Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i medicinsk nuklidteknik 2022/2023
Anmälan

Vill du fördjupa dig i forskning och utveckling inom molekylär avbildning? På masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik fördjupar du din kunskap om användningen av radioaktiva nuklider i forskning och sjukvård. Du följer utvecklingsprocessen av radioaktiva molekyler/läkemedel för avancerad diagnostik och terapi och programmet ger dig en fördjupning i ett tvärvetenskapligt område för en karriär inom forskning och läkemedelsutveckling.

Om programmet

Programmet har nära samverkan med aktuell forskning inom området. Under utbildningens första år läser du kurser om allt från effekter av joniserande strålning till medicinsk användning av nuklider. Du får kunskap om experimentell och klinisk användning av nuklider och hur du använder de instrument som används inom medicinsk nuklidteknik. Laborationerna ger dig insikt och övning i experimentella system och optimerad användning av de metoder och den utrustning som används inom preklinisk verksamhet med radioaktiva nuklider.

Programmets andra år ger dig fördjupad kunskap i kemi och du lär dig att utveckla, radionuklidmärka och testa substanser som kan användas i diagnostik och terapi i syfte att hitta ämnen som det finns överskott av i tumörer. Laborationsövningar och projekt belyses och pågående forskning och kan ingå som del av pågående forskningsprojekt.

Båda åren avslutas med individuella projektarbeten.

På programmet kommer du att

  • ​lära dig potentiella strategier för forskning och användandet av radionuklider inom medicinsk avbildning och cancervård
  • studera funktionen och tillämpningen av olika avbildningstekniker, inklusive PET
  • göra ett självständigt projekt i en forskargrupp inom akademin, industrin eller annan instans i Sverige eller utomlands.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk nuklidteknik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits).

Upplägg

År 1

Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålnings effekter på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå. Detta ökar din förståelse kring risker med strålning, strålskyddsfrågor, medicinsk strålbehandling och nukleärmedicinska tillämpningar.

Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp

Här fokuserar du på viktiga moment vid framställning och användning av radionuklider inom diagnostik och terapi. Kursen behandlar produktion och separation av radionuklider samt radioaktiv inmärkning av biomedicinskt intressanta molekyler för diagnostisk användning i patienter, PET (positron emission tomography), SPECT (single photon emission computed tomography), laboratorieverksamhet i odlade celler och i försöksdjursverksamhet.

Detektorteknik och dosimetri, 12 hp

Kursen ger dig kunskap om strålningsdetektorer och dosimetri vid prekliniska och kliniska tillämpningar. Du lär dig om tekniker för att mäta och simulera effekter av joniserande strålning vid medicinsk användning (diagnostik och behandling) och preklinisk forskning.

God tillverkningssed GMP, 6 hp

God tillverkningssed är viktigt för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet vid framställning av läkemedel. Kursen introducerar dig i förutsättningar för GMP (good manufacturing practices) och ger dig kunskap om extemporeproduktion av radiofarmaceutiska substanser för klinisk användning. Kursen tar också upp myndighetskrav och riktlinjer som ska uppfyllas vid läkemedelsframställning avseende dokumentation, kvalitetssäkring och aseptisk produktion i liten skala.

Nukliddiagnostik och nuklidterapi, 12 hp

Kursen behandlar användning av radionuklidmärkta spårsubstanser för medicinsk användning inom diagnostik, imaging, farmakologi och som stöd vid kirurgi, immuno- och genterapi. Kursen beskriver etablerade kliniska applikationer med gammakamera och PET samt tumörterapi med radioaktiva nuklider där speciell betoning läggs på möjligheterna att målsöka spridda tumörceller. Kursen behandlar även utvecklingstendenser i både experimentell laboratorieforskning och klinisk forskning.

Projektarbete, 15 hp

Du utför ditt projektarbete med grund i litteraturstudier eller experiment i forskningsnära miljö. Du fördjupar dig inom ämnesområdet samtidigt som du planerar, genomför, dokumenterar och redovisar ett självständigt arbete.

År 2

Märkningskemi och substansutveckling, 30 hp

Här använder du dina nya kunskaper och får fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kemiska, biologiska och medicinska aspekter på användning av radioaktiva nuklider. Fokus ligger på radionuklider för PET vid experimentella och kliniska undersökningar. Undervisningen sker i forskningsnära miljö.

Examensarbete, 30 hp

I ditt examensarbete genomför du fördjupade teoretiska eller experimentella studier och tillämpar dina kunskaper inom medicinsk nuklidteknik. Du får även träning i att självständigt planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett projekt. Arbetet utförs i forskningsnära miljö och ska förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete. Du utför ditt examensarbete vid företag, myndighet, sjukhusklinik eller universitetsinstitution i Sverige eller utomlands.

Om undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, projektarbeten och laborationer. Programmet ges i Uppsala. Utbildningen har vetenskaplig grund och omfattar träning i vetenskaplig metodik.

Seminarierna utvecklar din förmåga att förstå, tolka och kritiskt bedöma vetenskapliga texter. Vid seminarierna övar du också på att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser.

Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar är integrerade och obligatoriska moment under utbildningen.

Undervisningen ges på engelska och främjar internationell rörlighet inom ämnesområdet.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands för dig som läser vid Uppsala universitet. Universitetet har generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Karriär

Med en avancerad medicinsk nuklidteknisk utbildning och god kunskap om strålning och radionuklider arbetar du förmodligen inom forskning, hälso- och sjukvård, industri eller statlig myndighet. Interdisciplinär kunskap om utveckling av radionuklidmärkta substanser och gedigna kunskaper om nya metoder och applikationer inom "molecular imaging" är mycket värdefulla inom både forskning och sjukvård. Programmets starka forskningsanknytning ger dig också en gedigen grund för fortsatt forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det finns två anmälningsomgångar. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 17 januari 2022. Anmälan sker på universityadmissions.se.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 19 april och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3901 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, farmaci, fysik, radiofysik, kemi, biologi eller närliggande ämnesområden.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Bo Stenerlöw, programsamordnare

bo.stenerlow@igp.uu.se

070 425 0549

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02