Masterprogram i precisionsmedicin

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i precisionsmedicin 2023/2024
Anmälan

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tillfälle. Hur kan man skräddarsy behandlingen till patienter, och hur kommer det att se ut i framtiden? Masterprogrammet i precisionsmedicin ger dig teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i hur man genererar och analyserar storskaliga biologiska data för att diagnostisera patienter och möjliggöra en mer individanpassad behandling.

Om programmet

Masterprogrammet i precisionsmedicin innehåller avancerade kurser i medicinsk genetik, cancerbiologi och molekylär diagnostik, med fördjupningar i storskaliga teknologier för molekylär kartläggning och bilddiagnostik. Tidigt i programmet lär du dig även grundläggande programmering och biostatistik, varefter datorbaserad analys löper som en röd tråd genom programmet.

Du får lära dig grunderna i maskininlärning och artificiell intelligens med ett tydligt fokus på användning inom precisionsmedicin. Du erbjuds även möjlighet att välja egna fördjupningskurser inom områden som du är extra intresserad av. Genom samarbete med kliniker och forskare kommer du ges möjlighet att analysera verkliga patientdata och att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Utbildningen ger dig

 • förståelse för, och grundläggande färdigheter i, de möjligheter som artificiell intelligens och maskininlärning erbjuder
 • erfarenhet av grundläggande programmering och biostatistik
 • kompetens i att använda och utveckla diagnostiska verktyg som möjliggör individanpassad vård.

Precisionsmedicin är ett område på stark frammarsch och som spänner över många tillämpningsområden. Dina färdigheter kommer att efterfrågas inom, bland annat, hälso-sjukvården, läkemedels- och medicinteknikindustrin, eller för fortsatt forskarutbildning inom akademin.

Studentprofil

Programmet ges på engelska och riktar sig till svenska och internationella studenter som har redan en kandidatexamen inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi, farmaci eller kemi med kurser i genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi och lite statistik. Runt 20 studenter kommer att antas till programmet, men framför allt första kurserna kommer att läsas tillsammans med andra studenter vid Uppsalas universitet.

Som student på programmet är du nyfiken på hur biologiska data tillsammans med datorbaserade analyser kan användas för att diagnosticera och behandla patienter. Du är intresserad av naturvetenskap och medicin, har en god analytisk förmåga och är van vid att använda datorer.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med precisionsmedicin som huvudområde.

Upplägg

Utbildningens första termin börjar med en kurs i medicinsk genetik där fokus ligger på molekylära mekanismer bakom cancer och komplexa sjukdomar, samt ärftlighetslära. Terminen avslutas med kurser i biostatistik och datoranvändning med grundläggande programmering.

Programmets andra termin startar med en kurs i molekylära teknologier som används för kartläggning av till exempel DNA eller RNA inom precisionsmedicin. Kursen varvar teoretiska moment med praktiska laborationer där data analyseras. Den andra terminen fortsätter med ytterligare fördjupning där du lär dig hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att tolka data och fatta beslut inom vården för enskilda patienter.

Terminen avslutas med en fördjupande kurs om ytterligare molekylära teknologier och bildbaserade diagnostik för kartläggning och analys av patientdata. Du lär dig om teknologier och metoder som idag används inom forskning på till exempel genomik, proteomik, epigenomik, och metabolomik men som inom några år kommer att finnas tillgängliga för klinisk användning. Du kommer också lära dig om bildanalys för automatiserad diagnostik inom framför allt cancer.

Det andra året, termin tre, startar med en projektkurs där fokus ligger på självständigt arbete där du själv får planera, genomföra och redovisa analyser av tidigare publicerat data och riktigt patientdata. Projekten kommer genomföras i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och forskargrupper vid Uppsala universitet. Det ger dig en möjlighet att dels skapa kontakter inför examensarbetet, dels känna på olika framtida möjliga arbetsplatser. Projektarbetena kommer också träna dina tvärvetenskapliga kommunikationsförmågor.

Sista delen av termin tre är valbar. Du kan antingen kan välja att förlänga ditt examensarbete till 45 hp, eller välja att läsa fördjupande eller kompletterande valbara kurser följt av ett 30 hp examensarbete.

