Masterprogram i mänskliga rättigheter 2021/2022

Bild för Masterprogram i mänskliga rättigheter 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv.

Om programmet

Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor.

Programmet innehåller kurser som:

  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa
  • Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
  • Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter
Du får även möjlighet att genomföra fältstudium eller praktik i internationell miljö eller i Sverige.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Under den första terminen läser du två kurser. Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Den andra kursen ger kunskaper om de mänskliga rättigheternas historia och filosofi. Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter.

Termin 2
Den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser varav du ska läsa fyra.
Om du vill avsluta programmet med en magisterexamen efter ett år skriver du en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) samt läser två kurser.

Termin 3
Under termin tre finns två inriktningar att välja mellan. Antingen läser du kursen Att arbeta med mänskliga rättigheter (15 hp) och kursen Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion där du väljer två fördjupningskurser om sammanlagt 15 hp som förberedelse för din masteruppsats eller så genomför du en praktik utomlands eller i Sverige motsvarande 30 hp.

Termin 4
Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp.

Uppsatsen/uppsatserna kan vara forskningsförberedande.

Om undervisningen

Undervisningen på detta tvärvetenskapliga program bedrivs av specialister och aktiva forskare inom juridik, statsvetenskap, etik och religionsvetenskap vilket gör att forskningsanknytningen inom dessa ämnesområden är hög på programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner kring teoretiska och praktiska problem inom fältet mänskliga rättigheter. Examinationen sker företrädesvis genom olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter.

Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Som student följer du också kontinuerligt en seminarieserie om teori och metod.

Karriär

Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom till exempel internationella organ och icke-statliga organisationer (NGO:er), statsförvaltning, utbildning, näringsliv, massmedia, kyrkor och samfund där arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna är av stor betydelse. Tidigare studenter arbetar numera exempelvis på departement och statliga myndigheter, inom olika NGO:er och inom olika EU-organisationer i Sverige och utomlands. Flera studenter har också gått vidare med forskarutbildning vid universitet i Sverige och utomlands.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5511 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen med mänskliga rättigheter eller något religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne som huvudområde eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Masterprogram i mänskliga rättigheter

mr@teol.uu.se

018-471 21 74

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.