Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap - Masterprogram i religionsvetenskap 2020/2021

Bild för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap - Masterprogram i religionsvetenskap 2020/2021
Anmälan

Att ha en religionsvetenskaplig kompetens är att ligga steget före. Det ger dig redskap att analysera, ge prognoser och tolka det som händer i vår samtid, en samtid som präglas av religiös och kulturell mångfald. Det ger dig också utmärkta förutsättningar att förstå dagens religiösa strömningar utifrån ett historiskt perspektiv och att kunna analysera olika religioner, trosuppfattningar och livsåskådningar.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av stor kunskapsbredd och professionalism och kan erbjuda dig en mångfacetterad masterutbildning med unika fördjupningsmöjligheter. Här har du möjlighet att analysera stora världsreligioner och diskutera nya värderingsmönster, arbeta med textkritisk bibelforskning och bedriva exempelvis psykologiska, etiska och filosofiska studier i relation till religion och livsåskådningar. Hos oss möter du en modern fakultet som samspelar med omvärlden, en fakultet som har utbildat studenter sedan 1477.

Om programmet

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Inom religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi) studerar du religion i förhållande till historiska och samtida kontexter. Du kan välja att fördjupa dig i religion i historia och nutid utifrån relationerna mellan religion, individ och samhälle, kolonialism, postkolonialism, modernitet, sekularism, politik, globalisering och hälsa.

Masterprogrammet i religionsvetenskap har även tre andra inriktningar:

 • bibelvetenskap
 • kyrko- och missionsstudier
 • tros- och livsåskådningsvetenskap
Tillsammans med religionshistoria och religionsbeteendevetenskap motsvarar dessa inriktningar institutionens fyra ämnesområden, vilka samtliga kan vara huvudområde i din examen.

Bibelvetenskap
Inriktningen bibelvetenskap ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper i Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik. Detta sker genom metodkurs, tema- och litteraturkurser och genom uppsatsskrivande. I uppsatsarbetet får du bearbeta ett valfritt problem med exegetiska metoder, där stor vikt läggs vid teoretisk medvetenhet och förmåga till kritisk analys..

Kyrko- och missionsstudier
Inriktningen kyrko- och missionsstudier (kyrkohistoria, kyrkovetenskap och missionsvetenskap) ger dig fördjupad kunskap om metoder och teorier för studiet av kyrkan och kyrkans möten med kulturer och religioner i historia och nutid, lokalt och globalt. Genom uppsatsarbetet lär du dig att självständigt identifiera och förhålla dig till för studiet centrala problem och når färdighet i att kommunicera i akademi och samhälle.

Tros- och livsåskådningsvetenskap
Inriktningen tros- och livsåskådningsvetenskap (etik, religionsfilosofi och systematisk teologi med livsåskådningsforskning) ger fördjupad kunskap om metoder och teorier för studiet av olika livsåskådningar, skilda utformningar av kristen trosåskådning, etisk teoribildning och olika teorier inom religionsfilosofin.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionshistoria och religionsbeteendevetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Inom ramen för masterprogrammet i religionsvetenskap läser du kurser inom din valda inriktning. Dessutom finns möjlighet att välja kurser ur teologiska institutionens övriga kursutbud. Tänk på att vissa kurser är periodiserade och endast ges en gång per läsår.

Om du avslutar programmet efter ett år skriver du en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) i vald inriktning. Om du läser två år skriver du en uppsats om 30 hp eller två uppsatser om 15 hp vardera. Uppsatsen/uppsatserna kan vara forskningsförberedande.

Om undervisningen

Undervisningsformen kan variera under programmets gång. Självstudier varvas med föreläsningar och lärarledda seminarier. Examinationen sker genom skriftliga och/eller muntliga prov och olika typer av skriftliga uppgifter. Uppsatsen skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Studenten följer också kontinuerligt en uppsatsseminarieserie.

Karriär

Masterprogrammet i religionsvetenskap ger dig förmåga att självständigt, kritiskt och professionellt arbeta med religionsvetenskapliga frågeställningar. Denna kompetens är i dag viktig inom många olika samhällsområden, exempelvis inom media och kultur, vård och utbildning, näringsliv och politik, men också inom kyrkor och trossamfund. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning i något av våra forskningsämnen.

En religionsvetenskaplig utbildning innebär att ha kunskaper och färdigheter med relevans för många olika yrkesområden, till exempel:

 • forskare
 • handläggare
 • rådgivare
 • projektarbetare
 • skribent
 • informatör
 • präst
 • pastor
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5517 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen med religionshistoria eller religionsbeteendevetenskap eller religionshistoria och religionsbeteendevetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

120 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P0517 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen med religionshistoria eller religionsbeteendevetenskap eller religionshistoria och religionsbeteendevetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B, Uppsala

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.