Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022

Bild för Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022
 • 180 HP
 • Visby , Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Om programmet

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen. De kombineras med kurser inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling. Den delen av utbildningen är verksamhetsförlagd och du gör den på vårdcentraler, sjukhus och inom kommunernas vård och omsorg. Det är under de perioderna som du får din yrkesidentitet som sjuksköterska.

En viktig del i ditt arbete som sjuksköterska är kontakten med patienten, att denne känner sig trygg och omhändertagen. I och med att du har många patientkontakter får du ofta svara på frågor, både från patienten och från dennes närstående. Då gäller det att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Den legitimerade sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus. Du deltar aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Fortlöpande bedömer du patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. I ditt ansvarsområde ingår även att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Målet med utbildningen är att du som legitimerad sjuksköterska ska kunna

 • bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl patientens egna upplevelser som objektiva data
 • bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad tillsammans med patienten och där det önskas med patientens närstående
 • ansvara för omvårdnadskompetensen i teamarbetet
 • ansvara för att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde.

Examen

Programmet leder till en sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing), vilket är en yrkesexamen. Programmet leder även till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Douglas Rönnberg
Från:  Västerås
Läser:  Sjuksköterskeprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor samt tycker att biologi och teknik är spännande ämnesområden. Jag började min studenttid med att läsa till civilingenjör, men insåg efter något år att jag inte trivdes och bytte. Sjuksköterskestudierna ger mig möjlighet att tillämpa biologi och teknik och jobba direkt med andra människor i min kommande yrkeskarriär.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är spännande och intressant. Man kommer nära den aktuella forskningen genom olika föreläsningar av och professorers andra föreläsare.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det enorma studentengagemanget som finns i Uppsala! Allt från studentföreningar till nationer drivna av engagerade studenter som jobbar för att förbättra och förgylla alla studenters studietid vid Uppsala universitet, vid sidan av studierna.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är svårt att beskriva eftersom den är väldigt varierande. Under teoriblocken har vi föreläsningar på biomedicinskt centrum, BMC. Vi har även webbföreläsningar som kan variera i längd och antal – vilket kräver självdisciplin. Dessutom har vi seminarier som kräver förberedelser. Under praktikblocken är vi utplacerade i Uppland på ”verksamhetsförlagd utbildning” (VFU). Då hinner vi vara på olika avdelningar och får se olika sidor av vården – hemsjukvård på omvårdnadsboenden, somatisk vård där medicin- och kirurgavdelningar ingår, psykiatriska avdelningar med mera. Praktiken är roligast eftersom man får möjlighet att utföra vad man lärt sig i teorin.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att ju mer man lär sig om kroppen och olika medicinska tillstånd, desto mer hypokondrisk blir man.

Hur upplevde du första tentan?
– Då sjuksköterskeutbildningen börjar med en tenta i den tyngsta kursen på programmet var den väldigt omfattande med mycket att läsa in. Men den var upplagd under en längre period, så mitt tips till kommande studenter på programmet är att studera lite men ofta. Skjut inte upp det till två veckor innan tentamen som jag gjorde.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att ta till mig så mycket kunskap jag kan och sedan applicera den och fortsätta utveckla mig i mitt kommande arbetsliv. Man lär sig mycket under utbildningen, men bara en bråkdel av vad man lär som färdig sjuksköterska!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Insparken på programmet som anordnas av äldre studenter. Det är ett enormt fint välkomnande för nya förvirrade och nyfikna studenter på universitetet samt i Uppsala. Där har man också störst möjlighet att skapa nya vänskaper och få en gemenskap!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Güntherska, ett café precis vid Fyrisån som är jättemysigt.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet

Vad gör du om 5 år?
– Förmodligen går jag i tankar om att söka till en specialistutbildning, om jag inte redan studerar på en.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap. Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar. Du får kunskap som bygger på vetenskaplig grund och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt. Du introduceras även till och utvecklar ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som bygger på att observera, bedöma och agera. Du lär dig även om organisation och ledarskap inom sjuksköterskans yrkesområde. Sammanlagt läser du 105,5-113 hp vårdvetenskap varav 36 hp är verksamhetsförlagd.

Kurserna i medicinsk vetenskap ger dig förutsättningar för studier av hälsobevarande åtgärder, patofysiologi, diagnostik och behandling. Du får kunskap om människokroppens byggnad och funktion, näringslära, folksjukdomar, mikrobiologi och farmakologi. Medicinsk vetenskap läser du sammanlagt 67-74,5 hp varav 18 hp är verksamhetsförlagd.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i samtliga terminer, antingen som fältstudier eller att du är ute i verksamheten. Under den här viktiga delen av utbildningen förenar du dina teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter vilka utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Du tränar dig också din pedagogiska och kommunikativa roll i mötet med patienten och dennes närstående. Du tränas också i att organisera och leda arbetet i vårdteamet där patienten alltid är i fokus. Du gör VFU på sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorgen.