Termin fyra avslutar programmet med att du utför ett examensarbete (30 hp eller 45 hp) inom precisionsmedicin. Det kan utföras i till exempel en forskargrupp vid en akademisk institution, i regional verksamhet eller inom industri i Sverige eller utomlands. Arbetet utvärderas genom en skriftlig rapport som lämnas in för bedömning samt en muntlig presentation.

Kurser inom programmet

Termin 1

Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer, 15 hp

Introduktion till R, 7,5 hp

Biostatistik, 7,5 hp

Termin 2

Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin I, 7,5 hp

Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens inom livsvetenskaperna, 7,5 hp

Molekylära tekniker och dataanalys inom precisionsmedicin II, 15 hp

Termin 3

Tillämpad precisionsmedicin, 15 hp

Valbar(a) kurs(er), 15 hp, alternativt 45 hp examensarbete

Termin 4

Examensarbete, 30 hp, alternativt 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom ämnet. En del moment på programmet är obligatoriska där du förväntas delta aktivt. Du förväntas ta ansvar för dina egna studier. Dina inhämtade kunskaper kommer kontinuerligt utvärderas under utbildningen genom muntliga och skriftliga presentationer, seminarier och tentamina.

En del av undervisningen sker av speciellt inbjudna gästföreläsare som arbetar i olika miljöer utanför akademin, till exempel i region eller industri. Genom dessa föreläsningar får du inte bara en förståelse för hur dina färdigheter kommer till användning i arbetslivet utan även möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför examensarbetet och med framtida arbetsgivare.

En obligatorisk seminarieserie med föreläsningar om bland annat forskningsetik, presentationsteknik och bioetik ges under den första terminen.

All undervisning ges på engelska och studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Karriär

Precisionsmedicin är ett område på frammarsch och studenterna på mastersprogrammet i precisionsmedicin förväntas ha en bred arbetsmarknad såväl nationellt som internationellt. På masterprogrammet i precisionsmedicin vid Uppsala universitet får du en bra teoretisk bas och dessutom praktisk erfarenhet av att analysera biologiska data inom precisionsmedicin. När du avslutat programmet kommer dina kunskaper göra dig attraktiv på en starkt växande arbetsmarknad inom hälsa och sjukvård, medicinteknikindustrin eller för fortsatt forskarutbildning inom akademin, både nationellt och internationellt vid organisationer så som:

 • Universitet
 • Sjukhus
 • Läkemedelsföretag
 • Läkemedelsverket
 • Klinisk genetik
 • Precisionsmedicinska center

Du kommer att kunna arbeta med till exempel:

 • Forskning och utveckling
 • Analysera patientdata
 • Utvecklingsarbete inom sjukdomsdiagnostik
 • Projektledning
 • Läkemedelsutveckling
 • Kliniska prövningar

Precisionsmedicin kommer att spela en allt viktigare roll inom hälso- och sjukvården framöver, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom området och med praktisk erfarenhet av att analysera den data som produceras. Behovet av utbildning inom precisionsmedicin och dataanalys inom just hälso- och sjukvården blir allt större, i och med att fler sjukhus och politiker inser fördelarna med att använda en databaserad diagnostik i allt högre grad.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se tillsammans med övriga dokument.

Det finns två anmälningsomgångar där första omgångens sista anmälningsdag är 16 januari 2023. Internationella studenter bör anmäla sig i den första anmälningsomgången på universityadmissions.se, men även svenska studenter kan anmäla sig i denna omgång.

Den andra anmälningsomgången har sista anmälningsdag 17 april 2023. Endast medborgare i Sverige och inom EU/EES och Schweiz har möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i precisionsmedicin

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3870 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi, farmaci eller kemi inklusive kurser i genetik, cellbiologi eller molekylärbiologi om sammanlagt 15 hp samt 5 hp statistik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifik information kontakta Åsa Johansson, programansvarig

asa.johansson@igp.uu.se

070 251 31 32

För frågor angående antagning eller generella frågor kontakta:

studentservice@uu.se

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02