Försök lista ut vad du helst vill göra i framtiden och försök göra dina studieprojekt i samma forskningsområden. Och viktigast av allt – glöm inte att ha kul!

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Botaniska trädgården!

Var finns den bästa studieplatsen?
Biblioteket, Carolina Rediviva, speciellt de små rummen som ligger nära den stora salen. De är perfekta för att plugga i grupp.

Höst 2021.

Upplägg

Under det första året deltar du i fem kurser som ger dig en grundlig kunskap om aktuella biomedicinska forskningskoncept, tekniker och analysmetoder. Du kommer att lära dig om viktiga begrepp inom genetisk- och genomisk forskning med hjälp av djurmodeller i studier om humansjukdomar, följt av utbildning i avancerade molekylära metoder, processer inom cell- och tumörbiologi samt bioinformatiska verktyg för analyser. Kurserna organiseras av forskare som är ledande inom sitt område vid den ansvariga institutionen, liksom forskare från andra universitet och forskningsinstitut.

Det andra året består av individuell praktisk utbildning och examensarbete för vilka du väljer projekt och forskargrupper själv. Du kommer att fördjupa dig i det självvalda forskningsområdet genom att planera och genomföra experimentellt arbete samt kritiskt granska och sammanfatta resultat under tillsyn av en handledare. Den individuella praktiska forskningsprojektutbildningen består av ett 17 veckors långt individuellt projekt under den tredje terminen och en masteruppsats på cirka 20 veckor under den fjärde terminen. Parallellt kommer en kursmodul om vetenskaplig presentation förbereda dig för viktiga aspekter av vetenskaplig kommunikation.

Kurser inom programmet

Termin 1

Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp

Biomedicinsk forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2

Cellulär kommunikation, 7,5 hp

Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp

Bioinformatik, 15 hp

Termin 3

Avancerad forskningspraktik, 30 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

All schemalagd teoretisk utbildning ges av ledande experter från Uppsala-/Stockholmregionen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar som sammanfattar framsteg inom aktuell forskning och ger en första kontakt med föreläsande forskare.

Det första årets kurser innehåller olika undervisningsmoment, som föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt diskussioner med och feedback från lärarna och dina kurskamrater. Praktiska övningar inkluderar laborationer och bioinformatiska analyser, beroende på kursens ämne. Kurserna avslutas med en tentamen, men andra obligatoriska uppgifter (som skriftliga rapporter och muntliga presentationer) är nödvändiga för att få kursen godkänt. Det första året av programmet ges på campus i Uppsala.

Det andra året består av enskilda projekt vid vetenskapliga grupper belägna vid universitet, företag eller myndigheter i Sverige eller utomlands. Utöver deltagande i forskningsgruppens alla aktiviteter följs projekten upp under regelbundna diskussioner om valet av forskningsmetoder och praktikupplevelser med dina kurskamrater och kursledare. Kunskap och resultat förmedlas i form av muntliga presentationer, vetenskaplig översiktsartikel och skriftlig avhandling.

All undervisning ges på engelska.

Karriär

Som deltagare på masterprogrammet i medicinsk forskning kommer du sannolikt att fortsätta med forskning och utveckling inom läkemedels- eller bioteknikindustrin eller i prekliniska eller kliniska forskningsmiljöer. Programmet ger emellertid också en utmärkt grund för dig att arbeta i andra sektorer, till exempel inom myndigheter, journalistik eller utbildningssektorn. Den starka tonvikten på kritiskt tänkande samt muntlig och skriftlig kommunikation inom vetenskapligt och populärvetenskapligt sammanhang ger dig en bred grund för att bemästra biomedicinska och bioinformatiska kunskaper och uppgifter.

Majoriteten av våra alumni fortsätter att utveckla sina karriärer inom akademiska miljöer genom att bidra med kunskap och erfarenhet från sina masterstudier till nytta av biomedicin, neurovetenskap, bioinformatik, medicinsk genetik eller liknande. Enligt alumni har medverkan i forskningsprojekt valda efter studenternas egna intressen varit direkt bidragande till deras framtida karriärer och möjligheter att hitta sina jobb. Många av våra alumni har fortsatt deras karriärer inom samma ämne och under fortsatt mentorskap av deras projekthandledare, och har därmed hittat sina framtida arbetsgivare redan före eller inom sex månader efter deras examen.

Programmet skapar förutsättningar för internationella studenter att knyta sina framtida karriärer till Sverige och Skandinavien samt för svenska studenter att vara konkurrenskraftiga på den internationella arbetsmarknaden - detta genom att erbjuda karriärförberedande erfarenheter i tvärvetenskapliga och internationella miljöer. Vår ambition är att fortsätta bidra med praktiska erfarenheter, utveckla våra framtida alumners självständiga och kollaborativa förmågor samt erbjuda ett professionellt nätverk av kontakter för deras framtida karriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se tillsammans med eventuella dokument och rekommendationsbrev som styrker dina tidigare erfarenheter.

Det finns två anmälningsomgångar för det här programmet. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 16 januari 2023. Anmälan sker på universityadmissions.se.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 17 april 2023 och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3355 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett biovetenskapligt ämne som huvudområde, (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) från ett internationellt erkänt universitet, inklusive 10 hp i vardera cellbiologi, biokemi och genetik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt praktisk erfarenhet av forskningsarbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor angående programmet kontakta programansvarig Gerli Rosengren Pielberg

med.res.master@imbim.uu.se

018-471 45 75

För frågor angående antagning eller generella frågor kontakta:

studentservice@uu.se

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Husargatan 3, BMC

752 37 Uppsala

018-471 44 44

Programstart och registrering

När du har antagits till masterprogrammet i medicinsk forskning kommer du att kontaktas av ansvariga för programmet via e-post. Där kommer du att få praktisk information gällande början på den första kursen, programmet och studier överlag vid Uppsala universitet. Programmet börjar med en obligatorisk informationsträff 2023-08-28 kl. 08.15 - om du inte har möjlighet att närvara, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via programmets e-post: med.res.master@imbim.uu.se

Om du har antagits med villkor till programmet måste du först styrka att du uppfyller behörighetskraven innan du kan bli registrerad på någon av kurserna. Om du har placerats som reserv kommer du att kontaktas via e-post om en plats blir tillgänglig på programmet, och sedan ha 7 dagar på dig att acceptera.

Information om första kursen

Registrering till den första kursen i programmet, Jämförande genomik för biomedicin, sker i samband med ett obligatoriskt upprop 2023-08-29 klockan 10.15 - om du inte har möjlighet att närvara, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via programmets e-post med.res.master@imbim.uu.se. Du kommer att kontaktas av kursledarna inför den första kursen på programmet med nödvändig information inför kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02