Det första året är människans hälsa och förebyggande av ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom, i fokus. Teoretiska studier varvas med praktisk färdighetsträning samt fältstudier. Du får nu de grundläggande kunskaperna om strategier för att uppnå och upprätthålla hälsa hos individen och i samhället. Studier om människan sker ur ett livscykelperspektiv. Din VFU gör du på en vårdcentral inom äldreomsorgen.

Under andra året ligger fokus på människans ohälsa, med eller utan diagnostiserad sjukdom, och du får en inblick i specialistsjuksköterskans arbetsfält. Du studerar specifika teorier och begrepp relevanta för vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Sjuksköterskans professionella roll förtydligas och praktiseras under din VFU på olika vårdavdelningar.

Det sista året är inriktat på komplexa vårdsituationer, som komplex ohälsa, arbetsledning och vårdens organisation. Här ingår även fördjupad kunskap om sjuksköterskans handledande, undervisande och rådgivande funktion inom vård och omsorg. Du fördjupar också dina kunskaper kring omvårdnadshandlingar i samband med komplexa sjukdomstillstånd och specifika vårdhandlingar i syfte att uppnå och bevara hälsa, minska lidande samt inom palliativ vård.

Sjuksköterskans professionella roll förtydligas än mer under din VFU som du gör på en vårdavdelning och inom äldreomsorgen, företrädelsevis hemsjukvård. Slutligen skriver du klart ditt examensarbete. Du gör också ett större kvalitetsarbete som är knutet till förbättringar i den praktiska verksamheten och som du har lagt märke till under din VFU.

Kurser inom programmet

Termin 1
Hälsa och förebyggande av ohälsa I, 15 hp
Människokroppens struktur och funktion 15 hp

Termin 2
Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 18 hp
Medicinsk vetenskap, 12 hp

Termin 3
Ohälsa och främjande av hälsa I, 30 hp:
(I studierna ingår 22,5 hp teori och 7,5 hp VFU.)
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 20 hp
Medicinsk vetenskap, 10 hp

Termin 4
Ohälsa och främjande av hälsa II, 30 hp:
(I studierna ingår 15 hp teori och 15 hp VFU.)
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 17,5 hp
Medicinsk vetenskap, 12,5 hp

Termin 5
Examensarbete, 15 hp
Valbar kurs, 7,5 hp:
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, grundkurs med inriktning mot hälso- och sjukvården
Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv
Demenssjukdom och omvårdnad vid demens
Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa
Global medicin
VFU, 7,5 hp

Termin 6
Komplexa vårdsituationer II, 30 hp:
(I studierna ingår teori och praktisk färdighetsträning, 15 hp, samt VFU, 15 hp.)
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 20 hp
Medicinsk vetenskap,10 hp

Om undervisningen

Du kan välja att läsa Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. För dig som väljer Visby som studieort ingår även viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Den praktiska delen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheten vid Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län samt med Region Gotland.

Undervisningen bygger på den starka kopplingen mellan teori och den verksamhetsförlagda utbildningen som du har varje termin. Utifrån verklighetsanknutna situationer och patientfall kommer du att tränas i de färdigheter som en sjuksköterska använder sitt dagliga arbete.

Programmet är utformat för att du som student ska ta ansvar för ditt lärande och aktiveras genom kritiskt analyserande tänkande och problemlösning.

Undervisningsformerna varierar mellan

 • föreläsningar
 • webbaserad undervisning
 • föreläsningar, samläsning mellan Uppsala och Campus Gotland via videokonferens
 • seminarier
 • individuellt arbete
 • arbete i grupp
 • praktisk färdighetsträning
 • verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands kan du göra det under de senare delarna av din utbildning. Programmet har ett brett samarbete med andra sjuksköterskeutbildningar i Norden samt i flera andra länder inom och utanför Europa. Du kan också delta i kurser med internationell anknytning och inom ramen för dessa göra studiebesök och fältstudier i olika delar av världen.

Karriär

Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många.

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom slutenvård, delar av öppen hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg. Arbetsplatsen kan exempelvis vara sjukhus, vårdcentral, vårdboende, hemsjukvård i offentlig eller privat regi.

Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav och ger dig möjlighet att arbeta utomlands.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till specialistsjuksköterska, barnmorska eller exempelvis ta en masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

VT22 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-10-15

Anmälningskod: UU-P8500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

VT22 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2021-10-15

Anmälningskod: UU-P8501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Uppsala: studievägledare Anna-Lena Blom

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Gotland: studievägledare Sara Utas Vestling

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

0498-10 82 16

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.