Masterprogram i mänskliga rättigheter

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i mänskliga rättigheter 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Programmet är upplagt för att skapa såväl flervetenskaplig bredd som tematisk fördjupning och ger dig möjlighet att studera det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar i vår värld ur olika synvinklar.

Om programmet

Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor.

Programmet innehåller kurser som:

  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa
  • Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa
  • Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter
Du får även möjlighet att genomföra fältstudium eller praktik i internationell miljö eller i Sverige.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Under den första terminen läser du två kurser. Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Den andra kursen ger kunskaper om de mänskliga rättigheternas historia och filosofi. Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter.

Termin 2
Den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser varav du ska läsa fyra.
Om du vill avsluta programmet med en magisterexamen efter ett år skriver du en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) samt läser två kurser.

Termin 3
Under termin tre finns två inriktningar att välja mellan. Antingen läser du kursen Att arbeta med mänskliga rättigheter (15 hp) och kursen Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion där du väljer två fördjupningskurser om sammanlagt 15 hp som förberedelse för din masteruppsats eller så genomför du en praktik utomlands eller i Sverige motsvarande 30 hp.

Termin 4
Programmet avslutas med en masteruppsats om 30 hp.

Uppsatsen/uppsatserna kan vara forskningsförberedande.

Om undervisningen

Undervisningen på detta tvärvetenskapliga program bedrivs av specialister och aktiva forskare inom juridik, statsvetenskap, etik och religionsvetenskap vilket gör att forskningsanknytningen inom dessa ämnesområden är hög på programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner kring teoretiska och praktiska problem inom fältet mänskliga rättigheter. Examinationen sker företrädesvis genom olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter.

Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Som student följer du också kontinuerligt en seminarieserie om teori och metod.

Karriär

Efter utbildningen har du utvecklat kunskaper och färdigheter inom fältet mänskliga rättigheter som ger en bra grund för arbete inom till exempel internationella organ och icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning, näringsliv, massmedier och samfund där arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna är av stor betydelse. Tidigare studenter har också gått vidare med forskarutbildning vid universitet i Sverige och utomlands. Världen behöver fler människor som förvärvat goda ämneskunskaper inom mänskliga rättigheter och har utvecklat färdigheter i att söka information, analysera, argumentera och - inte  minst - har  skolats i kritiskt tänkande.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5511 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med mänskliga rättigheter eller något religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne som huvudområde eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Masterprogram i mänskliga rättigheter

mr@teol.uu.se

018-471 21 74

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.
 
Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.
 
Registreringsperioden för din kurs startar 19 juli, du har fram till 8 dagar innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar. 
 
Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.
 
 
Information till villkorligt antagna:
Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.  
 
 
Information till reserver:
Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.  
 
  
Kursstartinformation:
Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens hemsida: www.teol.uu.se.
 
Kursplan, litteraturlista samt ev. övrigt kursmaterial finner du i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02